Tło :)

Regulamin kont testowych

Warunki świadczenia usług dla Kont Testowych

Niniejsze Warunki Świadczenia Usług regulują używanie kont testowych (Konta Testowe) oraz inne usługi przechowywania danych oraz dostępowe świadczone przez Polskie ePłatności Sp. z o.o. Utworzenie Konta Testowego bądź inny sposób użycia tego konta stanowi potwierdzenie, że zapoznałeś się i zaakceptowałeś niniejsze Warunki Świadczenia Usług oraz że zawarłeś prawnie wiążącą umowę z Polskie ePłatności Sp. z o.o. z siedzibą w Tajęcinie,: Tajęcina 113, 36-002 Jasionka, Polska (dalej: „Polskie ePłatności”, „Agent Rozliczeniowy”, „my”).

Jeżeli nie akceptujesz wszystkich bez wyjątku postanowień zawartych w niniejszym dokumencie, prosimy nie korzystać z naszych usług.

I. Konto Testowe

 1. Konto Testowe ma pozwolić Ci nauczyć się, jak przyjmować płatności przez Bramkę Płatniczą Polskich ePłatności, a w szczególności ma pozwolić przetestować podstawowe funkcjonalności produktów Polskich ePłatności, mianowicie Konta Sprzedawcy i Bramki Płatniczej, przed podjęciem decyzji o zakupie ich wersji podstawowych. Konta Testowe są kontami próbnymi, dlatego też są uboższe o pewne właściwości i funkcjonalności, takie jak przekazywanie płatności, inicjowanie refundów chargebacków, integrację z aquirerami. Możesz jedynie symulować tego typu operacje.
 2. Otwarcie Konta Testowego jest również obowiązkowym wstępnym etapem utworzenia właściwego Konta Sprzedawcy (konta produkcyjnego) i zawarcia z Polskie ePłatności Ramowej Umowy Bramki Płatniczej. Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że otwarcie Konta Testowego nie przesądza o ustanowieniu w przyszłości współpracy pomiędzy Tobą a Polskie ePłatności, ponieważ będziesz musiał jeszcze przejść proces weryfikacji i spełnić określone wymogi. Dlatego też przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że ubiegasz się o usługi Bramki Płatniczej Agenta Rozliczeniowego na własny koszt i ryzyko. Polskie ePłatności nie jest odpowiedzialne za jakiekolwiek koszty, wydatki oraz szkody poniesione przez Ciebie, w szczególności te związane z integracją Twojej strony internetowej z Bramką Płatniczą Polskich ePłatności, jeżeli Twoja aplikacja zostanie odrzucona a współpraca z Polskie ePłatności nie zostanie ustanowiona.
 3. Dostęp do Konta Testowego jest kontrolowany za pomocą hasła. Dane uwierzytelniające logowanie zostaną ustalone w trakcie tworzenia Konta Testowego.

II. Warunki Korzystania

 1. Jesteś zobligowany:
  1. używać Konta Testowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszymi Warunkami Świadczenia Usług, a także z Polityką Prywatności Polskie ePłatności dostępną pod adresem: Polityka prywatności – PeP Online
  2. nie zamieszczać, zgrywać, kopiować, przechowywać, wyświetlać, modyfikować, udostępniać ani w jakikolwiek inny sposób używać jakichkolwiek treści w związku z Kontem Testowym, do których nie masz wystarczających praw lub które zawierają jakiegokolwiek nielegalne, szkodliwe lub nieobyczajne wizerunki, materiały albo informacje mogące stanowić akty kryminalne, podstawę odpowiedzialności cywilnej lub w inny sposób naruszać jakiekolwiek prawo obowiązujące.
 2. Następujące praktyki są wyraźnie zakazane:
  1. używanie Konta Testowego lub stron internetowych Agenta Rozliczeniowego w sposób, który narusza jakiekolwiek przepisy prawa obowiązującego lub prawa osób trzecich;
  2. próby odtworzenia kodu źródłowego Polskich ePłatności, czy to w całości czy w jakiejkolwiek jego części;
  3. próby odkrycia mechanizmów, przepływu danych, struktury lub innych rodzajów informacji z wykorzystaniem technik reverse engineering, w szczególności w celu użycia Konta Testowego w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem lub w celu odtworzenia systemu Polskich ePłatności albo jego fragmentów;
  4. sublicencjonowanie, najem, dzierżawa albo jakikolwiek inne udostępnienie Konta Testowego do używania;
  5. podejmowanie działań nadmiernie obciążających stronę lub infrastrukturę używaną przez Polskie ePłatności przy świadczeniu usług;
  6. używanie jakiegokolwiek hardware’u lub software’u przeznaczonego do uszkodzenia albo zakłócenia odpowiedniego funkcjonowania Konta Testowego, innych usług Agenta Rozliczeniowego lub do podstępnego przechwycenia jakichkolwiek informacji systemowych, danych, w tym danych osobowych, ze stron, usług lub serwerów Agenta Rozliczeniowego.
 3. Jesteś wyłącznie odpowiedzialny za Twoje własne używanie Konta Testowego, jak i za działania oraz zaniechania innych osób, które mogą mieć dostęp do Konta Testowego za pomocą Twoich danych uwierzytelniających.
 4. Jesteś wyłącznie odpowiedzialny za dostarczenie wszelakiego sprzętu, usług, łączności i innych zasobów niezbędnych do uzyskania dostępu i używania Konta Testowego, w tym również za zapewnienie kompatybilnego komputera z dostępem do sieci Internet. Konto Testowe zależy od dostępności sieci i serwera, dlatego też może doznawać przerw w związku z aktualizacjami testowymi, systemowymi i dotyczącymi oprogramowania przeprowadzanymi przez dostawcę usług. Konto Testowe może podlegać modyfikacjom, a także może zostać zawieszone albo zamknięte przez Polskie ePłatności w każdym czasie, z dowolnego powodu, za wypowiedzeniem lub w trybie natychmiastowym.

III. Procedura Reklamacyjna

 1. Polskie ePłatności świadczy usługi wsparcia drogą email (support@pep.pl) oraz telefoniczną (+48 17 859 69 69).
 2. Za każdym razem, gdy prosisz o informacje dotyczące wsparcia lub składasz reklamację, jesteś zobligowany podać swoje imię i nazwisko oraz adres email. Agent Rozliczeniowy nie będzie odpowiadać na anonimowe reklamacje i żądania wsparcia. Agent Rozliczeniowy zapewnia, że jego konsultanci odpowiedzą najszybciej, jak to możliwe. Co do zasady odpowiedź powinna nastąpić w terminie 2 dni roboczych od otrzymania żądania.

IV. Prywatność

Nasze praktyki dotyczące ochrony danych zawiera Polityka Prywatności dostępna pod adresem: Polityka prywatności – PeP Online, która stanowi integralną część niniejszych Warunków Świadczenia Usług.

V. Prawa Autorskie i Znaki Towarowe

 1. Pep.pl/online, pep.pl/online/en stanowią przedmiot własności intelektualnej Polskich ePłatności. Przedmiotowe znaki towarowe nie mogą być używane w połączeniu z produktami lub usługami podmiotów trzecich w sposób, który mógłby wprowadzać w błąd aktualnych lub potencjalnych klientów, ani w sposób, który mógłby zdyskredytować jakikolwiek podmiot w ramach Polskich ePłatności lub ich usługi.
 2. Usługi, software, jak również zawartość strony internetowej Polskich ePłatności, w tym tekst, grafika, logotypy, ikony przycisków, wizerunki, stanowią przedmiot własności Polskich ePłatności albo dostawców treści dla Polskich ePłatności, i pozostają pod ochroną przepisów prawa własności intelektualnej.
 3. Zabrania się – bez pisemnej zgody Agenta Rozliczeniowego – sprzedaży, licencjonowania, wynajmowania, modyfikowania, dystrybuowania, reprodukowania, transmitowania, publikowania, adaptowania, publicznego prezentowania lub tworzenia utworów z wykorzystaniem materiałów lub treści, które Agent Rozliczeniowy udostępnia na swojej stronie internetowej lub w ramach Usług. Przez sam fakt ściągnięcia na Konto Testowe materiałów chronionych prawem autorskim zamieszczonych przez Agenta Rozliczeniowego, nie nabywasz żadnych właścicielskich praw do tych materiałów. Nie wolno Ci zmieniać ani usuwać oznaczenia autora, znaków towarowych, opisów ani oznaczeń wskazujących na prawnoautorską lub innego rodzaju własność takich materiałów.

VI. Ograniczenie Odpowiedzialności

 1. Konto Testowe, jego wszelkie funkcje i usługi towarzyszące, jak również strona internetowa Polskich ePłatności dostarczane są „AS IS”. Zobowiązania Agenta Rozliczeniowego ograniczają się wyłącznie do tych, które zostały wyrażone w niniejszych Warunkach Świadczenia Usług. Agent Rozliczeniowy nie gwarantuje, że funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Polskich ePłatności lub w ramach Konta Testowego będą dostarczane w sposób nieprzerwany, nieskrępowany i  niewadliwie, ani że strona internetowa, sprzęt lub systemy komputerowe Agenta Rozliczeniowego będą wolne od wirusów lub innych szkodliwych elementów czy programów.
 2. Agent Rozliczeniowy nie daje gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, ani wyraźnych ani dorozumianych, w tym rękojmi za wady prawne, gwarancji jakości handlowej, przydatności do określonego celu, jeśli chodzi o dane i materiały dostarczane, stronę internetową Polskich ePłatności, Konto Testowe lub jakiekolwiek ich funkcjonalności.
 3. Polskie ePłatności nie gwarantuje precyzji, adekwatności, kompletności ani aktualności informacji, materiałów, Konta Testowego lub funkcjonalności na stronie internetowej Polskich ePłatności. Powyższe odnosi się również do używania lub efektów używania Konta Testowego, informacji, materiałów i funkcjonalności w ramach strony internetowej Polskich ePłatności, jeśli chodzi o ich poprawność, precyzję, rzetelność, czy inne właściwości.
 4. W zakresie dozwolonym prawem, ani Agent Rozliczeniowy, ani żadna osoba, za którą odpowiada, nie ponoszą odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, bezpośrednią lub pośrednią, w tym utracone korzyści, transakcje, dane, awarie komputera lub jego niewłaściwe działanie, szkody na osobie, utratę wizerunku, czyste straty finansowe ani za żadne roszczenia innych osób wynikające lub związane z należytym lub nienależytym wykonywaniem jakichkolwiek zobowiązań tu przyjętych.
 5. Ograniczenia, wyłączenia lub zwolnienia z odpowiedzialności zawarte w niniejszym dokumencie znajdują zastosowanie niezależnie od rodzaju czy podstawy Twoich żądań lub roszczeń, w tym dla przykładu naruszenie umowy, niedbalstwo, czyn niedozwolony, odpowiedzialność gwarancyjna albo inna teoria prawna, i te wyłączenia będą obowiązywać pomimo istotnych naruszeń lub odpadnięcia celu niniejszej umowy.
 6. Agent Rozliczeniowy nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek opóźnienie albo niewykonanie zobowiązań, jeśli wynika to z siły wyższej lub innych zdarzeń, stanów, czy zjawisk, które są poza racjonalną kontrolą Agenta Rozliczeniowego. Powyższe wyłączenie odpowiedzialności dotyczy również krótkiego, przejściowego lub przypadkowego zawieszenia Konta Testowego.
 7. Zdajesz sobie sprawę, że Agent Rozliczeniowy nie jest właścicielem ani nie kontroluje innych sieci, danych lub systemów poza jego własną siecią, ani też nie jest odpowiedzialny za działanie tych innych sieci lub jego brak. Agent Rozliczeniowy nie sprawuje jakiejkolwiek kontroli i wyraźnie odrzuca odpowiedzialność za zawartość, informacje, precyzję czy jakość danych przekazywanych za pośrednictwem jego sieci lub dostarczonej Usługi.

VII. Obowiązywanie

 1. Konta Testowe tworzone są na czas nieokreślony.
 2. Możemy zakończyć świadczenie usług z dowolnego powodu, w szczególności jeśli naruszysz jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków Świadczenia Usług.
 3. Możesz zamknąć Konto Testowe w każdym czasie. W rezultacie rozwiąże się umowa między Tobą a Polskie ePłatności. Aby zamknąć Konto Testowe, należy przesłać wniosek w tym celu na następujący adres email: support@pep.pl. We wniosku należy podać swoje imię, nazwisko oraz adres email.

VIII. Postanowienia Końcowe

 1. Sprzeczność z prawem, nieważność lub egzekwowalność jakiegokolwiek z postanowień niniejszych Warunków Świadczenia Usług nie może mieć wpływu na zgodność z prawem, ważność, czy egzekwowalność pozostałych postanowień. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków Świadczenia Usług zostanie uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, wówczas to postanowienie zostanie zmodyfikowane w zakresie koniecznym do przywrócenia jego ważności i egzekwowalności, bez zmiany celu tego postanowienia. Jeśli modyfikacja nie jest możliwa, wtedy niniejsze Warunki Świadczenia Usług będą interpretowane w taki sposób, jakby takie nieważne lub nieegzekwowalne postanowienie nigdy nie zostało w nich zawarte.
 2. Polskie ePłatności może od czasu do czasu zmodyfikować lub zaktualizować niniejsze Warunki Świadczenia Usług, bez uprzedzenia. Zmieniona wersja dokumentu zostanie umieszczona na stronie internetowej Polskich ePłatności. Zmieniona wersja zacznie obowiązywać z momentem jej umieszczenia tamże.
 3. Usługa, o której tu mowa, winna być rozumiana i interpretowana zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej, które reguluje tę Usługę. Wszelkie spory między stronami będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Agenta Rozliczeniowego.
 4. Podany podczas tworzenia konta testowego adres email może być wykorzystywany przez Polskie ePłatności do wysyłania Ci ważnych informacji dotyczących zmian w regulacjach organizacji płatniczych, zmian w funkcjonalnościach konta testowego oraz nowych produktach i usługach Polskich ePłatności tj. informacji handlowych rozumianych jako marketing bezpośredni z godnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.)