Prosta spółka akcyjna. Nowoczesna forma biznesu

Prosta spółka akcyjna (PSA) to nowa, elastyczna forma działalności gospodarczej wprowadzona do polskiego systemu prawnego. Została stworzona z myślą o startupach oraz innowacyjnych przedsięwzięciach, które potrzebują prostszych i bardziej elastycznych rozwiązań niż tradycyjna spółka akcyjna (SA). W niniejszym artykule przedstawimy kluczowe informacje na temat prostej spółki akcyjnej, jej struktury, zalet oraz wymagań prawnych.

Prosta spółka akcyjna – definicja

Prosta spółka akcyjna to rodzaj spółki kapitałowej, która łączy cechy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) oraz tradycyjnej spółki akcyjnej. PSA została wprowadzona do polskiego kodeksu spółek handlowych (KSH) w celu stworzenia bardziej elastycznej formy prowadzenia działalności gospodarczej, która odpowiadałaby na potrzeby nowoczesnych przedsiębiorstw.

Umowa spółki

Prostą spółkę akcyjną obowiązuje umowa zawarta w formie aktu notarialnego lub za pomocą systemu teleinformatycznego, co znacząco upraszcza proces jej zakładania. W umowie spółki określa się m.in. zasady funkcjonowania spółki, kapitał akcyjny, prawa i obowiązki akcjonariuszy oraz sposób reprezentacji spółki.

Poznaj program „Polska bezgotówkowa”. Terminal płatniczy za 0 zł już na Ciebie czeka!

Kapitał akcyjny

W przeciwieństwie do tradycyjnej spółki akcyjnej, prosta spółka akcyjna nie wymaga określonego minimalnego kapitału zakładowego. Kapitał akcyjny może wynosić nawet 1 złoty, co jest dużym ułatwieniem dla początkujących przedsiębiorców. Kapitał akcyjny w PSA może być pokrywany wkładami pieniężnymi, aportami rzeczowymi, a nawet świadczeniem pracy lub usług.

Organy prostej spółki akcyjnej

Prosta spółka akcyjna charakteryzuje się uproszczoną strukturą organizacyjną, która pozwala na efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem. Organy spółki mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb firmy, co jest znaczącą zaletą w porównaniu do bardziej sztywnych struktur tradycyjnej spółki akcyjnej. Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis głównych organów prostej spółki akcyjnej.

Zarząd

Zarząd w prostej spółce akcyjnej pełni kluczową rolę w codziennym zarządzaniu działalnością spółki. Może być jednoosobowy lub wieloosobowy, w zależności od potrzeb i decyzji akcjonariuszy. Zadania zarządu obejmują m.in.:

 • Prowadzenie spraw spółki. Zarząd jest odpowiedzialny za bieżące operacje i realizację strategii spółki, nadzoruje także wypłacalności spółki.
 • Reprezentowanie spółki na zewnątrz. Zarząd działa w imieniu spółki w kontaktach z kontrahentami, klientami oraz instytucjami publicznymi.
 • Realizacja uchwał akcjonariuszy. Zarząd wdraża decyzje podjęte przez walne zgromadzenie akcjonariuszy, zapewniając zgodność działań spółki z przyjętymi uchwałami.

Członkowie zarządu są powoływani i odwoływani przez akcjonariuszy, co daje dużą elastyczność w zarządzaniu i szybkie reagowanie na zmieniające się potrzeby firmy.

Rada nadzorcza

W formie prostej spółki akcyjnej rada nadzorcza jest organem fakultatywnym, co oznacza, że jej powołanie nie jest obowiązkowe. To znaczące uproszczenie w porównaniu do tradycyjnej spółki akcyjnej, gdzie rada nadzorcza jest obligatoryjna. Jeśli jednak akcjonariusze zdecydują się na powołanie rady nadzorczej, jej zadania obejmują:

 • Nadzór nad działalnością zarządu. Rada nadzorcza monitoruje działania zarządu, zapewniając, że są one zgodne z interesem spółki i jej akcjonariuszy.
 • Kontrola finansowa. Rada nadzorcza może sprawdzać sprawozdania finansowe spółki oraz kontrolować jej politykę finansową.
 • Doradztwo dla zarządu. Rada nadzorcza może wspierać zarząd w podejmowaniu kluczowych decyzji strategicznych, oferując swoje doświadczenie i wiedzę.

Decyzja o powołaniu rady nadzorczej zależy od specyfiki działalności spółki oraz preferencji akcjonariuszy. W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw często wybiera się bardziej elastyczną strukturę bez rady nadzorczej.

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Walne zgromadzenie akcjonariuszy jest najwyższym organem decyzyjnym w prostej spółce akcyjnej. Akcjonariusze podejmują na nim kluczowe decyzje dotyczące funkcjonowania spółki, w tym:

 • Zatwierdzanie sprawozdań finansowych. Akcjonariusze zatwierdzają roczne sprawozdania finansowe oraz podejmują decyzje o podziale zysków.
 • Zmiany umowy spółki. Wszelkie zmiany w umowie spółki wymagają zgody walnego zgromadzenia.
 • Powoływanie i odwoływanie członków zarządu i rady nadzorczej. Akcjonariusze mają decydujący wpływ na skład organów spółki, co umożliwia elastyczne zarządzanie.

Rejestr akcjonariuszy

Prosta spółka akcyjna jest zobowiązana do prowadzenia rejestru akcjonariuszy, który może być sporządzony w formie elektronicznej. Rejestr ten zawiera kluczowe informacje o akcjonariuszach, takie jak:

 • Dane personalne akcjonariuszy – imiona, nazwiska oraz adresy zamieszkania.
 • Liczba i rodzaj posiadanych akcji – informacje o liczbie akcji należących do każdego akcjonariusza oraz ich rodzaju (np. akcje zwykłe, uprzywilejowane).
 • Wkłady wniesione do spółki – wartość wkładów pieniężnych i niepieniężnych wniesionych przez akcjonariuszy.

Organy doradcze i operacyjne

W zależności od potrzeb, prosta spółka akcyjna może powoływać dodatkowe organy doradcze i operacyjne, takie jak komitety audytu, komitety ryzyka czy zespoły operacyjne. Te dodatkowe struktury mogą wspierać zarząd w podejmowaniu decyzji oraz monitorowaniu kluczowych obszarów działalności spółki.

Zalety prostej spółki akcyjnej

Prosta spółka akcyjna oferuje wiele zalet, które czynią ją atrakcyjną formą prowadzenia działalności gospodarczej, szczególnie dla startupów i innowacyjnych przedsiębiorstw.

Elastyczność

Jedną z głównych zalet prostej spółki akcyjnej jest jej elastyczność. Brak wymogu minimalnego kapitału zakładowego umożliwia rozpoczęcie działalności bez konieczności angażowania dużych środków finansowych na starcie. Dodatkowo, kapitał akcyjny może być pokrywany nie tylko wkładami pieniężnymi, ale także aportami rzeczowymi oraz świadczeniem pracy lub usług. To rozwiązanie jest szczególnie atrakcyjne dla startupów, które często operują w oparciu o kapitał intelektualny i technologiczny.

Ograniczona odpowiedzialność

Akcjonariusze prostej spółki akcyjnej nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki poza wniesionymi wkładami. Ograniczona odpowiedzialność chroni prywatny majątek akcjonariuszy, co jest istotnym atutem tej formy prowadzenia działalności. Dzięki temu ryzyko inwestycyjne jest znacznie mniejsze, co zachęca do inwestowania w nowe, innowacyjne projekty.

Łatwość zakładania i zarządzania

Prosta spółka akcyjna może być założona szybko i sprawnie dzięki możliwości zawarcia umowy spółki w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. To znacząco upraszcza procedurę zakładania spółki i redukuje koszty związane z jej rejestracją. Prowadzenie rejestru akcjonariuszy w formie elektronicznej oraz brak obowiązku powoływania rady nadzorczej dodatkowo upraszczają zarządzanie spółką, co pozwala skupić się na rozwoju działalności.

Nowoczesność

Prosta spółka akcyjna jest nowoczesną formą prowadzenia działalności, która wykorzystuje środki komunikacji elektronicznej. Dzięki temu jest bardziej przystosowana do potrzeb współczesnych przedsiębiorstw, które często operują w środowisku cyfrowym. Elektroniczne rejestry, możliwość zdalnego podejmowania uchwał przez akcjonariuszy oraz elastyczne podejście do zarządzania spółką sprawiają, że PSA jest atrakcyjna dla firm z sektora technologicznego i innowacyjnego.

Optymalizacja podatkowa

Dzięki możliwości wyboru opodatkowania zysków według zasad podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) lub podatku od dochodów osobistych (PIT), prosta spółka akcyjna oferuje elastyczne rozwiązania podatkowe. Przedsiębiorcy mogą dostosować formę opodatkowania do swoich indywidualnych potrzeb, co może przynieść znaczące oszczędności podatkowe i optymalizację kosztów prowadzenia działalności.

Łatwość pozyskiwania kapitału

Prosta spółka akcyjna umożliwia łatwiejsze pozyskiwanie kapitału poprzez emisję akcji. Dzięki elastycznym przepisom dotyczącym emisji akcji i ich transferu, przedsiębiorcy mogą szybko zdobyć środki na rozwój działalności.

Możliwość przekształcenia

W przypadku dynamicznego rozwoju działalności, prosta spółka akcyjna może zostać łatwo przekształcona w tradycyjną spółkę akcyjną. Przekształcenie umożliwia korzystanie z bardziej zaawansowanych instrumentów finansowych oraz daje możliwość wejścia na giełdę papierów wartościowych. To rozwiązanie jest szczególnie atrakcyjne dla firm, które planują ekspansję na większą skalę i poszukują dodatkowych źródeł finansowania.

Prosta spółka akcyjna to innowacyjna forma działalności gospodarczej, która łączy zalety spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i tradycyjnej spółki akcyjnej. Jej elastyczność, łatwość zakładania i zarządzania oraz nowoczesność sprawiają, że jest idealna dla startupów oraz innowacyjnych firm, które nie chcą na początku swojej działalności stworzyć tradycyjnej spółki akcyjnej. Dzięki PSA przedsiębiorcy mogą skupić się na rozwijaniu swojego biznesu, bez konieczności angażowania dużych środków na start oraz bez skomplikowanych procedur zarządzania.

Najczęściej zadawane pytania

Czym różni się prosta spółka akcyjna od tradycyjnej spółki akcyjnej?

Prosta spółka akcyjna (PSA) różni się od tradycyjnej spółki akcyjnej (SA) przede wszystkim elastycznością i prostotą. PSA nie wymaga minimalnego kapitału zakładowego, co umożliwia jej założenie nawet z kapitałem w wysokości 1 złotego. Ponadto, umowę spółki można zawrzeć w formie elektronicznej, co upraszcza proces rejestracji. Struktura organizacyjna PSA jest mniej sztywna, np. rada nadzorcza nie jest obligatoryjna, a kapitał akcyjny może być pokrywany wkładami niematerialnymi, takimi jak praca lub usługi.

Jakie są główne zalety prostej spółki akcyjnej?

Prosta spółka akcyjna oferuje szereg zalet, w tym:

 • Elastyczność: Brak minimalnego kapitału zakładowego i możliwość pokrywania kapitału wkładami niematerialnymi.
 • Ograniczona odpowiedzialność: Akcjonariusze odpowiadają za zobowiązania spółki tylko do wysokości wniesionych wkładów.
 • Łatwość zakładania i zarządzania: Możliwość zawarcia umowy spółki w formie elektronicznej, brak obowiązku powoływania rady nadzorczej.
 • Nowoczesność: Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w prowadzeniu rejestru akcjonariuszy i zdalnym podejmowaniu uchwał.
 • Optymalizacja podatkowa: Możliwość wyboru formy opodatkowania, co umożliwia dostosowanie jej do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy.
Jakie są wymagania dotyczące rejestru akcjonariuszy w prostej spółce akcyjnej?

Prosta spółka akcyjna jest zobowiązana do prowadzenia rejestru akcjonariuszy, który może być prowadzony w formie elektronicznej. Rejestr ten zawiera informacje o akcjonariuszach, liczbie i rodzaju posiadanych akcji oraz wniesionych wkładach. Prowadzenie rejestru w formie elektronicznej ułatwia zarządzanie spółką i zapewnia przejrzystość oraz dostępność danych dla akcjonariuszy. Dzięki wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, cały proces jest bardziej efektywny i wygodny zarówno dla zarządu, jak i dla akcjonariuszy.

Terminal płatniczy za 0zł przez rok

Zamowterminal - Poradniki

Uzupełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę