Benchmarking. Narzędzie doskonalenia organizacji

Benchmarking to jedno z najważniejszych narzędzi w zarządzaniu, które pomaga organizacjom doskonalić swoje procesy i zdobywać przewagę konkurencyjną w danej branży. W artykule dokładnie omówimy, czym jest benchmarking, jakie są jego rodzaje, jak zbierać dane do benchmarkingu, a także jak zastosować wyniki analizy porównawczej do poprawy funkcjonowania firmy.

Co to jest benchmarking?

Benchmarking to proces porównywania własnych procesów, produktów lub usług z najlepszymi praktykami w branży lub z innymi organizacjami. Stosowanie benchmarkingu jest niezwykle pomocne np. przy identyfikacji obszarów wymagających poprawy i wdrożeniu odpowiednich zmian, które pozwolą osiągnąć lepsze wyniki.

Poznaj program „Polska bezgotówkowa”. Terminal płatniczy za 0 zł już na Ciebie czeka!

Rodzaje benchmarkingu

 1. Benchmarking wewnętrzny Benchmarking wewnętrzny polega na porównywaniu procesów, produktów lub usług wewnątrz jednej organizacji. Jest to szczególnie użyteczne w dużych firmach, gdzie różne oddziały lub jednostki mogą mieć różne wyniki w tych samych obszarach.
 2. Benchmarking zewnętrzny – Benchmarking zewnętrzny polega na porównywaniu procesów, produktów lub usług z tymi, które są stosowane przez inne organizacje. Może to obejmować konkurentów w tej samej branży lub firmy z innych sektorów, które są liderami w określonych obszarach.
 3. Benchmarking funkcjonalny – Benchmarking funkcjonalny to jeden z rodzajów benchmarkingu, który skupia się na porównywaniu specyficznych funkcji lub procesów, niezależnie od branży. Na przykład, można porównać procesy zarządzania łańcuchem dostaw lub procedury obsługi klienta z najlepszymi praktykami innych firm, niezależnie od ich sektora.
 4. Benchmarking strategiczny – Benchmarking strategiczny polega na porównywaniu strategii i długoterminowych planów działania z innymi organizacjami. Celem jest zidentyfikowanie nowych kierunków rozwoju i doskonalenia, które mogą pomóc w osiągnięciu przewagi konkurencyjnej.
 5. Benchmarking ogólny – Benchmarking ogólny obejmuje porównanie szerokiego zakresu procesów i praktyk organizacyjnych z innymi firmami, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz branży. Jest to kompleksowe podejście, które może dostarczyć wielu cennych informacji na temat różnych aspektów funkcjonowania firmy.

Zbieranie danych do benchmarkingu

Zbieranie danych jest kluczowym elementem procesu benchmarkingu. Oto kilka kroków, które można podjąć w celu skutecznego zbierania danych:

 1. Identyfikacja kluczowych obszarów do analizy – Zdecyduj, które procesy, produkty lub usługi chcesz porównać.
 2. Wybór odpowiednich punktów odniesienia – Wybierz organizacje lub jednostki, które będą służyły jako punkty odniesienia w procesie benchmarkingu.
 3. Zbieranie danych – Wykorzystaj różne metody, takie jak ankiety, wywiady, obserwacje i analizy dokumentów, aby zebrać potrzebne dane.
 4. Analiza danych – Przeprowadź dokładną analizę zebranych danych, aby zidentyfikować luki i rozpatrzeć ewentualne możliwości poprawy w celu doskonalenia organizacji.

Analiza porównawcza w benchmarkingu

Analiza porównawcza to jeden z kluczowych elementów procesu benchmarkingu. Polega ona na szczegółowym porównywaniu zebranych danych z punktami odniesienia, które zostały wybrane na etapie planowania. Celem tej analizy jest zidentyfikowanie różnic pomiędzy własnymi procesami a najlepszymi praktykami w branży, co pozwala na odkrycie potencjalnych obszarów do doskonalenia.

Kroki w analizie porównawczej

 1. Przygotowanie danych – Zebrane dane muszą być odpowiednio przygotowane do analizy. Oznacza to ich skategoryzowanie, uporządkowanie i, jeśli to konieczne, standaryzację, aby umożliwić bezpośrednie porównania.
 2. Porównanie z punktami odniesienia – Każdy aspekt zebranych danych jest porównywany z danymi od wybranych organizacji. Ważne jest, aby porównania były dokonywane w odpowiednim kontekście, uwzględniając specyfikę branży, w której działa badana firma.
 3. Identyfikacja różnic – Na tym etapie identyfikowane są różnice między własnymi procesami a procesami wiodących firm. Mogą to być różnice w wydajności, jakości, kosztach, czasie realizacji i wielu innych kluczowych wskaźnikach.
 4. Analiza przyczyn różnic – Po zidentyfikowaniu różnic, kolejnym krokiem jest zrozumienie, dlaczego te różnice występują. Może to wymagać głębszej analizy poszczególnych procesów, technologii używanych przez inne firmy, czy strategii zarządzania.
 5. Wnioskowanie i rekomendacje – Na podstawie zebranych informacji i przeprowadzonej analizy, opracowywane są konkretne wnioski i rekomendacje dotyczące działań, które można podjąć w celu poprawy. Mogą to być zmiany w procesach, inwestycje w nowe technologie, czy zmiany w strategii zarządzania.

Jak zastosować wyniki benchmarkingu?

Zastosowanie wyników benchmarkingu w praktyce jest kluczowe dla osiągnięcia korzyści z tego procesu. Oto kilka kroków, które można podjąć, aby wdrożyć wyniki analizy porównawczej:

 1. Opracowanie planu wdrożenia – Stwórz szczegółowy plan wdrożenia, który określa, jakie działania należy podjąć, kto jest za nie odpowiedzialny i jakie są oczekiwane rezultaty.
 2. Komunikacja i szkolenia – Zapewnij odpowiednią komunikację i szkolenia dla pracowników, aby upewnić się, że rozumieją oni cel i znaczenie zmian.
 3. Monitorowanie i ocena – Regularnie monitoruj postępy i oceniaj wyniki wdrożenia, aby upewnić się, że osiągane są zamierzone cele.

Zastosowanie benchmarkingu – przykłady

Przemysł produkcyjny

W przemyśle produkcyjnym benchmarking jest często stosowany do poprawy efektywności procesów produkcyjnych, zarządzania łańcuchem dostaw i kontroli jakości. Przykładem może być porównywanie wydajności linii produkcyjnych z najlepszymi praktykami w branży w celu zidentyfikowania możliwości zwiększenia efektywności.

Sektor usług

W sektorze usług benchmarking może pomóc w doskonaleniu obsługi klienta, zarządzaniu zasobami ludzkimi i procesach administracyjnych. Na przykład, firmy mogą porównać swoje procedury obsługi klienta z liderami rynku, aby zidentyfikować sposoby na poprawę satysfakcji klientów.

Opieka zdrowotna

W opiece zdrowotnej benchmarking jest wykorzystywany do porównywania wyników klinicznych, zarządzania szpitalami i procedurami operacyjnymi. Celem jest poprawa jakości opieki medycznej i efektywności operacyjnej.

Wyzwania w procesie benchmarkingu

Mimo że benchmarking może przynieść wiele korzyści, proces ten wiąże się również z pewnymi wyzwaniami:

Dostępność danych – Jednym z głównych wyzwań jest dostępność danych. Nie wszystkie organizacje są chętne do ujawniania swoich danych, co może utrudnić proces porównywania.

Porównywalność danych – Kolejnym wyzwaniem jest zapewnienie porównywalności danych. Różne organizacje mogą stosować różne metody zbierania i analizy danych, co może utrudnić bezpośrednie porównania.

Koszty i zasoby- Benchmarking może być kosztowny i wymagać znacznych zasobów, zwłaszcza jeśli obejmuje zbieranie i analizę dużych ilości danych.

Benchmarking jest potężnym narzędziem, które może pomóc organizacjom w doskonaleniu swoich procesów, osiąganiu przewagi konkurencyjnej i poprawie wyników. Kluczowe jest jednak, aby podejść do tego procesu w sposób systematyczny i dobrze zorganizowany.

Zbieranie i analiza danych, wybór odpowiednich punktów odniesienia oraz skuteczne wdrożenie wyników są niezbędne do osiągnięcia sukcesu w benchmarkingu. Pomimo pewnych wyzwań, korzyści płynące z benchmarkingu są znaczne, co sprawia, że jest to metoda warta uwagi i zastosowania w każdej organizacji.

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest benchmarking?

Benchmarking to proces porównywania własnych procesów, produktów lub usług z najlepszymi praktykami w branży lub z innymi organizacjami. Celem jest zidentyfikowanie obszarów wymagających poprawy i wdrożenie odpowiednich zmian, które pozwolą osiągnąć lepsze wyniki.

Jakie są rodzaje benchmarkingu?

Benchmarking można podzielić na kilka rodzajów, w tym benchmarking wewnętrzny, zewnętrzny, funkcjonalny, strategiczny i ogólny. Każdy z nich koncentruje się na różnych aspektach porównywania i doskonalenia procesów w organizacji.

Jakie są główne wyzwania w procesie benchmarkingu?

Główne wyzwania w procesie benchmarkingu to dostępność danych, porównywalność danych oraz koszty i zasoby związane z przeprowadzeniem analizy. Ważne jest, aby organizacje były świadome tych wyzwań i odpowiednio się do nich przygotowały.

Terminal płatniczy za 0zł przez rok

Zamowterminal - Poradniki

Uzupełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę