Tło :)

Klauzula informacyjna

Informacja o Administratorze Danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Polskie ePłatności Sp. z o.o. z siedzibą w Tajęcinie, Tajęcina 113, 36-002 Jasionka, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000227278, NIP 586-214-10-89, REGON 220010531.

Kontakt:

Można się skontaktować z Inspektorem Danych Osobowych na dedykowaną skrzynkę email:
dane.osobowe@pep.pl, telefonicznie pod numerem +48 691101419 lub listownie pod adresem Polskie ePłatności Sp. z o.o. z, Tajęcina 113, 36-002 Jasionka.

Cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Twoje dane będą przetwarzane przez nas na podstawie art. 6 ust. 1b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu:

 • podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, tj. przedstawienia oferty naszego produktu lub usługi, o którą poproszono. Dane mogą być przetwarzane również na podstawie art. 6 ust. 1f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu:
 • zapewnienia pełnej obsługi, w tym rozwiązywania problemów technicznych i udostępniania odpowiednich funkcji,
 • kontaktowania się, w szczególności w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą, dozwolonymi działaniami marketingowymi i reklamowymi,
 • przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług,
 • statystycznym.

Informacja o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych:

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane osobowe, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Dane możemy przekazywać:

 • osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
 • podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, m.in. firmom zajmującym się obsługą systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi najmu przestrzeni serwerowej, naszym podwykonawcom.

Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych:

Dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec nas i jakie mogą przysługiwać nam wobec Pani/Pana w związku z przedstawioną przez nas ofertą.

Pani/Pana prawa:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. prawo do przenoszenia swoich danych, które zostały nam dostarczone w związku z wyrażoną zgodą na ich przetwarzanie lub które pozyskaliśmy w sposób zautomatyzowany,
 3. prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania tych danych przed cofnięciem zgody,
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Uprawnienie to może Pani/Pan wykonać w zakresie danych osobowych przetwarzanych na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych, za wyjątkiem przetwarzania ich w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych), gdy Pani/Pan uzna, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dobrowolność podania danych osobowych:

Podanie nam Pani/Pana danych osobowych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne. Jednak jeśli dane nie zostaną podane, nie będziemy mogli udzielić odpowiedzi na zadane pytanie lub skontaktować się z Panią/Panem.

Przekazania Pani/Pana danych poza obszar EOG

Podane przez Ciebie dane osobowe mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jeżeli taki transfer będzie miał miejsce podejmiemy odpowiednie kroki w celu zapewnienia właściwych zabezpieczeń danych, w szczególności:

 • Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy jeżeli będzie miało miejsce, będzie się odbywało jedynie w niezbędnym zakresie do dostawców usług informatycznych dla Administratora Danych Osobowych w związku z wykonaniem określonych powyżej celów przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przekazywanie danych w tym zakresie będzie odbywało się do Państw zapewniających odpowiedni poziom ochrony, a w pozostałych przypadkach na podstawie standardowych klauzul umownych (ochrony danych osobowych) zatwierdzonych przez Komisję Europejską