syndicator

Syndyk masy upadłości – czym się zajmuje?

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej jest powoływany syndyk. Jaką rolę on odgrywa? Na czym polega zarządzanie majątkiem upadłego? Kto może nim zostać? Dowiedz się, czym zajmuje się syndyk oraz jakie ma obowiązki i uprawnienia.

Kim jest syndyk?

Syndyk jest organem postępowania upadłościowego. Nie pojawia się on jednak w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, a dopiero wtedy kiedy sąd stwierdzi zasadność wniosku upadłościowego. To właśnie wtedy przejmuje on odpowiedzialność za majątek upadłego, aby zaspokoić potrzeby wierzycieli.

Jego głównym zadaniem jest zabezpieczenie majątku, co oznacza zarówno ochronę fizyczną, jak i prawną przed potencjalnymi stratami czy nadużyciami.

W przypadku upadłości przedsiębiorstwa syndykiem zostaje tymczasowy nadzorca sądowy, który został wcześniej wyznaczony do tego zadania.

Kto może zostać syndykiem?

Syndyk masy upadłości musi spełnić szereg wymagań. Przede wszystkim musi on posiadać licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Taką możliwość ma również spółka, której udziałowcy są odpowiedzialni za zobowiązania bez ograniczenia całym swoim majątkiem. Warunkiem jest posiadanie wspomnianej wyżej licencji przez członków zarządu.

Ponadto osoby, które mają licencję doradcy restrukturyzacyjnego, są na ogólnodostępnej liście Ministra Sprawiedliwości.

Zmiany w przepisach z 2020 roku

Od stycznia 2020 roku zostały zmienione przepisy dotyczące doradcy restrukturyzacyjnego. Według nich, w niektórych przypadkach, dla kategorii dłużników zatrudniających wielu pracowników, posiadających duży majątek lub mających szczególne znaczenie dla gospodarki państwowej, wymagana jest zgoda na powołanie zarządcy w postępowaniu upadłościowym.

Kto nie może zostać syndykiem?

Nie każda osoba, nawet jeśli posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego, może zostać syndykiem. Do wykluczeń z tego zadania należą:

 • osoby, które są wierzycielem lub dłużnikiem upadłego. Dotyczy to także członków rodziny wierzycieli upadłego lub dłużnika;
 • osoby, które były członkami organu wykonawczego syndyka lub jego pełnomocnikiem;
 • osoby zatrudnione przez organ wykonawczy syndyka lub posiadające jego akcje albo udziały;
 • osoby, które były nadzorcami lub zarządcami w postępowaniu naprawczym dłużnika.

Ile zarabia syndyk?

To, ile zarabia syndyk masy upadłości, zależy od wielu czynników, w tym od wielkości i wartości majątku upadłego. Im bardziej skomplikowana i czasochłonna jest sprawa upadłościowa, tym wynagrodzenie syndyka może być wyższe.

Na jego wynagrodzenie składa się 5 części:

 1. część – zależy od sumy wypłaconej wierzycielom. Wyższa kwota przekłada się na większe wynagrodzenie;
 2. część – zależy od liczby pracowników zatrudnionych przez przedsiębiorstwo upadłego w czasie ogłoszenia upadłości;
 3. część – zależy od liczby wierzycieli, którzy mają swoje roszczenia wobec osoby ogłaszającej upadłość;
 4. część – zależy od czasu trwania postępowania upadłościowego. Dłuższe postępowania mogą być bardziej wymagające i skomplikowane. Tym samym mogą wiązać się z wyższym wynagrodzeniem dla syndyka;
 5. część – zależy od trudności i efektywności postępowania. Im proces jest bardziej skomplikowany, tym wymaga większej ilości pracy dla zarządcy.

Jak to wygląda w praktyce? Rozpiętość jest bardzo duża. W ustawie Prawo Upadłościowe Art. 491(9) czytamy: „§2 Wynagrodzenie syndyka ustala się w wysokości od jednej czwartej przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do jego dwukrotności.

§ 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach sąd może ustalić wynagrodzenie syndyka w wysokości do czterokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, jeżeli jest to uzasadnione zwiększonym nakładem pracy syndyka wynikającym w szczególności ze stopnia skomplikowania postępowania oraz liczby wierzycieli”.

Wynagrodzenie, które otrzymuje syndyk masy upadłości, jest ustalane przez sąd i zależy od wielu czynników, w tym od wielkości i skomplikowania postępowania upadłościowego oraz od efektywności i trudności prowadzonego przez niego procesu. Tym samym rozpiętość może być szeroka i uzależniona od konkretnego przypadku.

Czym jest masa upadłości?

Zanim przejdziemy do tego, jaka jest rola syndyka, wytłumaczmy, czym jest masa upadłości konsumenckiej. Jest to bowiem kluczowe pojęcie w całym procesie.

Masa upadłości odnosi się do wszystkich majątków i aktywów, które są następnie wykorzystywane do zaspokojenia roszczeń wierzycieli upadłego. Obejmuje ona m.in.:

 • nieruchomości,
 • pojazdy,
 • sprzęty,
 • udziały w spółkach,
 • prawa własności intelektualnej.

Dotyczy to także części dochodów, w tym także dochodów z kasy fiskalnej czy terminala płatniczego.

Rolą syndyka jest odpowiednie zarządzanie masą upadłości, aby zmaksymalizować jej wartość i zabezpieczyć przed potencjalnymi stratami. Proces ten obejmuje zarządzanie, ocenę, a często likwidację majątku upadłego po ogłoszeniu upadłości.

Jaka rolę ma syndyk w postępowaniu upadłościowym?

Rolą, którą odgrywa syndyk w postępowaniu upadłościowym, jest przede wszystkim zarządzanie majątkiem upadłego i jego likwidacja. Jego głównym celem jest bowiem przekształcenie masy upadłości w środki finansowe, które będą przekazane na zaspokojenie wierzycieli.

Syndyk jest odpowiedzialny za złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. W ramach tego obowiązku należy do niego również sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych upadłego.

Tym samym działalność syndyka jest kluczowa dla skutecznego przeprowadzenia procesu upadłościowego i zaspokojenia roszczeń wierzycieli.

Jakie obowiązki ma syndyk w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Jak już wspomnieliśmy, syndyk masy upadłości pełni kluczową rolę w likwidacji majątku upadłego. Do jego zadań należy:

 • sporządzenie listy wierzytelności – syndyk zaczyna od spisu majątku upadłego, w tym jego aktywów, nieruchomości, sprzętów czy udziałów;
 • zarządzanie majątkiem upadłego – następnie syndyk masy upadłościowej odpowiada za jej zarządzanie, co obejmuje również ochronę jej przed zniszczeniem;
 • likwidacja majątku upadłego – syndyk odpowiada również za sprzedaż majątku w celu pokrycia wierzytelności;
 • podział masy upadłości pomiędzy wierzycieli – syndyk opracowuje też plan podziału środków uzyskanych z masy upadłościowej;
 • sporządzenie sprawozdań finansowych – zadaniem syndyka jest również regularne sporządzanie sprawozdań z przebiegu procesu upadłościowego.

A zatem syndyk jest odpowiedzialny za prowadzenie całego procesu upadłościowego, w tym za przygotowanie planu podziału masy upadłościowej i jego realizację.

Podsumowanie

Zarządzanie i likwidacja majątku, reprezentowanie interesów wierzycieli czy prowadzenie procesu upadłościowego to tylko niektóre zadania, którymi zajmuje się syndyk. Nie tylko zarządza masą upadłości, ale jest także mediatorem i strategiem. Tym samym jest kluczową postacią w całym procesie.

Źródła

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-upadlosciowe-17021464/art-491-9

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-upadlosciowe-17021464/art-62

https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/28

Zamowterminal - Poradniki

Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę