Spółka komandytowo-akcyjna. Kompleksowy przewodnik

Spółka komandytowo-akcyjna to jedna z form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, łącząca cechy spółki komandytowej i spółki akcyjnej. Jest szczególnie atrakcyjna dla przedsiębiorców, którzy chcą połączyć elastyczność zarządzania spółką osobową z możliwościami finansowymi spółki kapitałowej. W niniejszym artykule przybliżymy kluczowe aspekty funkcjonowania spółki komandytowo-akcyjnej, w tym jej strukturę, zasady działania, zobowiązania oraz procedury związane z jej zakładaniem.

Co to jest spółka komandytowo-akcyjna?

Definicja i charakterystyka

Spółka komandytowo-akcyjna to forma prawna, która łączy elementy takich spółek jak spółka komandytowa i spółka akcyjna. W spółce tej występują dwa rodzaje wspólników: komplementariusze, którzy odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem i prowadzą jej sprawy, oraz akcjonariusze, których odpowiedzialność jest ograniczona do wysokości wniesionych wkładów.

Struktura spółki komandytowo-akcyjnej

Spółka komandytowo-akcyjna musi posiadać statut, który jest dokumentem regulującym jej funkcjonowanie. Statut spółki komandytowo-akcyjnej musi być sporządzony w formie aktu notarialnego i powinien zawierać następujące elementy:

 • Firmę spółki komandytowo-akcyjnej
 • Siedzibę spółki
 • Przedmiot działalności spółki
 • Wysokość kapitału zakładowego
 • Informacje o komplementariuszach i akcjonariuszach
 • Zasady pokrycia kapitału zakładowego
 • Czas trwania spółki, jeśli jest oznaczony

Rola komplementariuszy i akcjonariuszy

Komplementariusze pełnią funkcję zarządzającą w spółce i ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za jej zobowiązania. Mają prawo do reprezentowania spółki i prowadzenia jej spraw. Akcjonariusze, z kolei, wnoszą wkłady kapitałowe w postaci akcji, ale ich odpowiedzialność jest ograniczona do wysokości wniesionych wkładów. Akcjonariusze nie mają prawa do prowadzenia spraw spółki ani jej reprezentowania, chyba że pełnią również funkcję komplementariusza.

Poznaj program „Polska bezgotówkowa”. Terminal płatniczy za 0 zł już na Ciebie czeka!

Zakładanie spółki komandytowo-akcyjnej

Statut spółki komandytowo-akcyjnej

Statut spółki komandytowo-akcyjnej to dokument założycielski, który musi być sporządzony w formie aktu notarialnego. Powinien zawierać wszystkie istotne informacje dotyczące spółki, w tym jej firmę, siedzibę, przedmiot działalności, wysokość kapitału zakładowego oraz zasady pokrycia kapitału. Statut musi być podpisany przez wszystkich komplementariuszy.

Rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)

Po sporządzeniu statutu spółki komandytowo-akcyjnej, konieczne jest jej zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Rejestracja obejmuje złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, takimi jak:

 • Statut spółki
 • Lista komplementariuszy i akcjonariuszy
 • Oświadczenia o wniesieniu wkładów na pokrycie kapitału zakładowego

Rejestracja spółki w KRS nadaje jej osobowość prawną, co umożliwia pełnoprawne prowadzenie działalności gospodarczej.

Kapitał zakładowy

Wysokość kapitału zakładowego w spółce komandytowo-akcyjnej musi wynosić co najmniej 50 000 zł. Kapitał ten jest dzielony na akcje, które mogą być obejmowane przez akcjonariuszy. Każda akcja musi mieć określoną wartość nominalną, a łączna wartość nominalna wszystkich akcji musi odpowiadać wysokości kapitału zakładowego. Komplementariusze mogą, ale nie muszą, obejmować akcji.

Zasady funkcjonowania spółki komandytowo-akcyjnej

Prowadzenie spraw spółki

Prowadzenie spraw spółki komandytowo-akcyjnej należy do komplementariuszy, którzy mają prawo do podejmowania decyzji dotyczących bieżącej działalności spółki. Akcjonariusze nie mają prawa do prowadzenia spraw spółki, chyba że są również komplementariuszami. W praktyce oznacza to, że komplementariusze mają znaczną swobodę w zarządzaniu spółką, ale także ponoszą pełną odpowiedzialność za jej zobowiązania.

Rola rady nadzorczej

W spółce komandytowo-akcyjnej obowiązkowe jest powołanie rady nadzorczej, jeśli liczba akcjonariuszy przekracza 25. Rada nadzorcza pełni funkcję kontrolną i nadzorczą, sprawując nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej funkcjonowania. Rada nadzorcza jest wybierana przez walne zgromadzenie akcjonariuszy i składa się z co najmniej trzech członków.

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Walne zgromadzenie akcjonariuszy jest najwyższym organem w spółce komandytowo-akcyjnej. Do kompetencji walnego zgromadzenia należy m.in. podejmowanie uchwał dotyczących zmian statutu, podziału zysków, emisji nowych akcji oraz wyboru członków rady nadzorczej. Organizację walnego zgromadzenia należy przeprowadzać zgodnie z przepisami, które stanowi kodeks spółek handlowych oraz postanowieniami statutu spółki.

Zobowiązania i odpowiedzialność

Zobowiązania spółki

Spółka komandytowo-akcyjna odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. W przypadku niewypłacalności spółki, wierzyciele mogą dochodzić swoich roszczeń zarówno z majątku spółki, jak i z majątku komplementariuszy. Akcjonariusze ponoszą odpowiedzialność tylko do wysokości wniesionych wkładów.

Odpowiedzialność komplementariuszy i akcjonariuszy

Komplementariusze ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, zarówno obecnym, jak i przyszłym. Oznacza to, że w przypadku niewypłacalności spółki wierzyciele mogą dochodzić swoich roszczeń bezpośrednio od komplementariuszy. Akcjonariusze są odpowiedzialni tylko do wysokości wniesionych wkładów i nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za zobowiązania spółki ponad tę kwotę.

Zalety i wady spółki komandytowo-akcyjnej

Zalety

 1. Elastyczność zarządzania – komplementariusze mają pełną swobodę w zarządzaniu spółką, co pozwala na szybkie i efektywne podejmowanie decyzji.
 2. Ograniczona odpowiedzialność akcjonariuszy – akcjonariusze ponoszą odpowiedzialność tylko do wysokości wniesionych wkładów, co zmniejsza ryzyko inwestycyjne.
 3. Możliwość pozyskiwania kapitału – emisja akcji umożliwia spółce pozyskiwanie dodatkowego kapitału od inwestorów.
 4. Rozdzielenie funkcji zarządczych i nadzorczych – obowiązkowa rada nadzorcza zapewnia dodatkową kontrolę nad działalnością spółki.

Wady

 1. Nieograniczona odpowiedzialność komplementariuszy – komplementariusze ponoszą pełną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, co może stanowić duże ryzyko.
 2. Skomplikowana struktura organizacyjna – połączenie cech spółki osobowej i kapitałowej wymaga bardziej złożonej struktury organizacyjnej i dokumentacji.
 3. Konieczność sporządzenia statutu w formie aktu notarialnego – sporządzenie statutu w formie aktu notarialnego wiąże się z dodatkowymi kosztami i formalnościami.

Spółka komandytowo-akcyjna – podsumowanie

Spółka komandytowo-akcyjna to atrakcyjna forma prowadzenia działalności gospodarczej, która łączy elastyczność zarządzania spółką osobową z możliwościami finansowymi spółki kapitałowej. Dzięki tej formie prawnej możliwe jest skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka inwestycyjnego dla akcjonariuszy. Jednakże, decyzja o założeniu spółki komandytowo-akcyjnej powinna być dobrze przemyślana, ze względu na złożoność struktury organizacyjnej i wymogi formalne związane z jej funkcjonowaniem

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest spółka komandytowo-akcyjna i jakie są jej główne cechy?

Spółka komandytowo-akcyjna to forma prawna prowadzenia działalności gospodarczej, która łączy elementy spółki komandytowej i spółki akcyjnej. W spółce tej występują dwa rodzaje wspólników: komplementariusze i akcjonariusze. Komplementariusze odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem i prowadzą jej sprawy, natomiast akcjonariusze wnoszą wkłady kapitałowe w postaci akcji, ale ich odpowiedzialność jest ograniczona do wysokości wniesionych wkładów. Akcjonariusze nie mają prawa do prowadzenia spraw spółki ani jej reprezentowania, chyba że pełnią również funkcję komplementariusza.

Jakie są kroki do założenia spółki komandytowo-akcyjnej?

Założenie spółki komandytowo-akcyjnej wymaga kilku kroków:

 1. Sporządzenie statutu spółki: Statut spółki komandytowo-akcyjnej musi być sporządzony w formie aktu notarialnego i zawierać kluczowe informacje, takie jak firma spółki, siedziba, przedmiot działalności, wysokość kapitału zakładowego oraz zasady pokrycia kapitału.
 2. Rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS): Po sporządzeniu statutu konieczne jest złożenie wniosku o rejestrację spółki w KRS wraz z wymaganymi dokumentami, takimi jak statut spółki, lista komplementariuszy i akcjonariuszy oraz oświadczenia o wniesieniu wkładów na pokrycie kapitału zakładowego.
 3. Pokrycie kapitału zakładowego: Wysokość kapitału zakładowego musi wynosić co najmniej 50 000 zł. Kapitał ten jest dzielony na akcje, które mogą być obejmowane przez akcjonariuszy. Każda akcja musi mieć określoną wartość nominalną.
Jakie są główne zalety i wady spółki komandytowo-akcyjnej?

Zalety:

 • Elastyczność zarządzania: Komplementariusze mają pełną swobodę w zarządzaniu spółką, co pozwala na szybkie i efektywne podejmowanie decyzji.
 • Ograniczona odpowiedzialność akcjonariuszy: Akcjonariusze ponoszą odpowiedzialność tylko do wysokości wniesionych wkładów, co zmniejsza ryzyko inwestycyjne.
 • Możliwość pozyskiwania kapitału: Emisja akcji umożliwia spółce pozyskiwanie dodatkowego kapitału od inwestorów.
 • Rozdzielenie funkcji zarządczych i nadzorczych: Obowiązkowa rada nadzorcza zapewnia dodatkową kontrolę nad działalnością spółki.

Wady:

 • Nieograniczona odpowiedzialność komplementariuszy: Komplementariusze ponoszą pełną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, co może stanowić duże ryzyko.
 • Skomplikowana struktura organizacyjna: Połączenie cech spółki osobowej i kapitałowej wymaga bardziej złożonej struktury organizacyjnej i dokumentacji.
 • Konieczność sporządzenia statutu w formie aktu notarialnego: Sporządzenie statutu w formie aktu notarialnego wiąże się z dodatkowymi kosztami i formalnościami.

Terminal płatniczy za 0zł przez rok

Zamowterminal - Poradniki

Uzupełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę