Wycofanie wypowiedzenia – czy można anulować wypowiedzenie umowy o pracę?

Wypowiedzenie umowy o pracę – co to jest?

Wypowiedzenie umowy o pracę to dokument, którego złożenie skutkuje zakończeniem współpracy pomiędzy osobą zatrudnioną a pracodawcą. Może być to decyzja podjęta przez każdą ze stron stosunku pracy.

Kiedy umowa zostanie zakończona?

Tutaj sprawa się komplikuje, ponieważ wszystko zależy od tego, przez jaki czas miała ona obowiązywać, a także czy stanowiła o stałej współpracy, a może jedynie okresie próbnym.

Zacznijmy od umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony. W tym przypadku wiele zależy również od stażu zatrudnienia pracownika. Jeżeli pracuje on w danej firmie krócej niż 6 miesięcy, wówczas okres wypowiedzenia wynosi dwa tygodnie. Kiedy okres zatrudnienia jest już dłuższy niż pół roku, po złożeniu wypowiedzenia pracownik ma obowiązek wykonywać swoje obowiązki jeszcze przez miesiąc. Natomiast staż pracy wynoszący co najmniej 3 lata powoduje wydłużenie okresu wypowiedzenia do dwóch miesięcy.

Jak działa wypowiedzenie umowy o pracę?

W przypadku okresu próbnego czas wypowiedzenia zależy od trwania umowy. Zależność ta prezentuje się następująco:

  • 3 dni robocze, kiedy umowa została podpisana na czas nie dłuższy niż 2 tygodnie,
  • tydzień, kiedy zatrudnienie miało wynosić więcej niż 2 tygodnie, ale mniej niż 3 miesiące,
  • 2 tygodnie, jeśli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Jakie konsekwencje niosą ze sobą wyżej wymienione terminy?

Jeżeli pracownik został zatrudniony na podstawie umowy o pracę, bieg okresu wypowiedzenia rozpoczyna się od pierwszego dnia następującego po miesiącu, w którym złożono odpowiedni dokument. Jednak kiedy okres wypowiedzenia liczony jest w tygodniach, wówczas rozpoczyna się on w pierwszą niedzielę po dostarczeniu pisma. Z kolei bieg wypowiedzenia obowiązującego w dniach rozpoczyna się od następnego dnia po złożeniu dokumentów.

Anulowanie wypowiedzenia umowy o pracę – podstawa prawna

Informacje dotyczące wypowiedzenia umowy o pracę można znaleźć w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141). Mimo to na próżno szukać w niej instrukcji postępowania w przypadku chęci cofnięcia wypowiedzenia.

Kiedy kodeks pracy nie reguluje wprost zasad działania w pewnych sytuacjach, należy dostosować się do odwołań zawartych w jego zapisach. Mówi o tym art. 300, odsyłając zainteresowanych do przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93). Można je zastosować w sprawach regulowanych przez kodeks pracy pod warunkiem, że zapisy nie kolidują ze sobą. Złożenie oraz wycofanie wypowiedzenia jest oświadczeniem woli pracodawcy lub pracownika. Dlatego też w tym przypadku właściwe będzie zastosowanie zapisów zawartych w art. 61 Kodeksu cywilnego.

Mówi ono o tym, że oświadczenie woli uważa się za złożone dopiero po otrzymaniu informacji przez adresata oraz zapoznania się go z treścią dokumentu. Z kolei cofnięcie wypowiedzenia będzie skuteczne, jeżeli dotrze przed lub jednocześnie z pierwotnym oświadczeniem woli.

Czy można wycofać wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron?

Anulowanie wypowiedzenia umowy o pracę przysługuje osobie, która zdecydowała się na złożenie oświadczenia woli o przerwaniu współpracy. Tak więc, może to być zarówno pracodawca, jak i pracownik.

Jednak co zrobić w sytuacji, kiedy stosunek pracy został rozwiązany za porozumieniem stron?

Jeśli adresat wypowiedzenia zapoznał się już z treścią oświadczenia woli, a tak z pewnością jest w przypadku rozwiązania umowy za obopólną zgodą, wówczas można wycofać się z podjętej decyzji pod jednym warunkiem. Druga strona musi zaakceptować nowe oświadczenie.

W innym przypadku odpowiedź na pytanie, czy można cofnąć wypowiedzenie, brzmi: nie.

Jak napisać cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę?

Czy można cofnąć wypowiedzenie? Próbować zawsze warto. Jednak aby to zrobić, trzeba wiedzieć, jak powinno wyglądać oświadczenie woli o anulowaniu wypowiedzenia.

Prośba powinna zawierać podstawowe informacje, takie jak: dane identyfikujące pracownika oraz pracodawcę, datę oraz miejscowość. Następnie należy przejść do poinformowania adresata o zmianach okoliczności, które uzasadniają, sformułowaną w dalszej części pisma, prośbę o wycofanie wypowiedzenia. Osoba składająca oświadczenie musi uwzględnić w nim informacje dotyczące wcześniejszego dokumentu w taki sposób, aby dla odbiorcy było jasne, o co dokładnie chodzi. Na końcu powinien znaleźć się również podpis.

Warto jednak pamiętać, że oświadczenie woli o cofnięciu wypowiedzenia za porozumieniem stron może mieć nie tylko formę pisemną, ale również ustną, faksu czy też wiadomości e–mail lub skanu dokumentu. Dla własnego bezpieczeństwa osoba składająca oświadczenie powinna zadbać o potwierdzenie jego doręczenia oraz akceptacji.

Zamowterminal - Poradniki

Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę