Deklaracja VAT-7 – kto i kiedy powinien ją złożyć?

VAT 7 co to i kogo dotyczy?

Odpowiedź na pytanie VAT 7 co to oraz najważniejsze informacje na ten temat można znaleźć w ustawie z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535). Zgodnie z art. 15 podatnikami VAT do grupy podatników należą: osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą niezależnie od celu i rezultatu. Natomiast pojęciem działalność gospodarcza określa się prowadzenia przedsiębiorstwa zajmującego się: produkcją, handlem, usługami, pozyskiwaniem zasobów naturalnych czy też rolnictwem. Wśród podmiotów zobowiązanych do odprowadzania podatku VAT znajdziemy również przedstawicieli wolnych zawodów. Aby rozwiać wszelkie wątpliwości, warto podkreślić, że mowa tu o przedsiębiorcach, którzy wykorzystują w swojej działalności towary oraz wartości niematerialne i prawne między innymi: licencję, prawa autorskie, prawa pokrewne, koncesje, patenty, znaki towarowe. Jednak należy pamiętać, że obowiązek rozliczania podatku VAT mają przedsiębiorcy, dla których te działania są stałym źródłem zarobków.

W zależności od podstawy opodatkowania przedsiębiorcę zobowiązuje się do złożenia deklaracji zgodnie z ustaloną przez ustawę częstotliwością. Podstawowym formularzem służącym do dopełnienia formalności jest deklaracja VAT 7. Oznacza to, że podatnik musi wykazać transakcje będące podstawą jego stałego źródła zarobku raz w miesiącu. Wyjątek stanowią mali podatnicy, czyli firmy uzyskujące dochód nieprzekraczający 1,2 mln euro. W tej sytuacji mogą oni skorzystać z rozliczania się metodą kasową, a co za tym idzie zobowiązuje się ich do składania deklaracji kwartalnej VAT 7K. Kiedy należy złożyć formularz VAT 7?

Deklaracja VAT 7 – terminy

Ustawa o VAT reguluje również terminy, w jakich należy dopełnić obowiązku rozliczenia VAT 7. Jak już zostało wspomniane, dotyczy ona przedsiębiorców wskazujących swoje dochody za okres jednego miesiąca. Oznacza to, że mają na to czas do 25 dnia każdego miesiąca. Dane uwzględniane w formularzu dotyczą okresu poprzedzającego ten dzień. Jeśli deklaracja VAT 7 jest złożona 25 października, zawiera ona informacje o transakcjach przeprowadzonych we wrześniu. Warto również pamiętać, że kiedy termin rozliczenia przypada w sobotę, niedzielę lub święto, termin zostaje przesunięty na następujący po nim dzień roboczy. Należy bezwzględnie przestrzegać zasad obowiązujących na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku niedotrzymania terminów przedsiębiorcę czekają konsekwencję w postaci grzywny oraz ewentualnego wpisu do Krajowego Rejestru Karnego. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy skorzysta z możliwości złożenia czynnego żalu, czyli zawiadomienia o niedopełnieniu obowiązku podatkowego. W takiej sytuacji podatnik musi uregulować należności wobec Urzędu Skarbowego, a także złożyć odpowiedni dokument.

VAT 7 jak wypełnić?

VAT 7 jak wypełnić? To pytanie pojawia się często u przedsiębiorców, którzy samodzielnie rozliczają swoje zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego lub rozpoczynających własną działalność gospodarczą. W rzeczywistości nie jest to tak trudne, jak mogłoby się wydawać. Deklarację VAT 7 można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną do urzędu zgodnego z adresem zamieszkania w przypadku osób fizycznych lub siedziby firmy. Należy pamiętać, że nie ma możliwości dostarczenia dokumentów w formie korespondencji czy też osobiście. VAT 7 jak wypełnić? Na początku należy podać w pozycji 1 numer NIP oraz w pozycji 4 i 5 rok oraz miesiąc, którego dotyczą zawarte w niej informację (składając dokument 25 października 2019 roku, wpisujemy wrzesień 2019).

  • Następnie w części A należy wypełnić: pozycję 6 – nazwa urzędu, do którego kieruje się deklarację, czyli odpowiedni dla miejsca zamieszkania osoby fizycznej lub siedziby firmy, pozycję 7 – cel składania formularza, czyli przedsiębiorca musi po prostu zaznaczyć odpowiedni kwadrat.
  • Kolejnym etapem jest wypełnienie części B dotyczącej danych podatnika. W tym przypadku należy skupić się na pozycji 8, gdzie przedsiębiorca zaznacza, czy rozlicza się jako osoba fizyczna, czy inny podmiot oraz pozycji 9, gdzie uzupełnia się dane podatnika. Numer REGON obowiązuje podmioty, które nie są osobami fizycznymi.
  • Następnie należy przejść do części C VAT 7, gdzie na podstawie transakcji za dany miesiąc uzupełnia się wiersze od 1 do 15. Pierwsza kolumna odpowiada za kwoty netto, z kolei druga dotyczy należnego podatku. W przypadku stawki podatku 0% należy ją pominąć. Pozycja 40 i 41 to kwoty otrzymane po zsumowaniu pól od 10 do 34 (dla pozycji 40) oraz 16 do 37 po odjęciu danych z pola 38 i 39 (dla pozycji 41).
  • W części D deklaracja VAT 7 wymaga podania w rubryce 42 kwoty nadwyżki z poprzedniej deklaracji, czyli wartość zapisana w pozycji 61 formularza składanego miesiąc wcześniej.
  • Następnie pola 43 i 44 służą do wykazania wartości nabytych środków trwałych oraz podatek od nich należny. W pozycji 45 i 46 przedsiębiorca musi uwzględnić inne zakupione towary i usługi w danym okresie rozliczeniowych oraz podatek od zakupów. Pola 47 i 50 dotyczą wartości korekty naliczonego podatku. Z kolei pozycja 51 to suma pozycji od 42, 44, 46, 47, 48, 49 oraz 50, czyli wartość podatku naliczonego do odliczenia.
  • Następnie przedsiębiorca musi wypełnić część E. W rubrykach 52 i 55 należy wpisać ewentualną kwotę do odliczenia z tytułu zakupu kasy fiskalnej. Jeżeli kwota ta jest mniejsza niż różnica pomiędzy wartościami z pola 41 i 52, wpisuje się 0. Pozycja 53 dotyczy kwoty podatku, który podlega zaniechaniu. Z kolei rubryka 54 to kwota, jaką należy wpłacić do Urzędu Skarbowego. Kiedy pozycje 41 i 51 są większe od 0, wówczas wartość tą oblicza się na podstawie działania 41 – 51 – 52 – 53. Pole 55 to kwota do zwrotu z tytułu zakupu kasy fiskalnej. Natomiast rubryka 56 dotyczy nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Jeżeli przedsiębiorcy odnotował nadpłatę, wówczas może wnieść o jej zwrot lub przeniesienie na kolejny okres rozliczeniowy.
  • Część F to informacje dodatkowe. Pole 62 dotyczy podmiotów świadczących usługi turystyczne. Pozycja 63 jest przeznaczona dla dostawców towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich, antyków nabytych lub importowanych w celu sprzedaży. Rubryka 64 dotyczy podmiotów działających w obszarze inwestycji w złoto. Z kolei 65 odpowiada transakcjom trójstronnym.
  • Część G deklaracja VAT 7 pole 66 dotyczy przedsiębiorców, którym należy się zwrot podatku. Z kolei 67 zaznaczają Ci, którzy ubiegają się o przyspieszony zwrot.
  • Na koniec pozostaje jeszcze tylko uzupełnienie części H, czyli wpisanie imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz złożenie podpisu.
Zamowterminal - Poradniki

Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę