Polityka prywatności i plików cookies

Polityka prywatności i plików cookies

Informację zawarte w polityce prywatności obejmują:

 1. Definicje
 2. Informacje ogólne
 3. Formularz Kontaktowy, Rozmowa z doradcą, Chcę poznać ofertę
 4. Praca w PeP SA
 5. Jeżeli zawarłeś z nami umowę o współpracy
 6. Jeżeli jesteś naszym Partnerem
 7. Kontakt telefoniczny
 8. Monitoring wizyjny
 9. Media społecznościowe
 10. Konkursy, akcje promocyjne organizowane przez PeP SA
 11. Sklep internetowy sklep.pep.pl
 12. Okres przetwarzania danych osobowych
 13. Dostęp do Twoich danych
 14. Przekazywanie danych do państw trzecich
 15. Przysługujące prawa
 16. Pozostałe informacje
 17. Zamiany Polityki Prywatności

Informacje ogólne

1. DEFINICJE

 • Administrator– podmiot, który decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych – Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności SA siedzibą w Tajęcinie (dane adresowe: Tajęcina 113, 36-002 Jasionka) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000347131, NIP 8133611149, REGON 180523400, o kapitale zakładowym wynoszącym 42 259 019 zł, opłaconym w całości – dalej jako PeP SA, użyte w treści „my” oznacza PeP SA,
 • Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej,
 • RODO– ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 • IOD – Inspektor Ochrony Danych – osoba powoływana przez administratora do pomocy przy przestrzeganiu przepisów o ochronie danych osobowych. Wszelkie pytania i zastrzeżenia dotyczące Polityki Prywatności mogą być kierowane do nas na adres e-mail: IOD@pep.pl
 • Osoba, której dane dotyczą – każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w związku z prowadzoną przez Administratora działalnością, np. Akceptant, Klient, pracownik Administratora,
 • Polityka –polityka prywatności PeP SA
 • Agent Rozliczeniowy – dostawca prowadzący działalność w zakresie świadczenia usługi płatniczej, o której mowa z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy o usługach płatniczych, w charakterze Agenta Rozliczeniowego może występować instytucja płatnicza lub bank,
 • Akceptant – podmiot inny niż konsument, będący odbiorcą środków pieniężnych stanowiących przedmiot transakcji, który zawarł umowę płatniczą z PeP SA o świadczenie usług,
 • Państwo trzecie – w rozumieniu RODO to państwo spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego(EOG tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).

Informacje ogólne

2. INFORMACJE OGÓLNE

1) PeP SA w pełni popiera potrzebę ochrony Twojej prywatności zarówno w przypadku, gdy odwiedzasz nasze strony internetowe, jak i gdy korzystasz z naszych usług – bądź to poprzez nasze strony, bądź przy pomocy innych środków.

2) Uwzględniając powyższe, stworzyliśmy ten dokument w celu określenia zasad gromadzenia, przechowywania, udostępniania i zabezpieczania informacji, które otrzymujemy, gdy odwiedzasz i przeglądasz nasze strony internetowe lub korzystasz z naszych usług. Polityka Prywatności reguluje kwestie dotyczące Twojej współpracy z nami oraz wszelkich informacji, które przekazujesz nam poprzez nasze strony internetowe, produkty, usługi lub inne funkcje lub technologie dostępne na naszych stronach internetowych lub gdziekolwiek indziej.

Zachęcamy do zapoznania się z podanymi informacjami.

Formularz Kontaktowy, Rozmowa z doradcą, Chcę poznać ofertę

3. FORMULARZ KONTAKTOWY, ROZMOWA Z DORADCĄ, CHCĘ POZNAĆ OFERTĘ

Dane osobowe przetwarzane w formularzu kontaktowym

W formularzu kontaktowym, jak również w formularzach Chcę porozmawiać z Doradcą i Chcę poznać ofertę, prosimy Cię o pozostawienie informacji, które stanowią Twoje dane osobowe, tj. telefon kontaktowy, adres mailowy, kod pocztowy, NIP, a także tytuł i treść wiadomości.

W jakim celu przetwarzamy dane zawarte w formularzach?

Twoje dane zawarte w formularzu kontaktowym będziemy przetwarzali w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość pozostawioną poprzez formularz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest zgoda, jakiej udzieliłeś w formularzu lub poprzez swoje działanie, polegające na dobrowolnym pozostawieniu danych osobowych i treści wiadomości, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Na tej podstawie przetwarzamy też Twoje dane w celu przekazania informacji handlowych, jeżeli wyraziłeś na to zgodę. Masz prawo wycofania wyrażonej zgody w dowolnej chwili.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO między innymi w celu:

 • zapewnienia pełnej obsługi, w tym rozwiązywania problemów technicznych i organizacyjnych,
 • kontaktowania się, w szczególności w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą, dozwolonymi działaniami marketingowymi i reklamowymi,
 • obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
 • przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług oraz działu obsługi Klienta,
 • statystycznym

Praca w PeP SA

4. PRACA W PeP SA

Dane osobowe przetwarzane w formularzu odpowiedzi na ofertę pracy

W formularzu odpowiedzi na ofertę pracy prosimy Cię o pozostawienie informacji, które stanowią Twoje dane osobowe, tj. imię, nazwisko, płeć, telefon kontaktowy, adres mailowy, adres zamieszkania, a także załączenie CV, w którym będą zawarte Twoje dane osobowe.

Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

PeP SA będzie przetwarzać Twoje dane osobowe dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, w której bierzesz udział i/lub przyszłych rekrutacji, jeżeli wyrazisz na to zgodę. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie:

 • 6 ust. 1 lit. a) RODO – tj. na podstawie Twojej zgody,
 • 6 ust. 1 lit. b) RODO – tj. w związku z podjęciem działań niezbędnych przed zawarciem umowy na Twoje żądanie oraz w celu wykonania umowy, w sytuacji jej zawarcia,
 • 6 ust. 1 lit. c) RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (w tym przede wszystkim Kodeksu Pracy),
 • 6 ust. 1 lit. f) RODO – tj. realizacji uzasadnionego interesu administratora, m. in. zapewnienia pełnej obsługi, w tym rozwiązywania problemów technicznych i organizacyjnych, obrony przed ewentualnymi roszczeniami, statystycznym.

Jeżeli zawarłeś z nami umowę o współpracy

5. JEŻELI ZAWARŁEŚ Z NAMI UMOWĘ O WSPÓŁPRACY

Dane osobowe przetwarzane w ramach umowy

W ramach umowy możemy przetwarzać Twoje dane osobowe jako Akceptanta, jeżeli jesteś przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą lub wspólnikiem spółki cywilnej, możemy przetwarzać też dane osób reprezentujących Akceptanta, osób wskazanych do kontaktu, pracowników Akceptanta. W ramach współpracy przetwarzamy dane: identyfikacyjne, kontaktowe, rejestrowe, teleadresowe.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO w celu przygotowania, zawarcia i realizacji umowy, w tym oceny ryzyka niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, poprzez weryfikację rzetelności finansowej przed zawarciem umowy,
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Procesora tj. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, marketing bezpośredni usług i produktów,
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO na podstawie zgody na profilowanie i automatyczne podejmowanie decyzji, jeżeli taka zgoda została wyrażona, do czasu odwołania zgody. Profilowaniem może być ocena niektórych czynników osobowych, które pozwalają lepiej poznać zainteresowania i potrzeby dotyczące usług oferowanych przez Procesora. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w celach archiwizacyjnych na podstawie przepisów regulujących prowadzenie ksiąg rachunkowych, w celu wypełnienia obowiązków związanych z płaceniem podatków, w tym prowadzeniem i przechowywaniem ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywaniem dowodów księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości),
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, marketing bezpośredni naszych produktów i usług, przeprowadzania badań, analiz statystycznych dla poprawy działania dostępnych usług,
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO możemy przetwarzać dane kontrahentów sprzedających Elektroniczne Kupony operatorów sieci telekomunikacyjnych lub rejestrujących karty SIM  do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów PeP obejmujących przekazanie tych danych operatorom sieci telekomunikacyjnych w celu optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej w powiązaniu z działalnością marketingową.

Jeżeli jesteś naszym Partnerem

6. JEŻELI JESTEŚ NASZYM PARTNEREM

Dane osobowe przetwarzane w ramach umowy

W ramach umowy możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, jeżeli jesteś przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą lub wspólnikiem spółki cywilnej, możemy przetwarzać też dane reprezentujących Cię osób, osób wskazanych do kontaktu, dane Twoich pracowników. W ramach współpracy przetwarzamy dane: identyfikacyjne, kontaktowe, rejestrowe, teleadresowe.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu przygotowania, zawarcia i realizacji umowy, w tym oceny ryzyka niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w celach archiwizacyjnych na podstawie przepisów regulujących prowadzenie ksiąg rachunkowych, w celu wypełnienia obowiązków związanych z płaceniem podatków, w tym prowadzeniem i przechowywaniem ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywaniem dowodów księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości),
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, marketing bezpośredni naszych produktów i usług, przeprowadzania badań, analiz statystycznych dla poprawy działania dostępnych usług

Kontakt telefoniczny

7. KONTAKT TELEFONICZNY

Gdy kontaktujesz się z nami telefonicznie prosimy o podanie danych związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami. Prosimy o podanie danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt, w celu poprawnej weryfikacji dzwoniącego. Możemy prosić o podanie NIP, nazwy i adresu prowadzonej  działalności, numeru umowy lub danych terminalowych. Podstawą prawną jest w takim wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną przez Ciebie działalnością gospodarczą.

1. Rozmowy telefoniczne są nagrywane, o czym informujemy na początku rozmowy. Rozmowy są nagrywane w celu monitorowania jakości świadczonej usługi oraz weryfikacji pracy konsultantów i w celach statystycznych. Nagrania są dostępne wyłącznie dla naszych pracowników oraz osób obsługujących infolinię.

2. Dane osobowe w postaci nagrania rozmowy są przetwarzane:

  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celach związanych z obsługą klientów i interesantów za pośrednictwem infolinii Centrum Obsługi Akceptanta, w związku z wykonywaniem zawartej umowy,
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w uzasadnionym interesie Administratora, w celu monitorowania jakości obsługi dla zapewnienia usług na jak najwyższym poziomie oraz w celach statystycznych i analitycznych.

Monitoring wizyjny

8. MONITORING WIZYJNY

W naszych siedzibach możemy stosować monitoring wizyjny oraz kontrolę wstępu na teren naszych obiektów. Dane zebrane podczas monitoringu przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w uzasadnionym interesie Administratora, w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników obiektów oraz ochrony mienia, a także w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Media społecznościowe

9. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

PeP może przetwarzać dane osobowe Użytkowników (m.in. komentarze, polubienia, a także adres IP urządzenia) odwiedzających publiczne profile firmowe Administratora prowadzone w mediach społecznościowych. Do mediów społecznościowych zaliczamy portale (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter czy LinkedIn). Dane są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profili firmowych. Ma to na celu umożliwienie Użytkownikom aktywności na profilach, przedstawiania informacji o inicjatywach i innej aktywności Administratora w związku z promowaniem przez Administratora różnego rodzaju wydarzeń, usług i produktów. Dane możemy również przetwarzać w celach statystycznych i analitycznych oraz w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tych celach jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki.

Konkursy, akcje promocyjne organizowane przez PeP SA

10. KONKURSY, AKCJE PROMOCYJNE ORGANIZOWANE PRZEZ PeP SA

Jeśli chcesz dodawać komentarze do naszych recenzji lub artykułów, wypełniać ankiety, otrzymywać newslettery, uczestniczyć w konkursach, promocjach bądź w inny sposób korzystać z opcji dostępnych na naszych Stronach, możemy zwrócić się do Ciebie o podanie takich informacji, jak:

 • imię i nazwisko lub nazwa firmy,
 • adres e-mail, adres URL oraz informacje związane z Twoim uczestnictwem w konkursach, promocjach, ankietach lub korzystaniem z dodatkowych usług lub opcji. Zazwyczaj odbywa się to poprzez wypełnienie przez Ciebie formularza on-line lub kwestionariuszy.

Jeżeli bierzesz udział w konkursach i akcjach promocyjnych, Twoje dane mogą być przetwarzane na podstawie:

 • 6 ust. 1 lit. a) RODO zgody osoby biorącej udział w konkursie lub akcji promocyjnej,
 • 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu zawarcia i wykonania umowy wypłaty nagrody,
 • 6 ust. 1 lit. c) RODO w celach archiwizacyjnych, m.in. na podstawie ustawy  o rachunkowości,
 • 6 ust. lit. 1f) RODO m. in. w celu:
  • zapewnienia pełnej obsługi, w tym rozwiązywania problemów technicznych i organizacyjnych
  • dochodzenia lub obrony  przed ewentualnymi roszczeniami

Sklep

11. SKLEP INTERNETOWY SKLEP.PEP.PL

Aby skorzystać z usług Sklepu Internetowego SKLEP.PEP.PL nie prosimy Cię o rejestrację w serwisie internetowym, natomiast konieczne jest wypełnienie formularza zamówienia podając dane: imię, nazwisko, nawa firmy, NIP, numer telefonu komórkowego, adres e-mail, adres dostawy – kod, miejscowość, ulica, numer domu, numer lokalu.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Podane przez Ciebie dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu umożliwienia skorzystania z oferty sklepu i zawarcia umowy sprzedaży oraz potwierdzenia dokonania zakupów na podany przez Ciebie adres e-mail.

Zgodnie z tym przepisem przetwarzanie jest legalne jeżeli jest niezbędne do wykonania

umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, czyli w tym wypadku Ty.

 • Dane osobowe przetwarzamy w celu rozstrzygnięcia Twojej reklamacji lub odstąpienia od umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO mówiącego o tym, że przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 • Podane dane osobowe możemy też przetwarzać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PeP SA:
 • zapewnienia pełnej obsługi, w tym rozwiązywania problemów technicznych i organizacyjnych,
 • kontaktowania się, w szczególności w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą, dozwolonymi działaniami marketingowymi i reklamowymi,
 • dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
 • przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług oraz działu obsługi Klienta.

Dane osobowe przetwarzamy też zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO na podstawie Twojej zgody na przedstawienie oferty naszych usług, jeżeli jeszcze nie zawarłeś z nami umowy o współpracy.

12. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Jeżeli przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody, Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane do czasu wycofania zgody. Twoje dane mogą być przez nas przechowywane również przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie mogą być podnoszone wobec nas i jakie mogą przysługiwać nam wobec Ciebie.

Pamiętaj, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem. Sposoby wycofania zgody wskazano w rozdziale 14.

Dane osobowe przetwarzane na podstawach wymienionych w Polityce prywatności, innych niż zgoda, będą przez nas przetwarzane przez okres trwania umowy. Po zakończeniu umowy będziemy przetwarzać dane tak długo, jak wynika to z przepisów prawa lub naszego prawnie uzasadnionego interesu. Szczegółowe okresy przechowywania przewidziane są w przepisach  podatkowych, prawa cywilnego, przepisach o rachunkowości, przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Dostęp do Twoich danych

13. DOSTĘP DO TWOICH DANYCH

Możemy udostępniać dane osobowe jedynie podmiotom upoważnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa. Ponadto dane osobowe mogą być przekazywane osobom upoważnionym przez PeP SA, pracownikom i  współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz podmiotom przetwarzającym, którym to zadanie zlecamy, m.in. firmom wspierającym proces rekrutacji i zatrudnienia, firmom zajmującym się obsługą systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi najmu przestrzeni serwerowej, elektronicznego procesowania dokumentów i weryfikowania tożsamości, podwykonawcom, w tym firmom świadczącym usługi windykacyjne, księgowe lub firmom świadczącym usługi audytowe w celu przeprowadzenia badania satysfakcji Akceptantów, firmom weryfikującym tożsamość i wspomagającym ustalenie rzetelności finansowej, podmiotom z grupy kapitałowej.

Przekazywanie danych do państw trzecich

14. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednak w niektórych przypadkach firmy, z którymi współpracujemy mogą mieć siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Transfery danych odbywają się wtedy wyłącznie pod warunkiem istnienia odpowiednich zabezpieczeń transferu, takich jak: decyzje stwierdzające odpowiedni stopień ochrony lub standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską, stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

Przysługujące prawa

15. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

 • masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także ograniczenia przetwarzania,
 • masz prawo do żądania usunięcia swoich danych z wyjątkiem, gdy ich przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na nas oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez nas,
 • masz prawo do przenoszenia swoich danych osobowych przetwarzanych przez nas na podstawie zgody lub umowy, jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
 • w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody, masz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania tych danych przed cofnięciem zgody. Zgodę możesz wycofać w następujący sposób:

– wysyłając e-mail na adres COA@pep.pl
– dzwoniąc do naszego całodobowego Centrum Obsługi na nr 178596969,
– kontaktując się z nami poprzez użytkowaną przez ciebie Strefę Klienta,
– poprzez kontakt ze swoim opiekunem umowy,
– listownie na adres: CRE PeP SA, Tajęcina 113, 36-002 Jasionka
– możesz również wysłać wiadomość na adres IOD@pep.pl.

Jeżeli otrzymałeś od nas wiadomość z ofertą naszych usług możesz wypisać się z listy mailingowej klikając w służący do tego link w wiadomości,

 • masz też prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów,
 • masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Masz również prawo do bycia zawiadomionym o naruszeniu ochrony Twoich danych osobowych, jeżeli powoduje to wysokie ryzyko naruszenia Twoich praw lub wolności.

Wymienione uprawnienia będą realizowane w zgodzie z wymogami prawa, w tym przepisami RODO, przy czym zauważ, że zawsze będziemy musieli uwzględnić również nasze uprawnienia i obowiązki jako administratora w zakresie przechowywania (retencji) danych na potrzeby świadczenia usług, rozpoznawania reklamacji, obrony przed roszczeniami, dochodzenia roszczeń  oraz przeciwdziałania oszustwom, praniu pieniędzy i przeciwdziałaniu terroryzmowi.

Pozostałe informacje

16. POZOSTAŁE INFORMACJE

Możesz się z nami kontaktować listownie pod adresem:

Tajęcina 113, 36-002 Jasionka

lub telefonicznie pod numerem telefonu: 178596969

PeP SA wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować poprzez dedykowaną skrzynkę e-mail: IOD@pep.pl  lub listownie pod adresem: Tajęcina 113, 36-002 Jasionka lub telefonicznie pod numerem +48 691101419

Zamiany Polityki Prywatności

17. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

PeP zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do przedmiotowej Polityki Prywatności w każdym czasie – zwłaszcza, jeśli jest to wymagane w celu spełnienia wymogów określonych w regulacjach różnych organizacji płatniczych, bądź wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa. Jeżeli postanowimy zmienić przedmiotową Politykę Prywatności, umieścimy zmienioną wersję Polityki na naszych Stronach. Zmieniona wersja obowiązywać będzie z chwilą umieszczenia jej w sposób opisany powyżej. Jeżeli będziemy uważać, że planowana zmiana ma charakter istotny, poinformujemy Cię o tym umieszczając na naszych Stronach stosowną informację o planowanej zmianie w Polityce Prywatności przynajmniej 7 dni przed wejściem w życie tej zmiany.

Data aktualizacji: lipiec 2023

Polityka plików cookies, pikseli

Informację zawarte w polityce plików cookie obejmują:

 1. Jakie dane gromadzimy
 2. W jakim celu gromadzimy Twoje dane osobowe
 3. Odbiorcy Twoich danych oraz okres przechowywania

JAKIE DANE GROMADZIMY

1. JAKIE DANE GROMADZIMY

1. W ramach Serwisu prosimy Cię o podanie nam danych, w tym danych osobowych. Jest to związane między innymi z Twoją prośbą o kontakt z nami oraz w celu marketingu bezpośredniego.

Dane, które zbieramy obejmują w szczególności:

 • dane kontaktowe, w tym imię i nazwisko, adres e-mail/nr telefonu (dane zbierane w formularzach kontaktowych)
 • NIP
 • login oraz informacje dotyczące konta, w tym nazwę użytkownika, hasło, identyfikator (Strefa Klienta, Strefa Partnera, Strefa Vendingu)
 • dane dotyczące Twojej aktywności na stronie, w tym analizy kliknięć
 • identyfikator urządzenia
 • typ przeglądarki, domenę oraz język komunikacji, system operacyjny oraz przypisane mu ustawienia
 • kraj
 • strefa czasowa
 • odwiedzone witryny internetowe w domenie pep.pl
 • preferencje osobiste oraz marketingowe
 • pliki cookies oraz znaczniki pikselowe
 • adresy IP

W ramach Serwisu mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych lub środków przekazu (radio, telewizja, reklama przestrzenna itp.). Takie źródła działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób przez nas nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi należy się zapoznać. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

2. Pliki cookies i znaczniki pikselowe

W sytuacji, gdy korzystasz z naszego Serwisu, z Twojej przeglądarki internetowej pobierane są i zapisywane informacje, które niejednokrotnie stanowią dane osobowe. Zbierane dane są między innymi w formie plików cookies oraz znaczników pikselowych. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie i dostosować indywidualne preferencje. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość, zawierają także dane dotyczące aktywności w Serwisie.

Cookies oraz znaczniki pikselowe wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu. Cookies umożliwiają w szczególności:

a) utrzymanie Twojej sesji (po zalogowaniu), dzięki której nie musisz na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;

b) dostosowanie zawartości stron internetowych do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Twoje

urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb;

c) weryfikację sposobu korzystania przez Ciebie ze Serwisu oraz tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób także inni użytkownicy korzystają z naszych stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Wykorzystujemy dwa typy plików cookies:

a) cookies sesyjne: przechowywane na urządzeniu użytkownika, pozostające tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika;

b) cookies trwałe: przechowywane na urządzeniu użytkownika, pozostające tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu oraz pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; pliki tej kategorii zapewniają podstawową funkcjonalność Serwisu, a od ich pobrania uzależnione jest korzystanie z usług dostępnych na naszych stronach internetowych, co powoduje, że ich obsługa jest stale włączona;

b) „związane z funkcjonalnością”, pozwalające zwiększyć funkcjonalność Serwisu, umożliwiające jednocześnie „zapamiętanie” wybranych przez Ciebie ustawień i personalizację interfejsu;

c) „wydajnościowe”, umożliwiają nam zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu, pomagają nam udoskonalać witrynę; dzięki tym plikom często mamy możliwość szybszego przetworzenia Twojego żądania oraz możemy zapamiętać Twoje ustawienia; wyłączenie tych plików może spowodować nieprawidłowości w wyświetlaniu treści i spowolnione działanie strony;

d) „marketingowe”, umożliwiające dostarczanie Ci treści reklamowych bardziej dostosowanych do Twoich zainteresowań, dzięki którym reklamy wyświetlane zarówno na tej stronie, jak i poza nią, są zgodne z Twoimi preferencjami. Wyłączenie tych plików cookies może spowodować wyświetlanie zawartości stron internetowych Serwisu niedostosowanych do Twoich zainteresowań. Korzystanie z Serwisu może być wówczas mniej zoptymalizowane;

3. Zarządzanie ustawieniami plików cookies

W każdej chwili możesz zmienić ustawienia w sekcji, dotyczącej ustawień plików cookies. Masz przy tym możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu do plików cookies. W przypadku skorzystania z tej opcji, korzystanie z Serwisu będzie możliwe poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z tych plików za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików

cookies – w tym ostatnim wypadku może to mieć jednak wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu. W przypadku chęci zmiany dotychczasowych ustawień, poniżej możesz dokonać wyboru, na które z wymienionych rodzajów plików cookies (poza niezbędnymi) wyrażasz zgodę. Pliki tzw. niezbędne gromadzone są przez nas w związku z umożliwieniem Ci skorzystania z naszego Serwisu. Ich wyłączenie uniemożliwiłoby Ci wyświetlenie treści zawartych w Serwisie.

W JAKIM CELU GROMADZIMY TWOJE DANE OSOBOWE

2. W JAKIM CELU GROMADZIMY TWOJE DANE OSOBOWE

1. Cele

Twoje dane wykorzystujemy dla zoptymalizowania funkcjonalności naszego Serwisu. Część danych, które od Ciebie zbieramy jest niezbędna do korzystania z naszego Serwisu, w tym w szczególności są to pliki cookies tzw. niezbędne. Bez ich przekazywania nam nie byłoby możliwe korzystanie z naszej strony.

Niejednokrotnie korzystanie z pełnej funkcjonalności naszego Serwisu będzie wymagało przekazywania nam także dodatkowych danych oraz wyrażenia zgody na ich przetwarzanie przez nas. Dzięki tym danym jesteśmy także w stanie dostarczyć Ci zindywidualizowaną reklamę naszych produktów.

Dane te są także zbierane, aby ulepszać nasze produkty i wyświetlać Ci informacje o nich.

Te wszystkie informacje pomagają nam ulepszać jakość świadczonych przez nas usług. Lepiej rozumiemy preferencje kontrahentów, a nadto możemy weryfikować błędy pojawiające się w funkcjonalności strony i reagować na nie.

Szanujemy Twoje decyzje, więc zawsze możesz zmienić zdanie, jeśli nie chcesz w przyszłości otrzymywać od nas żadnych informacji marketingowych.

Jeśli zdecydujesz się pozostać z nami w kontakcie po 25 maja 2018 r., pamiętaj, że możesz zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych w dowolnym momencie, klikając link anulowania subskrypcji dołączony do każdej informacji marketingowej.

2. Narzędzia, które stosujemy

W celu umożliwienia nam wykorzystania w sposób zoptymalizowany treści zawartych między innymi w gromadzonych plikach cookies korzystamy z narzędzi analitycznych, umożliwiających zarządzanie reklamą i marketingiem świadczonych usług i produktów. Narzędzia te pozwalają nam także na takie przetworzenie informacji zawartych w plikach cookies, którego wspomagają nasze prace badawczo-rozwojowe nad produktami. Jest to możliwe dzięki dostarczanym nam statystykom wiązanym z zainteresowaniem poszczególnymi produktami.

Narzędzia te przetwarzają Twoje dane w sposób zautomatyzowany (profilowanie).

Są to takie narzędzia jak na przykład te dostarczane przez Google (Google Tag Manager, Google AdWords, Google Adsense, Google Analytics, Google Fonts, Google reCAPTCHA), narzędzia umożliwiające remarketing naszych produktów oraz rejestrujące Twój ruch na stronie (Matomo, Hotjar)

ODBIORCY TWOICH DANYCH ORAZ OKRES PRZECHOWYWANIA

3. ODBIORCY TWOICH DANYCH ORAZ OKRES PRZECHOWYWANIA

1. Odbiorcy Twoich danych

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane osobowe, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi.

Będziemy przekazywać dane dwóm grupom:

 • osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, • podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, np. firmom zajmującym się obsługą naszych systemów teleinformatycznych lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, firmom świadczącym na naszą rzecz usługi doradcze.

2. Okres przechowywania danych

Dane osobowe, które przetwarzamy w oparciu o Twoją zgodę, jesteśmy uprawnieni przetwarzać́ do momentu odwołania wyrażonej przez Ciebie zgody.

Moje Zgody

Pliki cookie niezbędne

Należą do nich pliki, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu oraz pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; (zgoda nie jest wymagana)

Pliki cookie związane z funkcjonalnością

Są to pliki umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Ciebie ustawień i personalizację Twojego interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzisz, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
Pliki cookie związane z treściami reklamowymi

Pliki cookie, umożliwiające dostarczanie Ci treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań dzięki którym reklamy zarówno na tej stronie jak i poza nią są zgodne z Twoimi preferencjami. Wyłączenie tych plików cookie może spowodować wyświetlanie zawartości stron internetowych Serwisu niedostosowanych do Twoich zainteresowań. Korzystanie z Serwisu może być wówczas mniej zoptymalizowane.
Pliki cookie związane z wydajnością

Te pliki cookie, umożliwiają nam zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu, pomagają nam udoskonalać witrynę. Dzięki tym plikom często mamy możliwość szybszego przetworzenia Twojego żądania oraz możemy zapamiętać Twoje ustawienia Wyłączenie tych plików może spowodować nieprawidłowości w wyświetlaniu treści i spowolnione działanie strony.