Metoda SMART – przewodnik po wyznaczaniu i osiąganiu celów

Metoda SMART to jedno z najskuteczniejszych narzędzi służących do wyznaczania i osiągania celów, zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Opiera się ona na pięciu kluczowych kryteriach, które wskazują, że cel ma być specyficzny, mierzalny, osiągalny, istotny i określony w czasie. Dzięki temu metoda SMART pomaga precyzyjnie określać cele, monitorować postępy i zwiększać szanse na sukces. W naszym artykule omówimy szczegółowo, na czym polega metoda SMART, jak ją stosować w praktyce oraz jakie korzyści przynosi jej wdrożenie. Dowiesz się również, jak unikać najczęstszych błędów przy wyznaczaniu celów oraz jak skutecznie monitorować realizację swoich planów, aby osiągnąć zamierzone rezultaty.

 

Metoda SMART – definicja

Metoda SMART to narzędzie służące do wyznaczania celów, które ma na celu zwiększenie efektywności i precyzji w procesie planowania i realizacji celów. SMART to akronim od pięciu angielskich słów: Specific (konkretny), Measurable (mierzalny), Achievable (osiągalny), Relevant (istotny) oraz Time-bound (określony w czasie). Stosując metodę SMART, cele stają się jasne, realistyczne i mierzalne, co zwiększa szanse na ich osiągnięcie.

Historia metody SMART

Metoda SMART została po raz pierwszy zaproponowana w 1981 roku przez George’a T. Dorana w artykule zatytułowanym „There’s a S.M.A.R.T. Way to Write Management’s Goals and Objectives”. Od tego czasu metoda ta stała się powszechnie stosowaną techniką w zarządzaniu projektami, biznesie i rozwoju osobistym.

Poznaj program „Polska bezgotówkowa”. Terminal płatniczy za 0 zł już na Ciebie czeka!

Znaczenie metody SMART

Metoda SMART jest kluczowa dla skutecznego zarządzania celami, ponieważ pomaga precyzować cele, monitorować postępy i dostosowywać działania w celu osiągnięcia konkretnych rezultatów. Dzięki tej metodzie można lepiej zrozumieć, jakie kroki są potrzebne do osiągnięcia celu oraz jakie zasoby i czas będą wymagane.

Elementy składowe metody SMART

Specific (konkretny)

Cel powinien być jasno określony i konkretny. Powinien odpowiadać na pytania: kto, co, gdzie, kiedy, dlaczego i jak?

Measurable (mierzalny)

Cel musi być mierzalny, aby można było śledzić postępy. Mierzalność oznacza, że istnieją określone kryteria, które pozwalają ocenić, czy cel został osiągnięty.

Achievable (osiągalny)

Cel powinien być realistyczny i możliwy do osiągnięcia przy dostępnych zasobach i możliwościach. Cel musi być ambitny, ale jednocześnie możliwy do zrealizowania.

Relevant (istotny)

Cel powinien być istotny i zgodny z długoterminowymi planami i wartościami. Powinien mieć znaczenie dla osoby lub organizacji, która go wyznacza.

Time-bound (określony w czasie)

Cel musi mieć określony termin realizacji. Terminowość pomaga utrzymać motywację i koncentrację na celu.

Dlaczego warto stosować metodę SMART?

Stosowanie metody SMART przynosi wiele korzyści, takich jak:

 • Jasność – Precyzyjnie określone cele są łatwiejsze do zrozumienia i realizacji.
 • Motywacja – Mierzalne cele pozwalają śledzić postępy i utrzymywać motywację.
 • Realizm– Osiągalne cele zapobiegają frustracji i demotywacji.
 • Znaczenie – Istotne cele są bardziej angażujące i motywujące.
 • Terminowość – Cele określone w czasie pomagają utrzymać koncentrację i dyscyplinę.

Zasada SMART a inne metody wyznaczania celów

Metoda SMART jest jedną z wielu technik wyznaczania celów, ale wyróżnia się swoją prostotą i skutecznością. Inne popularne metody to metoda OKR (Objectives and Key Results), metoda GROW (Goal, Reality, Options, Will) oraz metoda WOOP (Wish, Outcome, Obstacle, Plan). Każda z tych metod ma swoje zalety i może być stosowana w zależności od kontekstu i potrzeb.

Jak wyznaczyć cele metodą SMART?

Aby wyznaczyć cele SMART, należy:

 1. Zdefiniować cel – Określ, co dokładnie chcesz osiągnąć.
 2. Określić mierniki – Zidentyfikuj, jak będziesz mierzyć postępy.
 3. Przeanalizować osiągalność – Oceń, czy cel jest realistyczny i wykonalny.
 4. Sprawdzić istotność – Upewnij się, że cel jest zgodny z długoterminowymi planami i wartościami.
 5. Ustalić termin – Określ dokładny termin realizacji celu.

Przykład celu SMART

 1. Specyficzny – „Zwiększyć sprzedaż produktu X.”
 2. Mierzalny – „Zwiększyć sprzedaż produktu X o 20% w ciągu następnych 6 miesięcy.”
 3. Osiągalny – „Zwiększyć sprzedaż produktu X o 20% poprzez intensyfikację działań marketingowych, szkolenia dla zespołu sprzedaży i wprowadzenie nowych kanałów dystrybucji.”
 4. Istotny – „Zwiększenie sprzedaży produktu X jest kluczowe dla wzrostu firmy i realizacji naszych długoterminowych celów finansowych.”
 5. Określony w czasie – „Zwiększyć sprzedaż produktu X o 20% w ciągu następnych 6 miesięcy, do końca czerwca 2024 roku.”

Jak monitorować realizację celów SMART?

Regularne przeglądy

Organizuj regularne przeglądy postępów, aby monitorować, czy realizacja celu przebiega zgodnie z planem. Regularne przeglądy pozwalają na wczesne wykrycie problemów i podjęcie odpowiednich działań korygujących.

Narzędzia do monitorowania

Wykorzystuj narzędzia do monitorowania postępów, takie jak arkusze kalkulacyjne, oprogramowanie do zarządzania projektami lub aplikacje do śledzenia celów. Te narzędzia pomogą Ci zachować porządek i przejrzystość.

Raportowanie postępów

Regularnie raportuj postępy swojemu zespołowi i wspólnikom. Raportowanie pomaga utrzymać motywację i zaangażowanie, a także zapewnia przejrzystość.

Zastosowanie metody SMART w biznesie

Zarządzanie projektami

Metoda SMART jest często stosowana w zarządzaniu projektami, aby wyznaczać konkretne, mierzalne cele projektowe. Pomaga to zespołom projektowym zachować koncentrację i efektywność.

Rozwój pracowników

W biznesie metoda SMART jest również wykorzystywana do wyznaczania celów rozwojowych dla pracowników. Cele te mogą obejmować rozwój umiejętności, zdobywanie nowych kwalifikacji lub realizację konkretnych zadań.

Strategia biznesowa

Stosowanie metody SMART w strategii biznesowej pomaga firmom precyzyjnie określać swoje cele strategiczne i śledzić ich realizację. Dzięki temu firmy mogą lepiej planować swoje działania i osiągać zamierzone rezultaty.

Zastosowanie metody SMART w życiu osobistym

Cele zdrowotne

Metoda SMART może być używana do wyznaczania celów zdrowotnych, takich jak utrata wagi, poprawa kondycji fizycznej czy zdrowe odżywianie. Konkretne, mierzalne cele zdrowotne pomagają utrzymać motywację i monitorować postępy.

Rozwój osobisty

Stosując metodę SMART, można wyznaczać cele rozwojowe, takie jak nauka nowego języka, rozwijanie umiejętności zawodowych czy realizacja pasji. Dzięki temu cele te stają się bardziej osiągalne i konkretne.

Zarządzanie czasem

Wyznaczanie celów SMART pomaga lepiej zarządzać czasem i priorytetami. Dzięki jasno określonym celom można skuteczniej planować swoje działania i unikać prokrastynacji.

Zasady sukcesu przy stosowaniu metody SMART

 1. Koncentracja na celu – Skup się na jednym celu naraz, aby uniknąć rozproszenia i zwiększyć szanse na jego osiągnięcie.
 2. Elastyczność – Bądź elastyczny i gotowy do dostosowania swoich celów w odpowiedzi na zmieniające się okoliczności. Czasami konieczne jest wprowadzenie zmian w celu lub strategii jego realizacji.
 3. Motywacja – Utrzymuj motywację poprzez świętowanie małych sukcesów i regularne przypominanie sobie, dlaczego dany cel jest dla Ciebie ważny.
 4. Planowanie – Dokładnie planuj swoje działania, aby mieć jasność co do kroków, które musisz podjąć, aby osiągnąć cel.
 5. Śledzenie postępów – Regularnie monitoruj swoje postępy i w razie potrzeby wprowadzaj korekty. To pomoże Ci utrzymać motywację i zwiększyć szanse na sukces.

Najczęstsze błędy przy stosowaniu metody SMART

Zbyt ogólne cele – Unikaj wyznaczania celów, które są zbyt ogólne lub nieprecyzyjne. Cel powinien być konkretny i jasny.

Brak mierzalności – Upewnij się, że Twój cel jest mierzalny, abyś mógł śledzić postępy i ocenić, czy został osiągnięty.

Niezgodność z wartościami – Wyznaczaj cele, które są zgodne z Twoimi wartościami i długoterminowymi planami. Cele, które nie mają dla Ciebie znaczenia, będą trudniejsze do realizacji.

Brak terminowości – Ustalaj konkretne terminy realizacji celów, aby uniknąć prokrastynacji i zachować motywację.

Nierealistyczne cele – Unikaj wyznaczania celów, które są nierealistyczne lub niewykonalne. Cele powinny być ambitne, ale jednocześnie osiągalne.

Kluczowe aspekty metody SMART – podsumowanie

Metoda SMART to skuteczne narzędzie do wyznaczania i osiągania celów. Jej kluczowe elementy to konkretność, mierzalność, osiągalność, istotność i określoność w czasie. Stosując metodę SMART, można zwiększyć efektywność, motywację i sukces w realizacji celów zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Pamiętaj, aby unikać najczęstszych błędów, takich jak zbyt ogólne cele, brak mierzalności czy nerealistyczne oczekiwania. Regularne monitorowanie postępów i elastyczność w dostosowywaniu celów to klucz do sukcesu w wyznaczaniu i realizacji celów SMART.

Stosując metodę SMART w swoim życiu, możesz osiągnąć zamierzone cele w sposób bardziej skuteczny i zorganizowany. Pamiętaj, że kluczem do sukcesu jest precyzyjne określenie celów, regularne monitorowanie postępów oraz elastyczność w dostosowywaniu planów. Dzięki metodzie SMART Twoje cele staną się bardziej osiągalne, a Ty będziesz mógł cieszyć się z osiągnięcia konkretnych rezultatów.

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest metoda SMART i dlaczego warto ją stosować?

Metoda SMART to technika wyznaczania celów, która pomaga określić cele w sposób konkretny, mierzalny, osiągalny, istotny i określony w czasie. Stosowanie metody SMART przynosi wiele korzyści, takich jak zwiększenie jasności celów, lepsza motywacja, możliwość śledzenia postępów i większa szansa na osiągnięcie zamierzonych rezultatów. Dzięki tej metodzie cele stają się bardziej zrozumiałe i realne do osiągnięcia.

Jakie są główne elementy metody SMART?

Główne elementy metody SMART to:

 • Specyficzny (Specific): Cel powinien być jasno określony i konkretny.
 • Mierzalny (Measurable): Cel musi być mierzalny, aby można było śledzić postępy.
 • Osiągalny (Achievable): Cel powinien być realistyczny i możliwy do osiągnięcia.
 • Istotny (Relevant): Cel powinien być istotny i zgodny z długoterminowymi planami.
 • Określony w czasie (Time-bound): Cel musi mieć określony termin realizacji.
Jakie są najczęstsze błędy przy stosowaniu metody SMART?

Najczęstsze błędy przy stosowaniu metody SMART to:

 • Zbyt ogólne cele: Cele, które nie są jasno określone, są trudniejsze do realizacji.
 • Brak mierzalności: Cele, które nie mają określonych kryteriów mierzalności, nie pozwalają na śledzenie postępów.
 • Niezgodność z wartościami: Cele, które nie są zgodne z długoterminowymi planami i wartościami, mogą być trudniejsze do osiągnięcia.
 • Brak terminowości: Cele bez określonego terminu realizacji mogą prowadzić do prokrastynacji.
 • Nierealistyczne cele: Cele, które są nierealistyczne lub niewykonalne, mogą prowadzić do frustracji i demotywacji.

Terminal płatniczy za 0zł przez rok

Zamowterminal - Poradniki

Uzupełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę