Tło :)

Co powinno znaleźć się w regulaminie sklepu online?

 • PeP Online
 • Co powinno znaleźć się w regulaminie sklepu online?
Prowadzenie sklepu internetowego wiąże się z opracowaniem regulaminu. Dokument ten wymienia zasady, wedle których funkcjonuje sklep i spełnia role informacyjną dla klienta.


Sprzedawcy dóbr fizycznych

Regulamin sklepu internetowego, który prowadzi sprzedaż wysyłkową towarów powinien zawierać następujące informacje:

 1. Imię i nazwisko (dla osób fizycznych) bądź nazwa (dla spółek i innych podmiotów) wraz z adresem, pod którym działalność jest zarejestrowana (dla spółek dodatkowo nr KRS), NIP.
 2. Jeżeli na obrót towarami sprzedawanymi za pośrednictwem sklepu internetowego wymagane jest zezwolenie lub wpis do rejestru działalności regulowanej – należy umieścić wzmiankę o organie administracji, który wydał zgodę na obrót wraz z numerem nadanego uprawnienia.
 3. Informacja o możliwych sposobach płatności za zamówienie (karta kredytowa, karta debetowa, przelew, itp.).
 4. Informacja o tym, że płatności są obsługiwane przez spółkę Polskie ePłatności sp. z o.o.  z siedzibą w Jasionce, Tajęcina 113, kod pocztowy: 36-002, KRS: 0000227278.
 5. Koszty, terminy i sposób dostawy zamówionego towaru (mogą się zamiennie znaleźć w odrębnym cenniku).
 6. Jeżeli towar może zamówić osoba fizyczna (konsument): informacja o możliwości odstąpienia od umowy przez klienta (konsumenta), bez podawania przyczyn, w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru konsumentowi. Dodatkowo powinna się znaleźć informacja o sposobie i kosztach zwrotu towaru do merchanta oraz o tym, że w przypadku skutecznego skorzystania z prawa odstąpienia przez konsumenta, uiszczona przez niego kwota zostanie zwrócona za pośrednictwem tego samego kanału płatności, którym dokonano płatności za towar. W niektórych przypadkach wskazanych w ustawie o ochronie praw konsumentów, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, muszą być jednak spełnione wszystkie przesłanki wskazane w tych przepisach.
 7. Sposób składania reklamacji za wadliwy towar (np. nr telefonu do biura obsługi klienta, adres e-mail, przekierowanie do formularza reklamacyjnego, itp.), sposób dostarczenia wadliwego towaru do sprzedawcy, maksymalny termin na rozpatrzenie reklamacji przez sprzedawcę.
 8. Inne informacje wynikające z ustawy o ochronie praw konsumentów
 9. Regulamin powinien być akceptowany przez kupującego najpóźniej w ostatnim kroku przed przekierowaniem na stronę płatności, a dodatkowo powinien być na stałe umieszczony na stronie www serwisu (w sposób, który umożliwia jego łatwe odnalezienie, np. w widocznej zakładce).

Sprzedawcy dóbr niematerialnych

Jeśli Twój sklep internetowy oferuje dobra niematerialne, np. dostęp do treści w zamian za subskrypcję, regulamin powinien zawierać następujące punkty:

 1. Imię i nazwisko (dla osób fizycznych) bądź nazwa (dla spółek i innych podmiotów) wraz z adresem, pod którym działalność jest zarejestrowana (dla spółek dodatkowo nr KRS).
 2. Minimalne wymagania techniczne urządzenia, za pomocą którego klient może korzystać z usługi (np. system operacyjny komputera, przeglądarka, dodatkowe oprogramowanie, itp.).
 3. Rodzaje i zakres usług świadczonych za pośrednictwem serwisu.
 4. Sposób zawarcia umowy za pośrednictwem serwisu. Przykładowa procedura może wyglądać następująco:
  1. klient składa zamówienie za pośrednictwem strony www serwisu,
  2. klient otrzymuje na swój adres e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia,
  3. klient dokonuje płatności za usługę,
  4. po zaksięgowaniu płatności klient otrzymuje e-mail z potwierdzeniem, że może korzystać z usługi.
 5. Informacja o możliwych sposobach płatności za zamówienie karta kredytowa, karta debetowa, przelew, itp.).
 6. Informacja o tym, że płatności są obsługiwane przez spółkę Polskie ePłatności sp. z o.o.  z siedzibą w Jasionce, Tajęcina 113, kod pocztowy: 36-002, KRS: 0000227278.
 7. W przypadku pobierania cyklicznych płatności z karty: informacja o tym, że wybierając ten sposób płatności, klient wyraża zgodę na cykliczne obciążanie jego rachunku karty. Jeżeli usługa jest zamawiana na okres testowy: wyraźna informacja kiedy okres testowy się kończy i w jaki sposób klient może poinformować merchanta o tym, że nie chce dalej korzystać z usług, w związku z czym dalsze obciążanie rachunku nie będzie możliwe.
 8. Informacja o okresie, na jaki zawierana jest umowa o świadczenie usług za pośrednictwem serwisu, tzn. na czas oznaczony (np. 5 miesięcy, do 6.07.2014r, itp.) lub nieoznaczony. Jeżeli umowa została zawarta na czas nieoznaczony, to należy umieścić informację o terminie, w jakim każda ze stron może wypowiedzieć umowę. Dodatkowo powinna znaleźć się informacja o tym, w jaki sposób klient może wypowiedzieć umowę (za pośrednictwem poczty e-mail, pisemnie listem poleconym, itp.).
 9. Jeżeli usługę może zamówić osoba fizyczna (konsument), a umowa jest z nim zawierana na czas nieoznaczony, to jednocześnie należy umieścić informację o tym, że każdej ze stron przysługuje prawo do jej wypowiedzenia, bez podawania przyczyn, z zachowaniem terminu jednego miesiąca (można wpisać krótszy termin, ale nie można go przedłużać). Dodatkowo powinna znaleźć się informacja o tym, w jaki sposób klient może wypowiedzieć umowę (za pośrednictwem poczty e-mail, pisemnie listem poleconym, itp.).
 10. Jeżeli usługę może zamówić osoba fizyczna (konsument): informacja o możliwości odstąpienia od umowy przez klienta (konsumenta), bez podawania przyczyn, w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. W niektórych przypadkach wskazanych w ustawie o ochronie praw konsumentów, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, muszą być jednak spełnione wszystkie przesłanki wskazane w tych przepisach. Dodatkowo powinna się znaleźć informacja o tym, że w przypadku skutecznego skorzystania z prawa odstąpienia przez konsumenta, uiszczona przez niego kwota zostanie zwrócona za pośrednictwem tego samego kanału płatności, którym dokonano płatności za usługę.
 11. Sposób składania reklamacji za nienależycie wykonaną usługę (np. nr telefonu do biura obsługi klienta, adres e-mail, przekierowanie do formularza reklamacyjnego, itp.), maksymalny termin na rozpatrzenie reklamacji przez sprzedawcę.
 12. Inne informacje wynikające z ustawy o ochronie praw konsumentów.
 13. Regulamin powinien być akceptowany przez klienta najpóźniej w ostatnim kroku przed przekierowaniem na stronę płatności, a dodatkowo powinien być na stałe umieszczony na stronie www serwisu (w sposób, który umożliwia jego łatwe odnalezienie, np. w widocznej zakładce).

Jako właściciel sklepu internetowego, powinieneś też poinformować użytkowników jakie dane osobowe są zbierane i wykorzystywane. Te informacje powinny się znaleźć w polityce prywatności – ale nie musi to być całkiem osobny dokument.

Cta tło

Odkryj naszą pełną ofertę, zarejestruj się i wybierz płatności skrojone na Twoje potrzeby!