Konkurs Open’er

REGULAMIN KONKURSU „Open’er z PeP”

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu prowadzonego pod nazwą „Open’er z PeP” (dalej także jako „Konkurs”) jest spółka Polskie ePłatności Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, al. Tadeusza Rejtana 20B, 33-310 Rzeszów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000227278, numer NIP 5862141089, numer REGON 220010531 (zwana dalej także „Organizatorem” lub „PeP”).

2. Konkurs prowadzony jest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej zwanym „Regulaminem”), w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§2 Czas trwania i miejsce Konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się dnia 3 lipca 2024 r. oraz zakończy się dnia 6 lipca 2024 r. o godzinie 23:59 (czasu polskiego).

2. Konkurs będzie organizowany na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej podczas Open’er Festiwal na terenie lotniska Gdynia-Kosakowo, pod adresem: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/5, na którym odbywa się Open` er Festiwal (dalej także jako „Festiwal”).

§3 Uczestnicy Konkursu

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

2. Konkurs przeznaczony jest dla osób uprawnionych do uczestnictwa w Festiwalu na podstawie stosownej zgody (np. biletu), tj. uczestników Festiwalu, o którym mowa w §2 ust. 2 powyżej oraz wystawców na Festiwalu (zwanych dalej także „Uczestnikami”).

3. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy oraz współpracownicy Organizatora, a także sponsorzy i patroni medialni Festiwalu oraz osoby odpowiadające za organizację Festiwalu.

4. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna – Uczestnik, który zapoznał się z niniejszym Regulaminem i zaakceptował jego treść, ukończył 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, spełnia kryteria określone w niniejszym Regulaminie przez cały okres trwania Konkursu oraz wykonał zadanie konkursowe na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Przystąpienie do Konkursu przez Uczestnika, tj. wypełnienie formularza zgłoszeniowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.

§4 Zasady Konkursu

1. Organizator udostępni Uczestnikom nieodpłatnie do korzystania aparaty fotograficzne (w liczbie 50 (słownie: pięćdziesiąt) sztuk), w celu umożliwienia Uczestnikom uczestnictwa w Konkursie.

2. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik w trakcie trwania Konkursu powinien wykonać następujące zadanie konkursowe: po otrzymaniu aparatu z kliszą, Uczestnik powinien wykonać pomysłowe, oryginalne zdjęcia ukazujące dokonywanie płatności na terminalu PeP. Zdjęcia mogą zostać wykonane samodzielnie lub w większej grupie osób (także innych Uczestników). Na wykonanych przez Uczestnika zdjęciach musi być widoczny terminal PeP.

3. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie maksymalnie jeden raz, tj. dokonując maksymalnie jednego zgłoszenia do Konkursu.

4. W celu zakwalifikowania się do Konkursu i otrzymania aparatu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, uczestnik powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptacją niniejszego Regulaminu.

5. Formularz zgłoszeniowy uczestnik festiwalu zainteresowany konkursem otrzyma wraz z aparatem.

6. W formularzu zgłoszeniowym Uczestnik podaje swoje imię, nazwisko i numer telefonu. Formularz zgłoszeniowy zawiera także zgodę na wykorzystanie zdjęć wykonanych przez Uczestnika z terminalem PeP na portalach społecznościowych Organizatora w celu promocji marki PeP w kontekście obsługi płatności na Festiwalu, w tym na publikację wizerunku sfotografowanych osób. Organizator zastrzega sobie także możliwość wykorzystania zdjęć wykonanych przez Uczestnika przez Alter Art Festival Spółka z o.o., ul. Kazimierzowska 14, 02-589 Warszawa, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000227624, NIP: 5862141557, REGON: 220015184 (dalej także: „Alter Art”), w szczególności w celu zamieszczenia ich w corocznych kalendarzach z uczestnikami Festiwalu.

7. Zadanie konkursowe powinno zostać wykonane przez Uczestnika do godziny 17:00 czasu polskiego w dniu 4 lipca 2024 r. (do tego czasu Uczestnik ma prawo do wykonania zdjęć, zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym także do oddania Organizatorowi kliszy celem wywołania zdjęć wykonanych przez Uczestnika w ramach Konkursu). Organizator wskaże każdemu Uczestnikowi przekazującemu swój formularz zgłoszeniowy miejsce zwrotnego przekazania kliszy z aparatu przez Uczestnika.

8. Zdjęcia, które nie spełniają warunków niniejszego Regulaminu nie będą zakwalifikowane do udziału w Konkursie.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia do Konkursu przez potencjalnego Uczestnika z przyczyn leżących wyłącznie po stronie takiego Uczestnika.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia lub nieuwzględnienia zgłoszeń do udziału w Konkursie, które naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu lub mogą naruszyć dobra osobiste lub prawa osób trzecich.

§5 Nagrody

1. Wykonanie zadania konkursowego przez Uczestników zostanie poddane ocenie w szczególności przy uwzględnieniu kreatywności, oryginalności i pomysłowości Uczestników.

2. W celu wyłonienia zwycięzców w Konkursie, Organizator powoła 3 osobową Komisję składającą się z przedstawicieli Organizatora („Komisja konkursowa”).

3. Komisja konkursowa będzie czuwała nad prawidłowością przebiegu Konkursu, a także będzie odpowiedzialna za podejmowanie wszelkich decyzji w kwestiach związanych z Konkursem. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

4. Komisja konkursowa dokona oceny zgłoszeń ze zdjęciami wykonanymi przez Uczestników i wyłoni Uczestników, którzy zgodnie z własnym uznaniem i oceną Organizatora, wykonali najlepiej zadanie konkursowe. Komisja konkursowa weźmie pod uwagę w szczególności pomysł, kreatywność, zaangażowanie i widoczność terminala PeP na przekazanych przez Uczestników w ramach Konkursu zdjęciach.

5. W ramach Konkursu zostanie przyznana 1 (jedna) nagroda główna, w postaci bonu o wartości 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) do wydania w festiwalowym sklepie Alter Art na dowolny produkt, którego emitentem jest Alter Ar, do którego można kierować pytania lub wątpliwości związane z zasadami korzystania z bonu. Bon będzie ważny do końca trwania Festiwalu. W razie niewykorzystania bonu w tym czasie, okres jego wykorzystania nie podlega przedłużeniu, a niewykorzystany bon przepada. Zwycięzca nie ma możliwości zamiany bonu na gotówkę.

6. Do każdej nagrody w Konkursie przypisana jest dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości obliczonej według wzoru ([wartość nagrody * 10]/9 – wartość nagrody), zaokrąglona do pełnej złotówki, przeznaczona na pokrycie podatku dochodowego od nagród w Konkursie. Dodatkowa nagroda pieniężna nie podlega wypłacie, lecz przeznaczona jest na pokrycie należnego zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% wartości nagrody, w trybie art. 30 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 41 ust. 4 oraz ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Obowiązek zapłaty podatku spoczywa na Organizatorze. Organizator informuje, że wydanie Nagrody jest uzależnione od podpisania przez Zwycięzcę stosownego protokołu.

7. W ramach Konkursu zostanie przyznane także 10 (słownie: dziesięć) nagród rzeczowych w postaci bidonu i torby z logo PeP o łącznej wartości: 450 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100).

8. Zwycięzcy nagrody głównej oraz nagród rzeczowych nie mogą żądać zastąpienia przyznanych im nagród ekwiwalentem pieniężnym lub nagrodą innego rodzaju.

9. Komisja konkursowa wyłoni zwycięzców Konkursu najpóźniej do godziny 23:59 czasu polskiego w dniu 5 lipca 2024 r. Ponadto, informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana do zwycięzców poprzez wiadomość sms na numer telefonu wskazany w formularzu zgłoszeniowym do Konkursu.

10. Zwycięzcy powinni zgłosić się po odbiór nagród w ramach Konkursu do wskazanego przez Organizatora miejsca w ciągu 5 (słownie: pięciu) godzin od ogłoszenia wyników Konkursu przez Organizatora. Miejsce to Organizator przekaże zwycięzcom w wiadomości sms, o której mowa w ust. 8 powyżej. W przypadku braku odbioru nagrody w ww. terminie, Organizator ma prawo przyznania nagrody innemu Uczestnikowi, zgodnie z kolejnością wyznaczoną przez Komisję konkursową.

11. Przy odbiorze nagród przyznanych w konkursie, zwycięzcy obowiązani są do przekazania Organizatorowi informacji niezbędnych do przekazania nagród, w szczególności danych takich jak: imię i nazwisko, adres email, adres zamieszkania i numer telefonu oraz dane niezbędne do rozliczenia z Urzędem Skarbowym.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie zwycięzcom nagród, jeśli brak możliwości przekazania tych nagród wyniknął z niewypełnienia przez zwycięzców warunków

wymaganych do ich przyznania lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z niniejszym Regulaminem.

13. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

§6 Reklamacje

1. Uczestnicy Konkursu mają prawo do wniesienia pisemnej reklamacji na adres Organizatora: Polskie ePłatności Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, al. Tadeusza Rejtana 20B, 33-310 Rzeszów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000227278, numer NIP 5862141089, numer REGON 220010531, związanej z przebiegiem Konkursu. Uczestnicy mają prawo do wniesienia reklamacji także drogą elektroniczną– na adres bm@pep.pl z dopiskiem Konkurs „Open’er z PeP”.

2. Reklamacja może zostać wniesiona w trakcie trwania Konkursu oraz do 14 dni po zakończeniu Konkursu.

3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, wskazanie nazwy Konkursu, dokładny adres Uczestnika, dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Komisję konkursową niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana listownie lub drogą mailową na adres podany w reklamacji.

§7 Prawa autorskie

1. Uczestnik przystępując do udziału w Konkursie oświadcza, że przysługują mu do wykonanego zadania konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane zadanie konkursowe nie narusza w żaden sposób jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób lub podmiotów trzecich, w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych ww. osób i podmiotów.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika danych i informacji niezgodnych z prawdą.

§8 Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Przystąpienie do udziału w Konkursie oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu i tym samym wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika (imienia, nazwiska, adresu e-mail i innych danych kontaktowych) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz przepisami prawa polskiego w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i przekazaniem nagród.

2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby biorącej udział w konkursie,

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes administratora – promocja usług.

4. Dane osobowe Uczestników Konkursu oraz innych osób, których dane zostały podane przez Uczestników Konkursu będą̨ przechowywane w celach archiwizacyjnych, związanych z uczestnictwem w Konkursie, przez okres przewidziany w przepisach prawa, ewentualnie wydłużony do celów dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

5. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych), gdy przetwarzanie Danych Osobowych narusza przepisy RODO.

§9 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20 czerwca 2024 r. do zakończenia Konkursu, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku ewentualnego postępowania reklamacyjnego po zakończeniu Konkursu zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu.

2. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2020, poz. 2094 z późn. zm.).

3. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.

4. Regulamin jest dostępny w czasie trwania Konkursu na stronie internetowej Organizatora, tj. pod adresem: https://pep.pl/

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie w czasie trwania Konkursu i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu w miejscach, w których uprzednio opublikował Regulamin Konkursu. Zmiany w Regulaminie nie powodują anulowania przyjętych zgłoszeń konkursowych przed tymi zmianami. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, którymi są w szczególności: zmiana danych Organizatora, zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, konieczność zastosowania się do aktów wydanych przez właściwe organy administracji publicznej lub orzeczenia sądów, zmiany rynkowe, konieczność sprostowania oczywistych omyłek pisarskich, nadwyżka lub wyczerpanie dostępnej puli nagród.

6. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.

7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem wszelkie spory rozstrzyga Organizator poprzez Komisję konkursową. Wszelkie decyzje Organizatora są̨ w tym zakresie wiążące i ostateczne.

8. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część:

a) Załącznik nr 1 – Formularz Zgłoszeniowy

b) Załącznik nr 2 – Protokół przekazania nagrody.