Tło :)

Polityka prywatności i plików cookies

 • PeP Online
 • Polityka prywatności i plików cookies

Informację zawarte w polityce prywatności obejmują:

 1. Definicje
 2. Postanowienia ogólne
 3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – konto Sprzedawcy
 4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – Klient
 5. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – Akceptant
 6. Osoby nieletnie
 7. Konkursy, akcje promocyjne, formularz kontaktowy
 8. Kontakt telefoniczny
 9. Monitoring wizyjny
 10. Media społecznościowe
 11. Praca w PeP Sp. z o.o.
 12. Ochrona Danych Osobowych
 13. Okres Przetwarzania Danych Osobowych
 14. Dostęp do Twoich Danych
 15. Przekazywanie Danych do Państw Trzecich
 16. Przysługujące prawa
 17. Zamknięcie Konta Sprzedawcy
 18. Pozostałe informacje
 19. Zmiany w Polityce Prywatności

1. DEFINICJE

 • Administrator – podmiot, który decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych – Polskie ePłatności Sp. z o.o. z siedzibą w Tajęcinie (zwaną dalej „Agentem Rozliczeniowym” lub „AG”) adres: Tajęcina 113, 36-002 Jasionka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000227278, NIP 5862141089, REGON 220010531, o kapitale zakładowym w wysokości 16.699.500 zł, w całości opłaconym,
 • Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej,
 • RODO – ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 • IOD – Inspektor Ochrony Danych – osoba powoływana przez administratora do pomocy przy przestrzeganiu przepisów o ochronie danych osobowych. Wszelkie pytania i zastrzeżenia dotyczące Polityki Prywatności mogą być kierowane do nas na adres: dane.osobowe@pep.pl
 • Osoba, której dane dotyczą – każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w związku z prowadzoną przez Administratora działalnością, np. Akceptant, Klient, pracownik Administratora,
 • Polityka – przedmiotowa Polityka Prywatności Polskie ePłatności Sp. z o.o.,
 • Agent Rozliczeniowy – dostawca prowadzący działalność w zakresie świadczenia usługi płatniczej, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy o usługach płatniczych – Polskie ePłatności Sp. z o.o. z siedzibą w Tajęcinie (zwany dalej „Agentem Rozliczeniowym” lub „AG” lub PeP Sp. z o.o.) adres: Tajęcina 113, 36-002 Jasionka,
 • Sprzedawca – przedsiębiorca, będący osobą fizyczną, osobą prawną bądź jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej wyposażoną w zdolność prawną, który sprzedaje towary lub świadczy usługi za pośrednictwem Internetu i który zawarł Umowę z Agentem Rozliczeniowym,
 • Klient – podmiot, który dokonuje zapłaty za towary lub usługi oferowane przez sprzedawcę na jego stronie internetowej,
 • Procesor – Centrum Rozliczeń Elektronicznych S.A. z siedzibą w Tajęcinie, Tajęcina 113, 36 -002 Jasionka, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347131, NIP 813-36-11-149, REGON 180523400.
 • Akceptant – podmiot inny niż konsument będący odbiorcą środków pieniężnych stanowiących przedmiot Transakcji, który zawarł z Agentem Rozliczeniowym oraz Procesorem Umowę,
 • Konto Sprzedawcy – oznacza podstronę systemu informatycznego Agenta Rozliczeniowego przypisaną do Sprzedawcy, do której uzyskuje on dostęp za pośrednictwem strony internetowej https://merchant.pep.pl wyłącznie z użyciem poprawnego identyfikatora i hasła; Konto Sprzedawcy stanowi obszar administracyjny, który umożliwia Sprzedawcy zarządzanie danymi związanymi z Płatnościami oraz komunikowanie się z Agentem Rozliczeniowym i jednocześnie może stanowić księgowy rachunek rozliczeniowy – w przypadku świadczenia przez AG na rzecz Sprzedawcy usług acquiringu,
 • Serwis oraz Strony – strony internetowe Administratora, do których stosuje się przedmiotowa  Polityka,
 • Bramka Płatnicza – oznacza funkcjonującą aplikację, która jest powiązana z centrami autoryzacyjnymi, bankami i innymi instytucjami finansowymi i która pozwala na przekazywanie danych do systemów informatycznych tych instytucji w celu zrealizowania internetowych transakcji płatniczych (np. płatności kartą kredytową, płatności MOTO i on-line, bankowe przelewy internetowe, PayPal) inicjowanych przez Klientów,
 • Instytucja Pośrednicząca – instytucja, która uczestniczy w przekazaniu przez Klienta środków płatniczych na rzecz Sprzedawcy w celu realizacji Płatności, w szczególności banki, agenci rozliczeniowi, podmioty prowadzące systemy płatności, Organizacje Kartowe, instytucje pieniądza elektronicznego,
 • Państwo trzecie – w rozumieniu RODO to państwo spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Agent Rozliczeniowy w pełni popiera potrzebę ochrony Twojej prywatności zarówno w przypadku, gdy odwiedzasz nasze strony internetowe, jak i gdy korzystasz z naszych usług – bądź to poprzez nasze strony, bądź przy pomocy innych środków.
 2. Uwzględniając powyższe, stworzyliśmy przedmiotowy dokument w celu określenia zasad gromadzenia, przechowywania, udostępniania i zabezpieczania informacji, które otrzymujemy, gdy odwiedzasz i przeglądasz nasze strony internetowe lub korzystasz z Usług Agenta Rozliczeniowego. Polityka Prywatności reguluje kwestie dotyczące Twojego Konta Użytkownika oraz wszelkich informacji, które przekazujesz nam poprzez nasze strony internetowe, produkty, usługi lub inne funkcje lub technologie dostępne na naszych stronach internetowych lub gdziekolwiek indziej.
 3. Przedmiotowa Polityka Prywatności jest także spełnieniem obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane osobowe przetwarzamy, wskazanego w RODO. Zachęcamy do poświęcenia czasu na przeczytanie Polityki Prywatności. Podobnie zachęcamy również do zapoznania się z politykami dostępnymi na innych stronach internetowych, które odwiedzasz – czy to poprzez link na taką stronę, czy też w inny sposób.
 4. Jeżeli chcesz korzystać z Usług AG, musisz zaakceptować wszystkie postanowienia przedmiotowe Polityki. Jeżeli nie wyrażasz zgody na którekolwiek z postanowień Polityki, nie będziesz mógł zarejestrować się ani korzystać z żadnych naszych Usług. Jeżeli więc nie wyrażasz takiej zgody, prosimy o nieodwiedzanie oraz niekorzystanie z naszych stron internetowych. Na naszych stronach mogą występować odnośniki, które po kliknięciu przekierują Cię z naszej strony na inną stronę internetową. Zwracamy uwagę, że nie odpowiadamy za polityki prywatności obowiązujące na innych stronach internetowych. Podobnie nie kontrolujemy ani nie gwarantujemy użyteczności, przydatności handlowej, jakości wykonania produktów lub usług oferowanych na stronach internetowych osób trzecich.
 5. “My” oraz “Agent Rozliczeniowy” oznaczają to samo. “Ty” oraz “Klient” oznaczają to samo. “Konto Użytkownika” oznacza konto zakładane przez Agenta Rozliczeniowego, które umożliwia wgląd do danych transakcji z konta kupieckiego Klienta.

3. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – KONTO SPRZEDAWCY

Jakie dane gromadzimy

 1. Jeżeli zdecydujesz się na otwarcie Konta Sprzedawcy na naszych Stronach i na skorzystanie z Usług AG oraz wypełnisz stosowny formularz – poprosimy Cię o przekazanie określonych informacji o Tobie. Zakres tych informacji zależny będzie od rodzaju usług, które chciałbyś otrzymywać od AG. W szczególności możemy poprosić o podanie następujących informacji:
 • nazwa użytkownika,
 • hasło,
 • adres e-mail,
 • imię i nazwisko lub nazwa firmy,
 • adres pocztowy,
 • kraj,
 • dane dotyczące płatności, np. adres do faktury, numer karty kredytowej i termin jej wygaśnięcia, imię i nazwisko posiadacza karty,
 • numer identyfikacji podatkowej.

2 Możemy również prosić o inne (opcjonalne) dane osobowe lub biznesowe, przykładowo:

 • numer telefonu,
 • liczbę lat działalności firmy,
 • opis firmy,
 • adresy własnych stron internetowych,
 • miesięczną wartość sprzedaży,
 • płeć,
 • inne dane osobowe lub biznesowe.

Możemy otrzymywać takie informacje także wówczas, gdy aktualizujesz lub uzupełniasz swoje dane na Koncie Sprzedawcy.

3.  Korzystając z Konta Sprzedawcy możesz także tworzyć dodatkowe Konta Użytkowników  

     w ramach Twojego Konta Sprzedawcy. W takim przypadku będziemy przetwarzać wspólnie

     dane osobowe w zakresie:

 • imienia,
 • nazwiska,
 • adresu e-mail Użytkownika Konta.

4. W ramach informacji na Koncie Sprzedawcy o zrealizowanych płatnościach:

 • kraj,
 • adres IP,
 • informacje o metodzie płatności,
 • informacje o wydawcy karty, numer karty (częściowo zaszyfrowany), datę ważności karty, imię i nazwisko posiadacza karty.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Przetwarzamy dane osobowe Sprzedawcy, tj. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą:

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, przed zawarciem umowy, tj. przedstawienia Ci oferty naszego produktu lub usługi, o którą prosisz, oceny, czy kwalifikujesz się do otwarcia Konta Sprzedawcy,
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu zawarcia i wykonania umowy, należytego świadczenia usług na Twoją rzecz,
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu spełniania wymogów wynikających z przepisów prawa (w tym podatkowego i rachunkowości oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Agencie Rozliczeniowym zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu),
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu zapewnienia pełnej obsługi, tym rozwiązywania problemów technicznych i udostępniania odpowiednich funkcji, kontaktowania się, w szczególności w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą, dozwolonymi działaniami marketingowymi i reklamowymi, przeprowadzania badań i  analiz w celu poprawy działania dostępnych usług, egzekwowania przestrzegania Regulaminu Serwisu, analitycznym i statystycznym, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Przetwarzamy dane osobowe użytkowników Konta Sprzedawcy, tj. osoby fizycznej posiadającej dostęp do konta Sprzedawcy:

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu wykonania umowy,  
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu zapewnienia pełnej obsługi, tym rozwiązywania problemów technicznych i udostępniania odpowiednich funkcji, kontaktowania się, w szczególności w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą, dozwolonymi działaniami marketingowymi i reklamowymi, przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług, egzekwowania przestrzegania Regulaminu Serwisu, analitycznym i statystycznym.

Przetwarzamy dane osobowe osób reprezentujących Sprzedawcę:

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu zapewnienia stałego kontaktu przy realizacji umowy   
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu zapewnienia pełnej obsługi, tym rozwiązywania problemów technicznych i udostępniania odpowiednich funkcji, kontaktowania się, w szczególności w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą, dozwolonymi działaniami marketingowymi i reklamowymi, przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług, egzekwowania przestrzegania Regulaminu Serwisu, analitycznym i statystycznym, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

4. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – KLIENT

Jakie dane gromadzimy

Informacje udostępniane nam przez Sprzedawców i Użytkowników Konta Sprzedawcy. Kiedy dokonujesz zakupu produktów lub usług od Sprzedawcy (używając karty płatniczej lub korzystając z innej metody płatności, w związku z którą świadczymy na rzecz danego Sprzedawcy określone usługi), wymagane jest, abyś przekazał temu Sprzedawcy określone dane dotyczące posiadacza karty lub rachunku, m.in.

 • imię i nazwisko/nazwę,
 • numer karty kredytowej, numer rachunku bankowego.

Nasi Sprzedawcy muszą przekazywać Agentowi Rozliczeniowemu część tych danych w celu umożliwienia obsługi Twojej transakcji.

W ramach informacji o zrealizowanych płatnościach na Koncie Sprzedawcy Agent Rozliczeniowy przetwarza dane w zakresie:

 • kraj,
 • adres IP,
 • informacje o metodzie płatności,
 • informacje o wydawcy karty,
 • numer karty (częściowo zaszyfrowany),
 • datę ważności karty,
 • imię i nazwisko posiadacza karty.

Agent Rozliczeniowy przetwarza dane Klientów Sprzedawcy:

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu wykonania umowy ze Sprzedawcą –        

        realizacji transakcji na zlecenie Sprzedawcy w celu ułatwienia przeprowadzenia

        transakcji płatniczych inicjowanych przez Klienta,

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Agencie Rozliczeniowym, spełnienia wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz regulacjach odpowiednich organizacji kart płatniczych lub innych instytucji płatniczych (np. Visa, MasterCard).

Szczególne Kategorie danych osobowych Klientów Sprzedawcy

Dane osobowe Klientów Sprzedawcy powiązane z zakupionym produktem mogą ujawniać szczególne kategorie danych osobowych (np. poglądy polityczne, dane dotyczące zdrowia) – Agent Rozliczeniowy przetwarza takie dane osobowe na podstawie art.9 ust.2 lit. a) RODO, zgoda, akceptacja regulaminu płatności na stronie sprzedawcy, w związku z niezbędnością do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń, np. w związku z obsługą procesu chargeback.

Sprzedawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Agent Rozliczeniowy może przetwarzać dane osobowe w zakresie niezbędnym do zapobiegania oszustwom związanym z płatnościami on-line oraz dochodzenia i wykrywania tego rodzaju oszustw przez właściwe organy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Agenci Rozliczeniowym zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

5. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – AKCEPTANT

Agent Rozliczeniowy przetwarza dane osobowe Akceptanta i osób reprezentujących Akceptanta:

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO w celu przygotowania, zawarcia i realizacji umowy, w tym oceny ryzyka niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, poprzez weryfikację rzetelności finansowej przed zawarciem umowy,
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Agenta Rozliczeniowego tj. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
 • na podstawie zgody na marketing bezpośredni produktów i usług Agenta Rozliczeniowego,  w tym profilowanie i automatyczne podejmowanie decyzji, jeżeli taka zgoda została wyrażona, do czasu odwołania zgody. Profilowaniem może być ocena niektórych czynników osobowych, które pozwalają lepiej poznać zainteresowania i potrzeby dotyczące usług oferowanych przez Agenta Rozliczeniowego. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) w celach m.in. archiwizacyjnych, wypełnienia obowiązków związanych z płaceniem podatków, w tym prowadzeniem i przechowywaniem ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych, realizacji obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Agent Rozliczeniowy przetwarza dane osobowe osób reprezentujących Akceptanta:

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO  w celu zapewnienia właściwej reprezentacji i zagwarantowania odpowiedzialności za zobowiązania tego podmiotu, a także zapewnienie stałego kontaktu z Akceptantem  

Agent Rozliczeniowy przetwarza dane osobowe osób wskazanych w umowie do kontaktu:

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO  w celu zapewnienia stałego kontaktu z Akceptantem

Agent Rozliczeniowy przetwarza dane osobowe beneficjentów rzeczywistych:

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) w celu realizacji obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek prawny wynikający z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

6. OSOBY NIELETNIE

Agent Rozliczeniowy nie nagabuje ani świadomie i aktywnie nie zbiera informacji od osób poniżej 18 roku życia. Nasze Strony nie są przeznaczone dla osób nieletnich, zwłaszcza dla dzieci poniżej 13 roku życia. Dzieci mogą korzystać z naszych Stron tylko, jeśli znajdują się pod bezpośrednim nadzorem ich prawnych opiekunów.

7. KONKURSY, AKCJE PROMOCYJNE, FORMULARZ KONTAKTOWY

Subskrypcja na usługi, funkcjonalności na Stronach. Jeśli chcesz dodawać komentarze do naszych recenzji lub artykułów, wypełniać ankiety, otrzymywać newslettery, uczestniczyć w konkursach, promocjach bądź w inny sposób korzystać z opcji dostępnych na naszych Stronach, możemy zwrócić się do Ciebie o podanie takich informacji, jak:

 • imię i nazwisko lub nazwa firmy,
 • adres e-mail, adres URL oraz informacje związane z Twoim uczestnictwem w konkursach, promocjach, ankietach lub korzystaniem z dodatkowych usług lub opcji. Zazwyczaj odbywa się to poprzez wypełnienie przez Ciebie formularza on-line lub kwestionariuszy.

Jeżeli bierzesz udział w konkursach i akcjach promocyjnych, Twoje dane mogą być przetwarzane na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO zgody osoby biorącej udział w konkursie lub akcji promocyjnej,
 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu zawarcia  i wykonania umowy wypłaty nagrody,
 • art. 6 ust. 1  lit. c) RODO w celach archiwizacyjnych, m.in. na podstawie ustawy  o rachunkowości,
 • art. 6 ust. lit. 1f) RODO m. in. w celu:

– zapewnienia pełnej obsługi, w tym rozwiązywania problemów technicznych i organizacyjnych,

– dochodzenia lub obrony  przed ewentualnymi roszczeniami.

Jeśli kontaktujesz się z nami w celu uzyskania informacji na temat naszej działalności, możemy przechowywać informacje o zadanych przez Ciebie pytaniach oraz ich treść. Dotyczy to następujących przypadków:

 • wypełniasz i wysyłasz formularz dostępny na naszej Stronie,
 • wysyłasz do nas wiadomość e-mail, faks.

Twoje dane zawarte w formularzu będziemy przetwarzać w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość pozostawioną poprzez formularz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest zgoda, jakiej udzieliłeś w formularzu lub poprzez swoje działanie, polegające na dobrowolnym pozostawieniu danych osobowych i treści wiadomości, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Na tej podstawie przetwarzamy też Twoje dane w celu przekazania informacji handlowych, jeżeli wyraziłeś na to zgodę. Masz prawo wycofania wyrażonej zgody w dowolnej chwili.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO między innymi w celu:

 • zapewnienia pełnej obsługi, w tym rozwiązywania problemów technicznych i organizacyjnych,
 • kontaktowania się, w szczególności w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą, dozwolonymi działaniami marketingowymi i reklamowymi,
 • obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
 • przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług oraz działu obsługi Klienta,
 • statystycznym.

8. KONTAKT TELEFONICZNY

Gdy kontaktujesz się z nami telefonicznie prosimy o podanie danych związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami. Prosimy o podanie danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt, w celu poprawnej weryfikacji dzwoniącego. Możemy prosić o podanie NIP, nazwy i adresu prowadzonej  działalności, numeru umowy lub danych terminalowych. Podstawą prawną jest w takim wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną przez Ciebie działalnością gospodarczą.

 1. Rozmowy telefoniczne są nagrywane, o czym informujemy na początku rozmowy. Rozmowy są nagrywane w celu monitorowania jakości świadczonej usługi oraz weryfikacji pracy konsultantów i w celach statystycznych. Nagrania są dostępne wyłącznie dla naszych pracowników oraz osób obsługujących infolinię.
 2. Dane osobowe w postaci nagrania rozmowy są przetwarzane:
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celach związanych z obsługą klientów i interesantów za pośrednictwem infolinii Support PeP, w związku z wykonywaniem zawartej umowy,
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w uzasadnionym interesie Administratora, w celu monitorowania jakości obsługi dla zapewnienia usług na jak najwyższym poziomie oraz w celach statystycznych i analitycznych.

9. MONITORING WIZYJNY

W naszych siedzibach możemy stosować monitoring wizyjny oraz kontrolę wstępu na teren naszych obiektów. Dane zebrane podczas monitoringu przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w uzasadnionym interesie Administratora, w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników obiektów oraz ochrony mienia, a także w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

10. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Agent Rozliczeniowy może przetwarzać dane osobowe Użytkowników (m.in. komentarze, polubienia, a także adres IP urządzenia) odwiedzających publiczne profile firmowe Administratora prowadzone w mediach społecznościowych. Do mediów społecznościowych zaliczamy portale (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter czy LinkedIn). Dane są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profili firmowych. Ma to na celu umożliwienie Użytkownikom aktywności na profilach, przedstawiania informacji o inicjatywach i innej aktywności Administratora w związku z promowaniem przez Administratora różnego rodzaju wydarzeń, usług i produktów. Dane możemy również przetwarzać w celach statystycznych i analitycznych oraz w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tych celach jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki.

11. PRACA W PeP Sp. z o.o.

Dane osobowe przetwarzane w formularzu odpowiedzi na ofertę pracy

W formularzu odpowiedzi na ofertę pracy prosimy Cię o pozostawienie informacji, które stanowią Twoje dane osobowe, tj. imię, nazwisko, płeć, telefon kontaktowy, adres mailowy, adres zamieszkania, a także załączenie CV, w którym będą zawarte Twoje dane osobowe.

Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

PeP SA będzie przetwarzać Twoje dane osobowe dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, w której bierzesz udział i/lub przyszłych rekrutacji, jeżeli wyrazisz na to zgodę. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – tj. na podstawie Twojej zgody,
 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – tj. w związku z podjęciem działań niezbędnych przed zawarciem umowy na Twoje żądanie oraz w celu wykonania umowy, w sytuacji jej zawarcia,
 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (w tym przede wszystkim Kodeksu Pracy),
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – tj. realizacji uzasadnionego interesu administratora, m. in. zapewnienia pełnej obsługi, w tym rozwiązywania problemów technicznych i organizacyjnych, obrony przed ewentualnymi roszczeniami, statystycznym.

12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe oraz biznesowe są przechowywane i przetwarzane na naszych komputerach w Polsce. Wprowadziliśmy szeroki wachlarz środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności Twoich danych. W szczególności stosujemy mechaniczne, elektroniczne oraz administracyjne zabezpieczenia takie jak: firewalls, szyfrowanie danych, SSL oraz inne nowoczesne technologie. Stosujemy fizyczną kontrolę dostępu do naszych budynków oraz akt. Dodatkowo jedynie ci pracownicy, którzy potrzebują danych osobowych naszych Klientów w celu wypełnienia swoich obowiązków pracowniczych, uzyskują dostęp do takich informacji.

Spełniamy wymogi określone w Standardach Ochrony Danych Przemysłu Kart Płatniczych (posiadamy certyfikat PCI) oraz podejmujemy starania, by w każdym czasie spełniać te wymogi. Zgodnie z powyższymi wymogami poddajemy się okresowej ocenie przez właściwe osoby trzecie.

Podlegamy także okresowemu skanowaniu sieci w celu zapewnienia, że m.in. posiadamy i utrzymujemy właściwą konfigurację firewall dla potrzeb ochrony danych; szyfrujemy każdą transmisję danych dotyczących posiadacza karty i innych wrażliwych danych w publicznej sieci; nie używamy domyślnych (tj. dostarczanych przez producentów sprzętu) haseł systemowych lub innych parametrów bezpieczeństwa; używamy i regularnie aktualizujemy oprogramowania antywirusowe; rozwijamy i utrzymujemy bezpieczne systemy i aplikacje; dostęp do danych ograniczamy tylko do osób, którym jest on niezbędny do prawidłowego wykonywania naszej działalności; śledzimy oraz monitorujemy każde wejście do zasobów sieciowych oraz danych dotyczących posiadacza karty; regularnie testujemy nasze systemy bezpieczeństwa oraz stosowane procesy; przypisujemy unikalny identyfikator każdej osobie z dostępem do komputera; ograniczamy fizyczny dostęp do danych dotyczących posiadacza karty.

Niezwykle istotne jest, abyś nie udostępniał nikomu swojego hasła do Konta Użytkownika. Agent Rozliczeniowy stworzył wewnętrzne procesy bezpieczeństwa, które szyfrują hasło każdego Klienta tak, aby chronić je przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich lub ujawnieniem go komukolwiek innemu niż Ty. Żaden z pracowników lub kontrahentów Agenta Rozliczeniowego nie otrzyma dostępu do Twojego hasła. Ani kontrahenci AG, ani sam AG nie zwróci się do Ciebie o podanie hasła czy to poprzez e-mail, czy też telefonicznie, listownie lub w jakikolwiek inny sposób. Twoim obowiązkiem jest, by w każdym czasie zachowywać w tajemnicy Twoje unikalne hasło oraz dane dotyczące Konta Użytkownika.

Pragniemy zauważyć, że nie jesteśmy w stanie zagwarantować bezpieczeństwa Twoich danych w trakcie przekazywania ich za pomocą Internetu lub przez serwery, które znajdują się poza naszą kontrolą. Podejmujemy starania, aby chronić Twoje dane osobowe i biznesowe, ale nie jesteśmy w stanie zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek danych, które przesyłasz na nasze Strony lub przekazujesz w związku ze świadczeniem przez nas Usług. Jeżeli zatem dokonujesz jakiejkolwiek transmisji danych w Internecie, realizujesz to na własne ryzyko. Jednak z chwilą, gdy otrzymamy od Ciebie informacje, podejmujemy najwyższe starania, aby zapewnić ich bezpieczeństwo i poufność w naszych systemach.

13. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Jeżeli przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody, Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane do czasu wycofania zgody. Twoje dane mogą być przez nas przechowywane również przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie mogą być podnoszone wobec nas i jakie mogą przysługiwać nam wobec Ciebie.

Pamiętaj, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem. Sposoby wycofania zgody wskazano w rozdziale 16.

Dane osobowe przetwarzane na podstawach wymienionych w Polityce prywatności, innych niż zgoda, będą przez nas przetwarzane przez okres trwania umowy. Po zakończeniu umowy będziemy przetwarzać dane tak długo, jak wynika to z przepisów prawa lub naszego prawnie uzasadnionego interesu. Szczegółowe okresy przechowywania przewidziane są w przepisach  podatkowych, prawa cywilnego, przepisach o rachunkowości, przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

14. DOSTĘP DO TWOICH DANYCH

Co do zasady Agent Rozliczeniowy nie dzieli się, nie sprzedaje, nie wynajmuje ani w jakikolwiek inny sposób nie udostępnia osobom trzecim Twoich danych osobowych lub biznesowych – z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w przedmiotowej Polityce Prywatności. Zastrzegamy prawo udostępnienia Twoich danych osobowych lub biznesowych w zakresie oraz w sytuacjach określonych przepisami prawa – w tym dotyczących sprawozdawczości oraz wynikających z regulacji ustanowionych przez organizacje kart płatniczych. Możemy także udostępnić te dane, gdy w dobrej wierze uznamy, że ich ujawnienie jest niezbędne do ochrony naszych praw, zgłoszenia podejrzewanych nielegalnych działań, wykonania ciążących na nas obowiązków w postępowaniach sądowych (w tym wykonania zarządzeń i orzeczeń sądowych). Ponadto możemy udostępniać Twoje dane osobowe lub biznesowe następującym podmiotom:

 • jeżeli jesteś lub staniesz się naszym Sprzedawcą, możemy w toku świadczenia Usług ujawnić dotyczące Cię dane organizacjom kart płatniczych, bankom oraz innym instytucjom finansowym, które przetwarzają lub kontrolują transakcje przeprowadzane na Twoją rzecz, a także innym podmiotom, z którymi zawarliśmy umowy w zakresie realizacji określonych świadczeń dotyczących naszych Usług (np. pobieranie opłat, usługi marketingowe, zapobieganie oszustwom, usługi IT). Dodatkowo możemy używać lub udostępniać Twoje dane osobom trzecim w dodatkowych celach zmierzających do ułatwienia przeprowadzenia i zakończenia transakcji autoryzowanych lub inicjowanych przez Sprzedawców,
 • jeżeli jesteś Akceptantem, Twoje dane możemy udostępniać Procesorowi w ramach świadczenia usług na terminalach płatniczych, w celach marketingu usług.

Ponadto dane osobowe mogą być przekazywane osobom upoważnionym przez Agenta Rozliczeniowego, pracownikom i  współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz podmiotom przetwarzającym, którym to zadanie zlecamy, m.in. firmom wspierającym proces rekrutacji i zatrudnienia, firmom zajmującym się obsługą systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi najmu przestrzeni serwerowej, elektronicznego procesowania dokumentów i weryfikowania tożsamości, podwykonawcom, w tym firmom świadczącym usługi windykacyjne, księgowe lub firmom świadczącym usługi audytowe w celu przeprowadzenia badania satysfakcji Akceptantów, firmom weryfikującym tożsamość i wspomagającym ustalenie rzetelności finansowej, podmiotom z grupy kapitałowej.

15. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednak w niektórych przypadkach firmy, z którymi współpracujemy mogą mieć siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Transfery danych odbywają się wtedy wyłącznie pod warunkiem istnienia odpowiednich zabezpieczeń transferu, takich jak: decyzje stwierdzające odpowiedni stopień ochrony lub standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską, stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

16. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

 • masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także ograniczenia przetwarzania,
 • masz prawo do żądania usunięcia swoich danych z wyjątkiem, gdy ich przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na nas oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez nas,
 • masz prawo do przenoszenia swoich danych osobowych przetwarzanych przez nas na podstawie zgody lub umowy, jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
 • w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody, masz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania tych danych przed cofnięciem zgody. Zgodę możesz wycofać w następujący sposób:

– wysyłając e-mail na adres support@pep.pl

– dzwoniąc do naszego całodobowego Centrum Obsługi na nr 178596969,

– kontaktując się z nami poprzez użytkowaną przez Ciebie Strefę Klienta,

– poprzez kontakt ze swoim opiekunem umowy,

– listownie na adres: PeP Sp. z o.o., Tajęcina 113, 36-002 Jasionka

– możesz również wysłać wiadomość na adres dane.osobowe@pep.pl.

Jeżeli otrzymałeś od nas wiadomość z ofertą naszych usług możesz wypisać się z listy mailingowej klikając w służący do tego link w wiadomości.

 • Masz również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów,
 • Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Masz również prawo do bycia zawiadomionym o naruszeniu ochrony Twoich danych osobowych, jeżeli powoduje to wysokie ryzyko naruszenia Twoich praw lub wolności.

Wymienione uprawnienia będą realizowane w zgodzie z wymogami prawa, w tym przepisami RODO, przy czym zauważ, że zawsze będziemy musieli uwzględnić również nasze uprawnienia i obowiązki jako administratora w zakresie przechowywania (retencji) danych na potrzeby świadczenia usług płatniczych, rozpoznawania reklamacji, ochrony przed roszczeniami, dochodzenia roszczeń  oraz przeciwdziałania oszustwom, praniu pieniędzy i przeciwdziałania terroryzmowi.

17. ZAMKNIĘCIE KONTA SPRZEDAWCY

Masz prawo przeglądać, zmieniać oraz usuwać swoje dane osobowe i biznesowe w dowolnym terminie kontaktując się z nami poprzez e-mail: support@pep.pl. Jeżeli chcesz wyrejestrować się i przestać używać swojego Konta Użytkownika, możesz je zamknąć. Zwracamy jednak uwagę, że jeśli zamkniesz swoje Konto Użytkownika w sposób opisany w niniejszym paragrafie, zostanie ono zamknięte permanentnie. Powinieneś zamknąć swoje Konto wyłącznie wtedy, gdy jesteś pewien, że nie będziesz go już nigdy używać. Możesz zamknąć swoje Konto kontaktując się z nami poprzez email: support@pep.pl. Informacje, które są usunięte, przechowujemy w kopiach zapasowych przez okres do 180 dni, chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. Informacje te nie są dostępne dla osób trzecich. Jeżeli wyrejestrujesz się od nas i zamkniesz swoje Konto Użytkownika, zgadzasz się, abyśmy zachowali Twoje dane, której już zgromadziliśmy, wyłącznie dla celów ewidencyjnych.

18. POZOSTAŁE INFORMACJE

Możesz się z nami kontaktować:

 • listownie pod adresem: Tajęcina 113, 36-002 Jasionka
 • telefonicznie pod numerem telefonu: 178596969
 • wysyłając email: support@pep.pl

Agent Rozliczeniowy wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z, którym możesz się skontaktować poprzez dedykowaną skrzynkę email: dane.osobowe@pep.pl , listownie pod adresem: Tajęcina 113, 36-002 Jasionka lub telefonicznie pod numerem +48 691101419

19. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Agent Rozliczeniowy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do przedmiotowej Polityki Prywatności w każdym czasie – zwłaszcza, jeśli jest to wymagane w celu spełnienia wymogów określonych w regulacjach różnych organizacji płatniczych, bądź wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa. Jeżeli postanowimy zmienić przedmiotową Politykę Prywatności, umieścimy zmienioną wersję Polityki na naszych Stronach. Zmieniona wersja obowiązywać będzie z chwilą umieszczenia jej w sposób opisany powyżej. Jeżeli będziemy uważać, że planowana zmiana ma charakter istotny, poinformujemy Cię o tym umieszczając na naszych Stronach stosowną informację o planowanej zmianie w Polityce Prywatności przynajmniej 7 dni przed wejściem w życie tej zmiany.

Data aktualizacji: styczeń 2023

Jeśli masz pytania bądź wątpliwości odnośnie niniejszej Polityki Prywatności, skontaktuj się z nami korzystając z niniejszego linka, Kontakt – PeP Online, wysyłając email: support@pep.pl lub pisząc do nas na adres:

Polskie ePłatności Sp. z o.o.
Tajęcina 113
36-002 Jasionka, Polska

Polityka plików cookies, pikseli

Informację zawarte w polityce cookies obejmują:

1. JAKIE DANE GROMADZIMY

1. W ramach Serwisu prosimy Cię o podanie nam danych, w tym danych osobowych. Jest to związane między innymi z Twoją prośbą o kontakt z nami oraz w celu marketingu bezpośredniego.

Dane, które zbieramy obejmują w szczególności:

 • dane kontaktowe, w tym imię i nazwisko, adres e-mail/nr telefonu (dane zbierane w formularzach kontaktowych),
 • NIP,
 • login oraz informacje dotyczące konta, w tym nazwę użytkownika, hasło, identyfikator (Strefa Klienta, Strefa Partnera, Strefa Vendingu)
 • dane dotyczące Twojej aktywności na stronie, w tym analizy kliknięć,
 • identyfikator urządzenia,
 • typ przeglądarki, domenę oraz język komunikacji, system operacyjny oraz przypisane mu ustawienia,
 • kraj,
 • strefa czasowa,
 • odwiedzone witryny internetowe w domenie pep.pl,
 • preferencje osobiste oraz marketingowe,
 • pliki cookies oraz znaczniki pikselowe,
 • adresy IP.

W ramach Serwisu mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych lub środków przekazu (radio, telewizja, reklama przestrzenna itp.). Takie źródła działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób przez nas nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi należy się zapoznać. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

2. Pliki cookies i znaczniki pikselowe

W sytuacji, gdy korzystasz z naszego Serwisu, z Twojej przeglądarki internetowej pobierane są i zapisywane informacje, które niejednokrotnie stanowią dane osobowe. Zbierane dane są między innymi w formie plików cookies oraz znaczników pikselowych. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie i dostosować indywidualne preferencje. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość, zawierają także dane dotyczące aktywności w Serwisie.

Cookies oraz znaczniki pikselowe wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu. Cookies umożliwiają w szczególności:

a) utrzymanie Twojej sesji (po zalogowaniu), dzięki której nie musisz na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;

b) dostosowanie zawartości stron internetowych do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb;

c) weryfikację sposobu korzystania przez Ciebie ze Serwisu oraz tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób także inni użytkownicy korzystają z naszych stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Wykorzystujemy dwa typy plików cookies:

a) cookies sesyjne: przechowywane na urządzeniu użytkownika, pozostające tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika;

b) cookies trwałe: przechowywane na urządzeniu użytkownika, pozostające tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu oraz pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; pliki tej kategorii zapewniają podstawową funkcjonalność Serwisu, a od ich pobrania uzależnione jest korzystanie z usług dostępnych na naszych stronach internetowych, co powoduje, że ich obsługa jest stale włączona;

b) „związane z funkcjonalnością”, pozwalające zwiększyć funkcjonalność Serwisu, umożliwiające jednocześnie „zapamiętanie” wybranych przez Ciebie ustawień i personalizację interfejsu;

c) „wydajnościowe”, umożliwiają nam zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu, pomagają nam udoskonalać witrynę; dzięki tym plikom często mamy możliwość szybszego przetworzenia Twojego żądania oraz możemy zapamiętać Twoje ustawienia; wyłączenie tych plików może spowodować nieprawidłowości w wyświetlaniu treści i spowolnione działanie strony;

d) „marketingowe”, umożliwiające dostarczanie Ci treści reklamowych bardziej dostosowanych do Twoich zainteresowań, dzięki którym reklamy wyświetlane zarówno na tej stronie, jak i poza nią, są zgodne z Twoimi preferencjami. Wyłączenie tych plików cookies może spowodować wyświetlanie zawartości stron internetowych Serwisu niedostosowanych do Twoich zainteresowań. Korzystanie z Serwisu może być wówczas mniej zoptymalizowane;

3. Zarządzanie ustawieniami plików cookies

W każdej chwili możesz zmienić ustawienia w sekcji, dotyczącej ustawień plików cookies. Masz przy tym możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu do plików cookies. W przypadku skorzystania z tej opcji, korzystanie z Serwisu będzie możliwe poza funkcjami, które ze swojej
natury wymagają plików cookies.

Większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z tych plików za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies – w tym ostatnim wypadku może to mieć jednak wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu. W przypadku chęci zmiany dotychczasowych ustawień, poniżej możesz dokonać wyboru, na które z wymienionych rodzajów plików cookies (poza niezbędnymi) wyrażasz zgodę. Pliki tzw. niezbędne gromadzone są przez nas w związku z umożliwieniem Ci skorzystania z naszego Serwisu. Ich wyłączenie uniemożliwiłoby Ci wyświetlenie treści zawartych w Serwisie.

2. W JAKIM CELU GROMADZIMY TWOJE DANE OSOBOWE

1. Cele

Twoje dane wykorzystujemy dla zoptymalizowania funkcjonalności naszego Serwisu. Część danych, które od Ciebie zbieramy jest niezbędna do korzystania z naszego Serwisu, w tym w szczególności są to pliki cookies tzw. niezbędne. Bez ich przekazywania nam nie byłoby możliwe korzystanie z naszej strony.

Niejednokrotnie korzystanie z pełnej funkcjonalności naszego Serwisu będzie wymagało przekazywania nam także dodatkowych danych oraz wyrażenia zgody na ich przetwarzanie przez nas. Dzięki tym danym jesteśmy także w stanie dostarczyć Ci zindywidualizowaną reklamę naszych produktów.

Dane te są także zbierane, aby ulepszać nasze produkty i wyświetlać Ci informacje o nich.

Te wszystkie informacje pomagają nam ulepszać jakość świadczonych przez nas usług. Lepiej rozumiemy preferencje kontrahentów, a nadto możemy weryfikować błędy pojawiające się w funkcjonalności strony i reagować na nie.

Szanujemy Twoje decyzje, więc zawsze możesz zmienić zdanie, jeśli nie chcesz w przyszłości otrzymywać od nas żadnych informacji marketingowych.

Jeśli zdecydujesz się pozostać z nami w kontakcie po 25 maja 2018 r., pamiętaj, że możesz zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych w dowolnym momencie, klikając link anulowania subskrypcji dołączony do każdej informacji marketingowej.

2. Narzędzia, które stosujemy

W celu umożliwienia nam wykorzystania w sposób zoptymalizowany treści zawartych między innymi w gromadzonych plikach cookies korzystamy z narzędzi analitycznych, umożliwiających zarządzanie reklamą i marketingiem świadczonych usług i produktów. Narzędzia te pozwalają nam także na takie przetworzenie informacji zawartych w plikach cookies, którego wspomagają nasze prace badawczo-rozwojowe nad produktami. Jest to możliwe dzięki dostarczanym nam statystykom wiązanym z zainteresowaniem poszczególnymi produktami.

Narzędzia te przetwarzają Twoje dane w sposób zautomatyzowany (profilowanie).

Są to takie narzędzia jak na przykład te dostarczane przez Google (Google Tag Manager, Google AdWords, Google Adsense, Google Analytics, Google Fonts, Google reCAPTCHA), narzędzia umożliwiające remarketing naszych produktów oraz rejestrujące Twój ruch na stronie (Matomo, Hotjar)

Moje Zgody

Niezbędne pliki cookie

Należą do nich pliki, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu oraz pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; (zgoda nie jest wymagana)

Pliki cookie związane z funkcjonalnością

Są to pliki umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Ciebie ustawień i personalizację Twojego interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzisz, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
Pliki cookie związane z treściami reklamowymi

Pliki cookie, umożliwiające dostarczanie Ci treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań dzięki którym reklamy zarówno na tej stronie jak i poza nią są zgodne z Twoimi preferencjami. Wyłączenie tych plików cookie może spowodować wyświetlanie zawartości stron internetowych Serwisu niedostosowanych do Twoich zainteresowań. Korzystanie z Serwisu może być wówczas mniej zoptymalizowane.
Pliki cookie związane z wydajnością

Te pliki cookie, umożliwiają nam zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu, pomagają nam udoskonalać witrynę. Dzięki tym plikom często mamy możliwość szybszego przetworzenia Twojego żądania oraz możemy zapamiętać Twoje ustawienia Wyłączenie tych plików może spowodować nieprawidłowości w wyświetlaniu treści i spowolnione działanie strony.