Próg rentowności. Kluczowy wskaźnik finansowy

Próg rentowności jest jednym z najważniejszych wskaźników finansowych, który pomaga przedsiębiorcom zrozumieć, ile muszą sprzedać, aby pokryć całkowite koszty działalności. Znajomość progu rentowności pozwala na lepsze zarządzanie finansami firmy i podejmowanie świadomych decyzji biznesowych. W tym artykule omówimy, czym jest próg rentowności, jak go obliczyć oraz jakie są jego różne rodzaje.

Czym jest próg rentowności?

Próg rentowności (ang. break-even point) to punkt, w którym przychody firmy są równe jej całkowitym kosztom, zarówno stałym, jak i zmiennym. Osiągnięcie progu rentowności oznacza, że firma nie generuje strat, ale także nie osiąga zysków – wszystkie przychody pokrywają jedynie poniesione koszty.

Poznaj program „Polska bezgotówkowa”. Terminal płatniczy za 0 zł już na Ciebie czeka!

Rodzaje progu rentowności

Ilościowy próg rentowności

Ilościowy próg rentowności określa ilość produktów lub usług, które firma musi sprzedać, aby pokryć całkowite koszty działalności. Jest to podstawowy wskaźnik, który pomaga przedsiębiorcom zrozumieć minimalny poziom sprzedaży niezbędny do utrzymania firmy na poziomie zerowego zysku. Ilościowy próg rentowności można obliczyć, dzieląc koszty stałe przez różnicę między ceną sprzedaży a kosztem jednostkowym.

Wartościowy próg rentowności

Wartościowy próg rentowności wyraża się w jednostkach monetarnych i określa, jaka wartość sprzedaży jest potrzebna, aby pokryć całkowite koszty. Jest to szczególnie przydatne dla firm oferujących różnorodne produkty lub usługi o różnych cenach.

Procentowy próg rentowności

Procentowy próg rentowności przedstawia relację między kosztami a przychodami w ujęciu procentowym. Dzięki temu wskaźnikowi można łatwo zobaczyć, jaki procent sprzedaży jest niezbędny do pokrycia kosztów i osiągnięcia progu rentowności.

Rozszerzony próg rentowności

Rozszerzony próg rentowności uwzględnia dodatkowe czynniki, takie jak zmiany w strukturze kosztów, zmiany cen sprzedaży oraz efekty skali. Analiza rozszerzonego progu rentowności jest bardziej zaawansowana i pozwala na bardziej precyzyjne planowanie finansowe oraz zarządzanie ryzykiem. Umożliwia przedsiębiorcom zrozumienie, jak różne scenariusze wpływają na próg rentowności i jakie działania należy podjąć, aby utrzymać rentowność firmy w różnych warunkach rynkowych.

Składniki progu rentowności

Aby wyznaczyć próg rentowności, musimy znać kilka kluczowych elementów:

 • Koszty stałe – Są to koszty, które pozostają niezmienne niezależnie od poziomu produkcji lub sprzedaży, takie jak czynsz, wynagrodzenia stałe, ubezpieczenia.
 • Koszty zmienne – Są to koszty, które zmieniają się w zależności od poziomu produkcji lub sprzedaży, takie jak surowce, prowizje, koszty transportu.
 • Cena sprzedaży – Jest to cena, po której produkty lub usługi są sprzedawane klientom.
 • Koszt jednostkowy – Jest to koszt wytworzenia jednej jednostki produktu lub usługi.

Jak możemy obliczyć próg rentowności?

Aby obliczyć ilościowy próg rentowności, należy podzielić koszty stałe przez różnicę między ceną sprzedaży a kosztem jednostkowym. Ilościowy próg rentowności mówi nam, ile jednostek produktu musimy sprzedać, aby pokryć całkowite koszty działalności.

Przykład: Firma produkuje krzesła, których koszt jednostkowy wynosi 50 zł, a cena sprzedaży wynosi 100 zł. Koszty stałe firmy wynoszą 10 000 zł miesięcznie. Ilościowy próg rentowności można obliczyć jako 10 000 zł podzielone przez 50 zł (różnica między ceną sprzedaży a kosztem jednostkowym), co daje 200 krzeseł. Oznacza to, że firma musi sprzedać 200 krzeseł miesięcznie, aby pokryć wszystkie koszty i osiągnąć próg rentowności.

Wartościowy próg rentowności można obliczyć, mnożąc ilościowy próg rentowności przez cenę sprzedaży. W ten sposób otrzymujemy minimalną wartość sprzedaży potrzebną do pokrycia kosztów.

Przykład: Wartościowy próg rentowności dla firmy produkującej krzesła wynosi 200 krzeseł (ilościowy próg rentowności) razy 100 zł (cena sprzedaży), co daje 20 000 zł. Firma musi więc osiągnąć sprzedaż na poziomie 20 000 zł miesięcznie, aby pokryć wszystkie koszty.

Procentowy próg rentowności można obliczyć, dzieląc koszty stałe przez całkowite przychody i mnożąc wynik przez 100%. To pokazuje, jaki procent całkowitej sprzedaży jest potrzebny do pokrycia kosztów i osiągnięcia progu rentowności.

Przykład: Jeśli koszty stałe wynoszą 10 000 zł, a firma planuje osiągnąć przychody w wysokości 50 000 zł, procentowy próg rentowności można obliczyć, dzieląc 10 000 zł przez 50 000 zł, co daje 0,2, a następnie mnożąc przez 100%. Oznacza to, że firma musi osiągnąć 20% planowanych przychodów, aby pokryć koszty stałe.

Analiza progu rentowności

Analiza progu rentowności jest kluczowym narzędziem w zarządzaniu finansami firmy. Pozwala na:

 • Ocenę rentowności – Pomaga określić, czy planowane przychody wystarczą do pokrycia wszystkich kosztów.
 • Planowanie produkcji – Ułatwia decyzje dotyczące zwiększenia lub zmniejszenia produkcji.
 • Strategiczne decyzje cenowe – Wskazuje, czy ceny produktów są odpowiednie do pokrycia kosztów i osiągnięcia zysku.
 • Kontrolę kosztów – Umożliwia identyfikację obszarów, w których można zredukować koszty stałe i zmienne.

Przekroczenie progu rentowności

Informacja o przekroczeniu progu rentowności oznacza, że firma zaczyna generować zyski. Jest to moment, w którym przychody przewyższają całkowite koszty działalności. Dążenie do przekroczenia progu rentowności jest celem każdej firmy, ponieważ pozwala na rozwój, reinwestycję i zwiększenie wartości firmy.

Rozszerzony próg rentowności

Rozszerzony próg rentowności uwzględnia dodatkowe czynniki, takie jak zmiany w strukturze kosztów, zmiany cen sprzedaży oraz efekty skali. Analiza rozszerzonego progu rentowności pozwala na bardziej precyzyjne planowanie finansowe i zarządzanie ryzykiem.

Próg rentowności jest niezwykle ważnym narzędziem w zarządzaniu finansami firmy. Pozwala na określenie minimalnego poziomu sprzedaży potrzebnego do pokrycia całkowitych kosztów działalności, co jest kluczowe dla osiągnięcia i przekroczenia progu rentowności. Analiza progu rentowności umożliwia lepsze zarządzanie kosztami, planowanie produkcji i podejmowanie strategicznych decyzji biznesowych. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą efektywniej prowadzić swoje firmy, minimalizować ryzyko i maksymalizować zyski.

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest próg rentowności i dlaczego jest ważny dla mojej firmy?

Próg rentowności to punkt, w którym przychody firmy są równe jej całkowitym kosztom, co oznacza, że firma nie generuje ani zysku, ani straty. Próg rentowności jest ważny, ponieważ pozwala przedsiębiorcom zrozumieć, ile muszą sprzedać produktów lub usług, aby pokryć wszystkie poniesione koszty i uniknąć strat. Znajomość progu rentowności pomaga w planowaniu finansowym, zarządzaniu kosztami i podejmowaniu świadomych decyzji biznesowych, co w efekcie może prowadzić do zwiększenia rentowności firmy.

Jakie są różnice między ilościowym, wartościowym i procentowym progiem rentowności?
 • Ilościowy próg rentowności określa liczbę jednostek produktu lub usługi, które firma musi sprzedać, aby pokryć całkowite koszty. Jest to użyteczne narzędzie, szczególnie w branżach produkcyjnych, gdzie łatwo można zidentyfikować jednostkowe koszty wytwarzania.
 • Wartościowy próg rentowności wyraża się w jednostkach monetarnych i określa wartość sprzedaży potrzebną do pokrycia kosztów. Jest przydatny w firmach oferujących różnorodne produkty lub usługi o różnych cenach, ponieważ pokazuje minimalny poziom przychodów wymagany do osiągnięcia rentowności.
 • Procentowy próg rentowności przedstawia relację między kosztami a przychodami w ujęciu procentowym. Dzięki temu wskaźnikowi można łatwo zobaczyć, jaki procent sprzedaży jest niezbędny do pokrycia kosztów i osiągnięcia progu rentowności. Jest to prosty sposób na zrozumienie, jak efektywnie firma musi zarządzać swoimi zasobami, aby być rentowną.

Jakie kroki powinienem podjąć, aby obniżyć próg rentowności mojej firmy?

Aby obniżyć próg rentowności swojej firmy, można podjąć następujące kroki:

 • Redukcja kosztów stałych: Przeanalizuj i zidentyfikuj obszary, w których można obniżyć koszty stałe, takie jak renegocjacja umów najmu, zmniejszenie kosztów administracyjnych lub wdrożenie bardziej efektywnych technologii.
 • Obniżenie kosztów zmiennych: Poszukaj sposobów na optymalizację procesu produkcji lub zakupu surowców, aby zmniejszyć koszty zmienne. Można to osiągnąć poprzez negocjacje z dostawcami, poprawę efektywności produkcji lub wprowadzenie bardziej ekonomicznych metod pracy.
 • Zwiększenie ceny sprzedaży: Jeśli to możliwe, rozważ podniesienie cen swoich produktów lub usług. Należy jednak pamiętać, aby nie przekroczyć akceptowalnego poziomu cenowego dla klientów, co mogłoby negatywnie wpłynąć na sprzedaż.
 • Zwiększenie sprzedaży: Skoncentruj się na strategiach marketingowych i sprzedażowych, które pomogą zwiększyć sprzedaż produktów lub usług. Może to obejmować wprowadzenie nowych produktów, rozszerzenie rynku zbytu, poprawę obsługi klienta lub zwiększenie działań promocyjnych.
 • Diversyfikacja oferty: Rozważ rozszerzenie oferty produktowej lub usługowej, aby dotrzeć do szerszego grona klientów i zwiększyć przychody. Wprowadzenie nowych, komplementarnych produktów lub usług może pomóc w osiągnięciu większej rentowności.

Dzięki tym krokom możesz obniżyć próg rentowności swojej firmy, co pozwoli na szybsze osiągnięcie rentowności i zwiększenie zysków.

Terminal płatniczy za 0zł przez rok

Zamowterminal - Poradniki

Uzupełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę