Kapitał zakładowy – co powinieneś o nim wiedzieć?

Co to jest kapitał zakładowy?

Kapitał pieniężny definiuje się jako środki finansowe, które mogą pochodzić zarówno ze źródeł wewnętrznych, jak i wewnętrznych. Natomiast co to jest kapitał zakładowy?

Pod tym określeniem kryje się jeden ze składników kapitału obowiązujący niezależnie od formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa. Najważniejsze informacje na ten temat znajdują się w ustawie z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037). Jest to suma wkładu wszystkich wspólników, która przybiera nie tylko formę pieniężną, ale również rzeczową.

W drugiej grupie składników majątkowych spółki znajdują się nieruchomości, rzeczy ruchome oraz prawa majątkowe pod warunkiem ich zbywalności, przedstawiania wartości ekonomicznej oraz możności ujęcia ich jako aktywa. Jednocześnie zaznacza się, że nie może mieć formy prawa niezbywalnego, wykonywanej pracy lub świadczonych usług. Natomiast wkład pieniężny obejmuje określoną sumę pieniędzy wniesioną w formie gotówki lub przelewu elektronicznego. Kapitał zakładowy decyduje o początkowych rozmiarach działalności firmy, a także świadczy o jej potencjale i zabezpieczeniu wierzytelności w przypadku współpracy z kontrahentami lub zaciąganiu zobowiązań finansowych w banku czy też innej instytucji.

Kapitał zakładowy a formalności i jego przeznaczenie

Wartość kapitału zakładowego ujmuje się w umowie spółki posiadającej formę aktu notarialnego lub jej statucie. Kwota zadeklarowana w ten sposób podlega również wpisowi do rejestru sądowego. Zdarza się, że wraz z rozwojem przedsiębiorstwa ulega podwyższeniu. Jednak należy pamiętać, że nie może być niższa niż ta deklarowana w rejestrze. Kapitał podstawowy występuje pod różnymi nazwami w zależności od formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa:

  1. kapitał zakładowy – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne,
  2. kapitał wspólników – spółki cywilne i firmy osób fizycznych, spółki osobowe prawa handlowego,
  3. fundusz założycielski – przedsiębiorstwa państwowe, samodzielnie publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
  4. fundusz udziałowy – spółdzielnie.

Z reguły kapitał zakładowy jest przeznaczony na zabezpieczenie wierzytelności spółki przed jej niewypłacalnością. Jednak wśród regulacji prawnych nie ma konkretnego zapisu na ten temat. Dlatego w rzeczywistości kapitał zakładowy może zostać przeznaczony również na inne cele, na przykład zakup środków trwałych. Jakie zasady dotyczą kapitału zakładowego w różnych spółkach?

Kapitał zakładowy spółki akcyjnej

Jak zostało wspomniane, zasady dotyczące kapitału zakładowego różnią się w zależności od formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa. Jeżeli działalność przybiera formę spółki akcyjnej, minimalna wysokość wkładu właścicieli wynosi 100 000 zł. Dokładne informacje dotyczące wartości kapitału zakładowego powinny być uwzględnione w statucie spółki. Wkład wniesiony przez właścicieli ma postać akcji o równej wartości nominalnej, które przypadają każdemu akcjonariuszowi. Do ich obowiązków należy uiszczenie określonej kwoty pieniędzy bezpośrednio na rachunek bankowy spółki lub za pośrednictwem domu maklerskiego. Może mieć formę zarówno pieniężną, jak i rzeczową, aportu. Jednak należy pamiętać o kryteriach wymienionych powyżej, które wykluczają możliwość wniesienia praw niezbywalnych, świadczenia usług lub pracy. Kluczową informacją jest termin wniesienia wkładu przez wszystkich akcjonariuszy. Powinno to nastąpić jeszcze przed zgłoszeniem przez członków zarządu zawiązania spółki do sądu rejestrowego. Będzie to decydujący w przypadku, gdy podstawę wkładu własnego stanowią środki pieniężne.

Kapitał zakładowy – wkłady

Nie można również zapomnieć, że każdy z akcjonariuszy ma obowiązek podpisać oświadczenie, że dostarczył na czas wkłady niezbędne do pokrycia pełnego kapitału. Do pisma powinno zostać dołączone także potwierdzenie wpłaty zrealizowanej za pośrednictwem banku lub domu maklerskiego. Następnie po zweryfikowaniu tych informacji przez sąd umożliwia się rejestrację spółki. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na art. 309 kodeksu spółek handlowych, który zobowiązuje akcjonariuszy do pokrycia co najmniej 1/4 wartości nominalnej akcji przed zgłoszeniem zawiązania spółki akcyjnej. Jednak dotyczy to wyłącznie środków pieniężnych. W przypadku wkładu rzeczowego akcjonariusze mają obowiązek pokrycia kapitału zakładowego maksymalnie w ciągu roku od dnia zarejestrowania przedsiębiorstwa przez sąd rejestrowy. W takiej sytuacji należy dołączyć oświadczenie zarządu o zapewnieniu wniesienia wkładu w statucie.

Na czym polega kapitał zakładowy spółki zoo?

Kapitał zakładowy spółki zoo powinien wynosić co najmniej 5 000 złotych. Obowiązek pokrycia tej kwoty spada na wszystkich wspólników firmy, którzy zyskują w zamian równe udziały w przedsiębiorstwie. Suma wszystkich udziałów powinna być równa wysokości kapitału zakładowego. Tak samo jak w przypadku spółki akcyjnej, wkład może mieć formę pieniężną lub rzeczową. Jednak różnicą są zasady dotyczące terminu ich przeniesienia na własność firmy. Okazuje się, że z dniem złożenia wniosku o rejestrację wartość wkładu musi zostać w całości przeznaczona na rzecz spółki. Kapitał podstawowy staje się majątkiem przedsiębiorstwa, który umożliwia jego poprawne funkcjonowanie. Dodatkowo umożliwia się zastąpienie części wkładu firmy innymi składnikami majątkowymi. Proces ten nazywa się surogacją. Jednocześnie zaznacza się, że kwota kapitału zakładowego nie może być niższa niż ta uwzględniona w umowie spółki. Aby uniknąć takich sytuacji, wprowadza się specjalne przepisy, które:

  1. zakazują wypłat z majątku spółki potrzebnego do pełnego pokrycia kapitału zakładowego,
  2. nakazuje zwołanie zgromadzenia wspólników w celu podjęcia decyzji o dalszej działalności firmy w przypadku wystąpienia strat przewyższających sumę kapitału zapasowego, rezerwowego oraz połowę zakładowego,
  3. kiedy majątek spółki odpowiadający co najmniej wysokości kapitału zakładowego nie wystarcza na pokrycie wierzytelności, a spółka ma status osoby prawnej, wówczas należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości.

Jaki powinien być kapitał zakładowy w spółce komandytowo-akcyjnej?

Kapitał zakładowy w spółce komandytowo-akcyjnej powinien wynosić co najmniej 50 000 zł i odpowiadać wartości akcji akcjonariuszy i komplementariuszy. Informacje na ten temat oraz sposób zebrania, ilość i wartość nominalna akcji muszą być uwzględnione w statucie spółki. W tym przypadku obowiązuje również regulacja dotycząca pokrycia co najmniej 1/4 wartości nominalnej kapitału zakładowego. Jeśli akcjonariusze wnoszą zarówno środki pieniężne, jak i niepieniężne, wówczas należy dopilnować pokrycia co najmniej 12 500 zł wkładu spółki. Gdy występuje tylko wkład w formie rzeczowej, akcjonariusze muszą zgromadzić go w całości maksymalnie w ciągu roku od zarejestrowania przedsiębiorstwa. Warto zaznaczyć, że komplementariusz nie ma obowiązku wniesienia wkładu na kapitał zakładowy. Wszystkie środki niepieniężne przekazane na rzecz spółki powinny zostać uwzględnione w sprawozdaniu finansowym lub zweryfikowane przez biegłego rewidenta.

Terminal płatniczy za 0zł przez rok

Zamowterminal - Poradniki

Uzupełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę