Sprawozdanie finansowe – co to? Jak powinno być sporządzone?

Czym jest sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa to dokument, który powinien zostać sporządzony przez jednostkę gospodarczą w celu przedstawienia jej sytuacji majątkowej na koniec roku obrotowego. Dane przedstawione w dokumencie mają charakter finansowy i służą zobrazowaniu rocznej działalności firmy. Raport pełni funkcję informacyjną dla Krajowego Rejestru Sądowniczego i Krajowej Administracji Skarbowej.

Sprawozdanie finansowe jako zbiór danych księgowych jest regulowane przez ustawę z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121 poz. 591). Na podstawie zawartych w niej zapisów można określić, kto ma obowiązek sporządzenia tego dokumentu, w jakim terminie należy to zrobić oraz co powinien zawierać.

Na początku warto wyróżnić elementy wprowadzające, które muszą znaleźć się w sprawozdaniu finansowym. Wśród nich wymienia się przede wszystkim nazwę, adres siedziby, a także numer identyfikujący firmę w odpowiednim rejestrze (KRS lub ewidencji). Jeżeli czas działalności jednostki jest ograniczony, również należy go wskazać w dokumencie.

Sprawozdanie finansowe

Nie można zapomnieć także o uwzględnieniu okresu, za jaki zostało sporządzone sprawozdanie finansowe. Zdarza się, że raport ten tworzy się w związku z likwidacją jednostki. Dlatego też należy wskazać w nim, czy działalność będzie nadal kontynuowana w dającej się przewidzieć przyszłości, a także występowanie ewentualnych zagrożeń dla jej dalszego poprawnego funkcjonowania. Aby dokument był w pełni zrozumiały, wśród informacji wprowadzających powinny znaleźć się również zasady rachunkowości, metody ustalenia wartości aktywów i pasywów oraz wyniku finansowego. Należy pamiętać także o uwzględnieniu sposobu sporządzenia sprawozdania w kwestiach nieobjętych ustawą.

Ze względów formalnych raport musi zawierać datę przygotowania dokumentu oraz podpisy osób za niego odpowiedzialnych. W innym przypadku zostanie on uznany za nieważny.

Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdania finansowe można wysyłać obecnie wyłącznie w formie elektronicznej. Dlatego też należy pamiętać o zapisie dokumentu w odpowiedniej strukturze oraz formacie. Powinien być to jeden plik tekstowy XML, w którym znajdują się wszystkie elementy wchodzące w skład raportu. Dodatkowo nie można zapomnieć o zgodności dokumentu ze schematem XSD opisanych w ustawie. Aby mieć pewność, że sprawozdanie zostało sporządzone według obowiązujących przepisów, warto skorzystać z przeznaczonych do tego narzędzi udostępnianych przez Ministerstwo Finansów.

Jakie elementy powinny się znaleźć w pliku XML zawierającym sprawozdanie finansowe?

Roczne sprawozdanie finansowe

Po pierwsze raport powinien zawierać bilans obejmujący aktywa trwałe, obrotowe i należne wpłaty na fundusz statutowy, a także pasywa z podziałem na fundusze własne oraz zobowiązania i rezerwy na zobowiązania. W tym przypadku należy uwzględnić dane zarówno za bieżący, jak również zakończony rok obrotowy. Po drugie w raporcie powinien znaleźć się rachunek zysków i strat z wyszczególnieniem: przychodów, kosztów oraz obowiązkowych obciążeń, które powstały od zakończenia poprzedniego roku obrotowego. Dzięki tym informacjom można przewidzieć perspektywy rozwoju działalności gospodarczej. Po trzecie sprawozdania finansowe muszą zawierać informację dodatkową dotyczącą:

  1. zobowiązań finansowych nieuwzględnionych w poprzednich elementach,
  2. kwot udzielonych zaliczek i kredytów,
  3. brakujących danych o aktywach i pasywach,
  4. opisu struktury zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł oraz poniesionych kosztów,
  5. źródeł zwiększenia i przeznaczeniu funduszu statutowego,
  6. przychodów i kosztów wynikających z przekazania 1% podatku, a także przeznaczenia otrzymanych w ten sposób pieniędzy – zapis ten obowiązuje jedynie organizacje pożytku publicznego!

Kto i kiedy musi złożyć roczne sprawozdanie finansowe?

Obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego mają dwie grupy podatników. Pierwsza z nich to osoby, które muszą prowadzić księgi rachunkowe lub robią to dobrowolnie. Wśród takich jednostek znajdą się spółki kapitałowe, osobowe, a także osoby fizyczne posiadające własną działalność gospodarczą. Jeżeli przedsiębiorstwo podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, wówczas dokumenty należy złożyć w terminie 15 dni od momentu zatwierdzenia sprawozdania rocznego.

Z kolei odpowiedni organ musi zaakceptować sprawozdanie maksymalnie w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego. Oznacza to, że dokumentacja powinna trafić do rejestru sądowego najpóźniej do 15 lipca danego roku kalendarzowego, gdy ten pokrywa się z rokiem obrotowym. Do rocznego sprawozdania finansowego należy dołączyć:

  1. odpis uchwały zatwierdzającej roczne sprawozdanie finansowe,
  2. odpis uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,
  3. sprawozdanie z działalności, jeżeli jest to wymagane w ustawie o rachunkowości,
  4. opinie biegłego rewidenta, gdy przekazano sprawozdanie na badania.

Przedsiębiorstwa prowadzone przez osoby fizyczne nie podlegają rejestracji w KRS. W zamian muszą posiadać wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli taką firmę obowiązuje sprawozdanie finansowe, należy je złożyć do Urzędu Skarbowego zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350). Oznacza to, że raport należy dołączyć do deklaracji podatkowej, której ostateczny termin złożenia przypada na 30 kwietnia.

Terminal płatniczy za 0zł przez rok

Zamowterminal - Poradniki

Uzupełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę