Działalność nierejestrowana – czym jest i kto może ją założyć?

Spis treści

Czym jest działalność nierejestrowana?

30 kwietnia 2018 roku weszła w życiu ustawa z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2018 poz. 646). Na jej podstawie została wprowadzona działalność nierejestrowana, której zasady reguluje art. 5. Potocznie nazywana jest również „firmą na próbę”, ponieważ może ją założyć każda osoba fizyczna, której przychód nie przekracza 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia. W 2019 roku może wynosić maksymalnie 1125 zł brutto. Oznacza to, że kryterium dochodu zmienia się co roku. Dlatego też warto śledzić te informacje na bieżąco. Jednocześnie należy spełnić kilka innych kryteriów. Możliwość prowadzenia działalności nierejestrowanej dotyczy wyłącznie osób nieposiadających własnej firmy przez okres ostatnich 60 miesięcy. Wyjątkiem są przedsiębiorcy, którzy zakończyli działalność gospodarczą oraz nie wznowili jej w ciągu 12 miesięcy do dnia wprowadzenia ustawy. Dodatkowo należy pamiętać, że nie można prowadzić działalności nierejestrowanej w przypadku posiadania statusu wspólnika spółki cywilnej lub innej wpisanej do rejestru KRS. Ograniczenia dotyczą również osób, których przedsiębiorstwa nie mogłyby funkcjonować bez uprzedniego uzyskania koncesji, pozwoleń lub licencji.

Działalność nierejestrowana – jak założyć?

Jak sama nazwa wskazuje, działalność nierejestrowana nie wymaga składania wniosku do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, urzędzie skarbowym czy też GUS. Oznacza to, że przedsiębiorca nie będzie posiadał numerów identyfikacyjnych. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach przewidzianych w prawie może wystąpić obowiązek złożenia formularza NIP-7. Jednak zgodnie z zapisami w ustawie z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535), nierejestrowana działalność gospodarcza zobowiązuje osobę fizyczną do prowadzenia ewidencji sprzedaży w formie papierowej, w której wykazuje wysokość uzyskiwanego przychodu. Oznacza to udokumentowanie transakcji z danego dnia nie później niż przed kolejną sprzedażą w dniu następnym. W takim przypadku ewidencjonowanie polega na uwzględnieniu: liczby porządkowej, daty sprzedaży, wartości sprzedaży oraz wartości sprzedaży narastająco. Można również wprowadzić dodatkowe zapisy. Dzięki temu przedsiębiorca ma pełną kontrolę nad wysokością przychodu. Co dzieje się, gdy będzie on wyższy niż dozwolony limit?

Jak rozpocząć działalność gospodarczą?

Działalność nierejestrowana przeznaczona jest dla osób fizycznych, których miesięczny przychód wynosi maksymalnie 50% płacy minimalnej. W momencie przekroczenia tego limitu staje się działalnością gospodarczą. Oznacza to, że konieczność zarejestrowania firmy w ciągu 7 dni. Należy to zrobić poprzez złożenie wniosku o wpis do CEIDG elektronicznie lub w urzędzie gminy. W dokumencie należy uwzględnić: adres firmy, NIP, PESEL, kod działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności, dane kontaktowe, rodzaj opodatkowania, numer konta bankowego oraz datę rozpoczęcia działalności. Składając jeden wniosek w CEIDG, dokonuje się jednoczesnego zgłoszenia do ZUS lub KRUS, GUS oraz urzędu skarbowego. Na początku przedsiębiorca będzie zwolniony z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Obowiązek ten następuje dopiero 6 miesięcy od rejestracji działalności gospodarczej. Jak wygląda kwestia opłacania składek ubezpieczeniowych w przypadku działalności gospodarczej nierejestrowanej?

Czy wiesz, że przyjmowanie płatności kartą może zwiększyć dochody Twojej firmy? Zamów terminal płatniczy już teraz!

Działalność nierejestrowana a ZUS

Działalność gospodarcza nierejestrowana zakłada zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne. Przedsiębiorca nie musi składać żadnych deklaracji ZUS. Jednak wiele zależy od formy prowadzonego przedsiębiorstwa. Jednak dotyczy to osób prowadzących sprzedaż. W przypadku zawierania umowy o świadczenie usług lub umowy zlecenie przedsiębiorca staje się zleceniobiorcą. Oznacza to, że zleceniodawca nabywa obowiązek zgłoszenia takiej sytuacji do ZUS w ciągu 7 dni oraz opłacenia składek. Wyjątkiem mogą być jedynie osoby poniżej 26 roku życia posiadające status studenta, które nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu.

Działalność gospodarcza nierejestrowana – obowiązki przedsiębiorcy

Jak zostało wspomniane, nierejestrowana działalność gospodarcza zobowiązuje przedsiębiorcę do prowadzenia uproszczonej ewidencji sprzedaży. Jednak warto zaznaczyć, że nie jest to jedyny obowiązek. Należy również pamiętać o przestrzeganiu praw konsumenta takich jak: rozpatrzenie reklamacji, naprawa towaru uszkodzonego czy respektowanie możliwości odstąpienia od umowy zawieranej na odległości w ciągu 14 dni. Ponadto przedsiębiorca ma obowiązek wystawienia rachunku lub faktury na żądanie konsumenta. Z zastrzeżeniem, że jest to możliwe jedynie przed upływem terminu 3 miesięcy od zakończenia miesiąca, w którym klient otrzymał towar, usługę lub dokonał zapłaty. Jak wygląda sytuacja z opodatkowaniem działalności nierejestrowanej? Przedsiębiorcy są zwolnieni z obowiązku wpłacania zaliczek podatkowych. Jednak muszą rozliczyć swoją działalność na zasadach ogólnych, składając deklarację PIT-36.

Najczęściej zadawane pytania

Co uważane jest za działalność nierejestrowaną?

Działalność nierejestrowana to forma prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne, której przychód nie przekracza 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, i nie wymaga rejestracji w CEIDG.

Kto może założyć działalność nierejestrowaną?

Działalność nierejestrowaną może założyć każda osoba fizyczna, która nie posiadała firmy w ciągu ostatnich 60 miesięcy i nie jest wspólnikiem spółki cywilnej lub innej firmy wpisanej do KRS.

Jakie są obowiązki osoby prowadzącej działalność nierejestrowaną?

Osoba prowadząca działalność nierejestrowaną musi prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży i jest zwolniona z obowiązku opłacania składek ZUS, o ile nie zawiera umów o świadczenie usług lub umów zlecenia.

Czy i kiedy działalność nierejestrowana musi zostać zarejestrowana jako działalność gospodarcza?

Gdy przychód z działalności nierejestrowanej przekroczy 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, przedsiębiorca ma obowiązek zarejestrować działalność gospodarczą w ciągu 7 dni.

Zamowterminal - Poradniki

Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę