Deklaracja VAT-7 – kto powinien ją składać?

Co to jest VAT 7?

Przedsiębiorcy zajmujący się sprzedażą towarów lub świadczeniem usług mają obowiązek rozliczania podatku VAT. Stanowi on różnicę pomiędzy kwotą obliczoną na podstawie dokonanych transakcji oraz wartością wynikającą z faktur zakupowych, czyli kosztami poniesionymi w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. VAT 7 co to jest? Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje deklaracji. Pierwsza z nich dotyczy podatników rozliczających się miesięcznie – VAT 7 oraz kwartalnie – VAT 7K. W obu przypadkach zostały one podzielone na 9 części oznaczonych literami od A do I, które należy wypełnić zgodnie z faktycznym stanem. Część A zakłada wpisanie miejsca oraz celu składania formularza. Sekcja B obejmuje dane identyfikacyjne przedsiębiorcy. Część C dotyczy podatku należnego. W tym miejscu deklaracja VAT 7 wymaga uwzględnienia czynności podlegających opodatkowaniu. Kolejna sekcja oznaczona literą D obejmuje podatek naliczony, czyli koszty poniesione przez przedsiębiorcę podlegające odliczeniu.

Formularz VAT 7

W dziale E formularz VAT 7 wymaga wprowadzenia wysokości podatku lub jego zwrotu. Następna sekcja obejmuje informacje dodatkowe, które wypełniają między innymi: osoby świadczące usługi turystyki, dostawcy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych czy też importowanych w celu odsprzedaży. Część G dotyczy ewentualnych załączników, na przykład VAT-ZD. W sekcji H znajduje się miejsce na podpis przedsiębiorcy, którego działalności dotyczy deklaracja VAT 7 lub jego reprezentanta. Natomiast ostatnią część wypełnia Urząd Skarbowy. Kogo dotyczy obowiązek złożenia tego formularza?

Kto powinien złożyć VAT-7?

Najważniejsze informacje dotyczące VAT-7 można znaleźć w ustawie z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535). Według zapisów w art.15 obowiązek złożenia miesięcznej deklaracji podatkowej należy do wszystkich czynnych podatników VAT. Wśród nich można wymienić osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, a także osoby fizyczne prowadzące samodzielną działalność gospodarczą bez uwzględnienia jej celu czy rezultatu. Są to przede wszystkim przedsiębiorcy mających status producentów, handlowców i usługodawców. Formularz VAT 7 obowiązuje również osoby prowadzące działalność związaną z pozyskiwaniem zasobów naturalnych, rolnictwem lub wykonywaniem wolnych zawodów.

Warto zaznaczyć, że niektórych przedsiębiorców obowiązuje składanie deklaracji raz na kwartał. Zgodnie z zapisami w art. 2. ust. 25. dotyczy to małych podatników spełniających następujące warunki:

  1. wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła kwoty 1 200 000 euro w przeliczeniu na złotówki,
  2. podstawą opodatkowania jest przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzanie funduszami inwestycyjnymi lub alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, agentów, zleceniobiorców, a także innych usługodawców o podobnym charakterze, wyłączając komisy – pod warunkiem, że prowizja lub inna forma wynagrodzenia wynosiła w poprzednim roku maksymalnie 45 000 euro w przeliczeniu na złotówki.

Obliczeń dokonuje się na podstawie średniego kursu euro NBP na pierwszy dzień października poprzedniego roku podatkowego. Natomiast otrzymane kwoty należy zaokrąglić do 1000 zł.

Termin płatności VAT 7 – jak złożyć deklarację?

Termin płatności VAT 7 oraz VAT 7K różni się ze względu na częstotliwość składania deklaracji. W przypadku podatników rozliczających się miesięcznie jest to 25 dzień miesiąca po każdym kolejnym miesiącu prowadzenia działalności. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał w lipcu, wówczas należy uwzględnić informacje na ten temat w formularzu składanym 25 sierpnia. Kiedy przedsiębiorca jest zobowiązany do składania deklaracji raz na kwartał, wówczas musi respektować takie terminy jak: 25 kwietnia, 25 lipca, 25 października oraz 25 stycznia.

Jak złożyć deklarację vat-7?

Obecnie dopuszcza się jedynie jej wersję elektroniczną. W tym celu można skorzystać z platformy e-deklaracje po uprzednim zainstalowaniu specjalnej aplikacji e-Deklaracje Desktop lub wtyczki. Dokumenty należy potwierdzić:

  1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym
  2. lub danymi autoryzującymi takimi jak: NIP, imię i nazwisko, data urodzenia oraz kwota przychodu z ubiegłorocznej deklaracji.

Deklaracja VAT 7 a likwidacja działalności

Formularz VAT 7 lub VAT 7K są zobowiązani złożyć również podatnicy, którzy mają zamiar zlikwidować prowadzoną działalność. W takiej sytuacji należy uwzględnić w deklaracji kwotę wyliczoną na podstawie spisu z natury. W dokumentacji powinna znaleźć się również informacja o wykonaniu remanentu likwidacyjnego wraz z jego wartością oraz kwotą podatku należnego, czyli wynikającego ze zrealizowanych transakcji. Można ją dostarczyć w formie elektronicznej lub osobiście. Jednak należy zrobić to jak najszybciej. Jeśli następuje likwidacja spółki, która ma prawo do zwrotu podatku, wówczas przedstawiciel musi dostarczyć dodatkowo kopię umowy spółki oraz dokument uwzględniający numery kont bankowych wspólników.

Zamowterminal - Poradniki

Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę