Wypadek przy pracy – jak postępować w przypadku wypadków przy pracy?

Wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy jest losowym zdarzeniem, podczas którego pracownik w trakcie wykonywania swoich obowiązków zawodowych, przebywając na terenie miejsca pracy doznaje uszczerbku na zdrowiu lub w najtragiczniejszym przypadku – ponosi śmierć.

Oczywiście pracodawca powinien powziąć wszelkie środki bezpieczeństwa, stosować zalecenia BHP oraz odpowiednio przeszkolić pracowników, by zminimalizować ryzyko wypadku podczas pracy. Czasami nawet największe środki bezpieczeństwa nie potrafią uchronić od zdarzeń losowych, jakimi są wypadki przy pracy. Warto spojrzeć na statystyki, które dają do myślenia w temacie niebezpiecznych miejsc pracy.

Wypadek w pracy – dane statystyczne

W okresowych publikacjach Głównego Urzędu Statystycznego znajdziemy wiele interesujących danych na temat występowania wypadków przy pracy. W okresie od 1 stycznia do końca maja 2019 zanotowano 15800 poszkodowanych w wyniku wypadku w miejscu pracy. To o 0,6% mniej wypadków niż w tym samym kwartale, ale w 2018 roku. Wskaźnik wypadkowości wyniósł 1,17 (liczba osób poszkodowanych na 1000 pracujących). Niestety trzeba wspomnieć też o śmiertelnych wypadkach podczas pracy, które stanowiły 0,2%  wszystkich poszkodowanych.

Najwięcej wypadków dochodzi w branży górniczo-wydobywczej oraz w branży dostawy wody i gospodarowania ściekami i odpadami, a także w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej. Co może zaskakiwać, często zdarzają się wypadki przy pracy również w administracji publicznej, chociaż musimy pamiętać, że w skład grupy wchodzi też obrona narodowa.

Do najczęstszych przypadków powstania urazu u osoby pracującej było zderzenie z nieruchomym obiektem lub uderzenie w taki obiekt, a także uderzenie w obiekt w ruchu. Z przeanalizowanych statystyk wynika, że wypadki przy pracy zdarzają się często. Jeśli weźmiemy też pod uwagę niezgłoszone mikrourazy, liczba wypadków będzie jeszcze większa.

Jak więc postępować podczas wypadków przy pracy?

Wypadki przy pracy – co zrobić?

Jak zachować się w przypadku, gdy pracownik dozna urazu podczas pracy? Wypadek powinien zgłosić poszkodowany lub inna osoba, która zauważy niefortunne zajście. Wtedy pracodawca zgodnie z Kodeksem pracy powinien:

  • udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy – pracodawca ma obowiązek by zabezpieczyć miejsce wypadku, ograniczyć zagrożenie np. poprzez wyłączenie maszyn, odcięcie energii elektrycznej etc.
  • szczególnie zabezpieczyć miejsce wypadku – zanim zostaną ustalone przyczyny wypadku, osoby niepowołane nie powinny znajdować się w pobliżu miejsca wypadku. Należy wyłączyć wszelkie maszyny i urządzenia techniczne, a także zapobiec np. przestawieniu przedmiotów czy maszyn, z powodu których doszło do wypadku, tak by móc odtworzyć zgodnie z faktami całe zajście. Zgodę na ponowne włączenie urządzeń wydaje pracodawca wraz ze społecznym inspektorem pracy. Zgoda może być jednak wstrzymana na czas dokonania oględzin i dokumentacji z miejsca wypadku.
  • zawiadomić o wypadku – pracodawca powinien zawiadomić okręgowego inspektora pracy i prokuratora, gdy zdarzy się wypadek ciężki, śmiertelny i zbiorowy wypadek przy pracy.
  • powołać zespół powypadkowy – powołuje się dwuosobowy zespół powypadkowy; w jego skład zazwyczaj wchodzą pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczny inspektor pracy.
  • ustalić okoliczności i przyczyny wypadku.
  • sporządzić i zatwierdzić protokół powypadkowy.
  • doręczyć protokół powypadkowy poszkodowanemu pracownikowi oraz inspektorowi pracy.
  • prowadzić rejestr wypadku – zawiera następujące dane: imię i nazwisko poszkodowanego, miejsce i datę wypadku, skutki wypadku dla poszkodowanego, datę sporządzenia protokołu powypadkowego, opis okoliczności wypadku, określenie, czy wypadek jest wypadkiem przy pracy, datę przekazania wniosku do ZUS.
  • wypełnić statystyczną kartę wypadku GUS.

Karta wypadku – kto wypełnia?

Gdy dojdzie do wypadku w pracy, a pracownik dozna uszczerbku na zdrowiu, będzie mógł domagać się wypłaty należności z ubezpieczenia. W przypadku gdy pracownik zatrudniony jest na umowę o pracę, przeprowadza się postępowanie powypadkowe i wypełnia protokół powypadkowy, gdzie znajdują się wszystkie istotne informacje na temat zaistniałego wydarzenia. Gdy mowa o innym rodzaju zatrudnienia np. umowa zlecenie, umowa agencyjna, czy umowa o świadczeniu usług, wypełnia się kartę wypadku. Okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy ustala pracodawca i wypełnia kartę wypadku.

Wypadki w pracy zdarzają się bardzo często, dlatego warto wiedzieć, że karta wypadku jest podstawą do dochodzenia późniejszego odszkodowania.

Terminal płatniczy za 0zł przez rok

Zamowterminal - Poradniki

Uzupełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę