Pomoc de minimis – czym jest i kto może z niej skorzystać?

Pomoc de minimis co to jest?

Osoby prowadzące firmę mogą skorzystać z różnych form wsparcia. Wśród nich znajduje się również pomoc publiczna, którą można uzyskać na wprowadzenie innowacji, restrukturyzację, działania związane z ochroną środowiska i wiele innych. Jednym z jej rodzajów jest pomoc de minimis dla małych i średnich przedsiębiorstw udzielana przez władzę na szczeblu krajowym, regionalnym i samorządowym.

Warto jednak zaznaczyć, że nie ogranicza się również możliwości udzielenia indywidualnego wsparcia przez podmioty publiczne lub prywatne założone lub kontrolowane przez państwo. Najważniejsze informacje na jej temat reguluje Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku, które obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku. Wskazuje między innymi maksymalną kwotę, jaką może otrzymać jedno przedsiębiorstwo w danym okresie. Dzięki temu nie występuje ryzyko naruszenia konkurencji lub wywierania wpływu na sytuację rynkową. Wprowadzony limit umożliwia również zmniejszenie formalności do minimum. Pomoc de minimis nie podlega procedurze zgłoszenia, ponieważ nie spełnia wszystkich kryteriów znajdujących się w art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Pomoc de minimis może mieć różne formy pod warunkiem, że nie przekracza maksymalnej dozwolonej kwoty wsparcia. Najczęściej realizowana jest w postaci dotacji unijnych między innymi na cele związane z ochroną środowiska, rozwój działalności gospodarczej, usługi doradczo-szkoleniowe czy zatrudnienie nowych pracowników. Dodatkowo pomocy de minimis udziela się również w formie zwolnienia z podatku, organizacji szkoleń, umorzenia odsetek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dofinansowania inwestycji, gwarancji kredytowych podczas wnioskowania o wsparcie finansowe w banku czy też jednorazowego odpisu amortyzacyjnego. Jednak warto zaznaczyć, że nie każde przedsiębiorstwo może otrzymać pomoc de minimis. Dla kogo przeznaczone jest to wsparcie finansowe? Dla kogo jest niedostępne?

Pomoc de minimis: dla kogo?

Jak zostało wspomniane na początku, pomoc de minimis może zostać udzielona jednemu przedsiębiorstwu. Szczegółowe wyjaśnienie tego pojęcia można znaleźć w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013. Mówi ono, że są to jednostki gospodarcze kontrolowane przez ten sam podmiot oraz powiązane ze sobą w co najmniej jeden z wymienionych niżej sposobów:

  1. posiadanie przez jeden podmiot większości udziałów w drugiej jednostce gospodarczej. Dotyczy to akcjonariuszy, wspólników lub członków.
  2. jeden podmiot posiada prawo do odwołania lub wyznaczenia członków zarządu, organu administracyjnego lub nadzorczego drugiej jednostki gospodarczej,
  3. wywieranie dominującego wpływu przez jednostkę gospodarczą na działanie innego podmiotu na podstawie zawartej umowy lub aktu założycielskiego,
  4. samodzielne kontrolowanie na podstawie porozumienia z udziałowcami drugiej jednostki gospodarczej większości praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków.

Jeżeli wystąpi jedna z powyższych sytuacji, limit pomocy de minimis dla obu tych podmiotów jest wspólny. Gdy jedna z jednostek gospodarczych, która według powyższej definicji wchodzi w skład przedsiębiorstwa z innymi podmiotami, wykorzysta maksymalną kwotę wsparcia, wyklucza się możliwość wnioskowania o kolejne środki przez drugi podmiot.

Pomoc de minimis dla kogo nie będzie dostępna?

Podkreśla się, że pomoc de minimis nie ma na celu udzielania pomocy przedsiębiorstwom, które borykają się z problemami finansowymi. Dlatego też zła kondycja ekonomiczna firmy uniemożliwia jej uzyskanie takiego wsparcia. Dodatkowo istnieje również lista grup, które są wyłączone z możliwości tej formy pomocy publicznej. Wśród nich znajdują się:

  1. podmioty działające w sektorze rybołówstwa i akwakultury, które podlegają rozporządzeniu Rady (WE) nr 104/2000,
  2. jednostki gospodarcze odpowiadające za produkcję podstawowych produktów rolnych,
  3. podmioty działające w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, kiedy wysokość pomocy zależy od oceny i ilości
  4. produktów uzyskanych od podstawowych producentów lub wprowadzonych na rynek przez jednostki gospodarcze objęte pomocą, a także gdy jej udzielenie jest uzależnione od przekazania części lub całości wsparcia innym producentom,
  5. przedsiębiorcy zajmujący się wywozem do państw trzecich lub członkowskich, w których od otrzymanego wsparcia zależy ilość wywożonych produktów, tworzenie i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub ma związek z innymi wydatkami związanymi z prowadzoną działalnością wywozową,
  6. podmioty, dla których pomoc będzie miała wpływ na pierwszeństwo korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy.

Pomoc de minimis limit

Jak już wielokrotnie zostało wspomniane, istnieje pomoc de minimis limit, który dotyczy nie tylko tego, kto może otrzymać wsparcie, ale również kiedy i w jakiej wysokości. Według Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 maksymalna kwota pomocy de minimis wynosi 200 000 EUR przez okres trzech lat kalendarzowych. Wyjątkiem są firmy z sektora drogowego transportu towarów, którzy mogą liczyć na wsparcie o maksymalnej wartości 100 000 EUR.

Pomoc de minimis wykaz

Wykaz pomocy de minimis można znaleźć na stronie SUDOP, czyli Systemu Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej. Jest to wyszukiwarka, która umożliwia znalezienie pomocy otrzymanej przez dane przedsiębiorstwo oraz jej źródła. Zdarza się, że przedsiębiorcy korzystają z tej pomocy nieświadomie. Natomiast dzięki tym informacjom firmy mają możliwość ciągłej kontroli nad tym, jaki limit wsparcia pozostał im jeszcze do wykorzystania.

Zamowterminal - Poradniki

Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę