BDO – kto powinien zarejestrować się w Bazie Danych Odpadowych?

Co to jest rejestr BDO?

Baza BDO zajmuje się rejestracją podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami. Stanowi część bazy danych o produktach o opakowaniach oraz o gospodarce odpadami stworzonej przez Ministerstwo Środowiska. Najważniejsze informacje na jej temat można znaleźć w dziale IV ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 2). Jest to system, który ma za zadanie gromadzić dane o odpadach oraz umożliwić przedsiębiorcom elektroniczną rejestrację. Natomiast od 1 stycznia 2020 roku przedsiębiorcy wpisani do BDO są zobowiązani do prowadzenia w systemie ewidencji oraz sprawozdawczości odpadów. Pieczę nad bazą sprawują marszałkowie województw, którzy w zależności od charakteru przedsiębiorstwa dokonują wpisu na wniosek właściciela lub z urzędu bez konieczności dostarczania dodatkowych dokumentów. BDO rejestracja obowiązuje trzy podstawowe grupy przedsiębiorców. Wśród nich znajdują się Ci, którzy:

 • wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów,
 • wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • produkują lub importują opakowania albo kupują je w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Warto zaznaczyć, że rejestracja BDO jest niezależna od wielkości firmy. Taki obowiązek może ciążyć zarówno na przedsiębiorcach prowadzących jednoosobową działalność, jak i większych firmach. Jeśli są one zobowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów, muszą liczyć się również z wpisem do BDO. Wśród nich można wymienić: salony kosmetyczne, sklepy spożywcze czy też firmy budowlane.

BDO kogo dotyczy?

Wyżej wymienione kryteria mogą być niewystarczające, aby stwierdzić, czy dane przedsiębiorstwo obowiązuje rejestr BDO. O tym, czy firma musi złożyć odpowiedni wniosek, decyduje obszar i zakres jej działalności. Podmioty, które są zobowiązane do rejestracji, zostały wymienione w art. 50 ustawy o odpadach. Wśród nich znajdują się firmy prowadzące działalność w obszarze:

 • olejów, preparatów smarowych oraz opon pneumatycznych, wniosek o wpis do rejestru BDO dotyczy: wprowadzania tych produktów na terytorium kraju, recyklingu odpadów powstałych z tych produktów, odzysku odpadów powstałych z tych produktów, eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z tych produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi, organizacji odzysku,
 • pojazdów wycofanych z eksploatacji (poza historycznymi), dotyczy to: wprowadzania pojazdów, prowadzenia punktów zbierania takich pojazdów, prowadzenia stacji demontażu, prowadzenia strzępiarki,
 • sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dotyczy to: wprowadzania sprzętu lub autoryzowania przedstawicieli, zbierania zużytego sprzętu, prowadzenia zakładu przetwarzania, organizacji odzysku takiego sprzętu, prowadzenia działalności w zakresie recyklingu, prowadzenia działalności w zakresie innym niż recykling procesów odzysku,
 • baterii i akumulatorów, wniosek o wpis do rejestru BDO dotyczy: wprowadzania baterii lub akumulatorów, prowadzenia zakładów przetwarzania zużytych baterii lub akumulatorów, podmiotów pośredniczących,
 • opakowania, odpady po opakowaniach lub produkty w opakowaniach, dotyczy to: organizacji odzysku opakowań, wewnątrzwspólnotowych dostaw odpadów opakowaniowych lub produktów w opakowaniach, eksportowania odpadów opakowaniowych, opakowań oraz produktów w opakowaniach, prowadzenia recyklingu lub innego niż recykling procesu odzysku odpadów opakowaniowych, wprowadzania opakowań lub produktów w opakowaniach, przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, którzy oferują torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objętego opłatą recyklingową oraz samorządy gospodarcze, wprowadzania po raz pierwszy na
 • terytorium kraju produktów w opakowaniach,
  transport odpadów oraz działalność w zakresie obrotu odpadami.

Kogo nie obowiązuje baza BDO?

1 stycznia 2020 roku weszło w życie nowe rozporządzenia, które zwalnia niektóre przedsiębiorstwa z obowiązku wpisu do rejestru BDO. Jeżeli dana firma nie przekracza limitów wytwarzania odpadów wymienionych w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz.U. 2019 poz. 2531), wówczas nie musi martwić się wpisem w rejestr BDO. Jednocześnie przekraczając dopuszczalne ilości wytwarzania konkretnych odpadów, należy liczyć z obowiązkiem rejestracji do bazy. Natomiast w grupie podmiotów zwolnionych z tego obowiązku znajdują się:

 • osoby fizyczne i jednostki organizacyjne niebędących przedsiębiorcami, wykorzystujące odpady na własne potrzeby lub wytwarzające jedynie odpady o składzie i charakterze odpadów komunalnych oraz objęte systemem odbioru odpadów komunalnych,
 • posiadacze ziemi stosujący komunalne osady ściekowe do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu lub nieprzeznaczonych do spożycia i produkcji pasz,
 • firmy podpisujące umowę na świadczenie usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw,
 • podmioty prowadzące nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych i odpadów w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych,
 • transportujący wytworzone przez siebie odpady,
 • rolnicy będący wytwórcą odpadów na obszarze poniżej 75 ha.

Warto również pamiętać, że część przedsiębiorców podlega automatycznemu wpisowi do bazy. W takiej sytuacji wniosek o wpis do rejestru BDO nie będzie konieczny, ponieważ zrobi to za nich marszałek województwa. Są to podmioty, które uzyskały: pozwolenie zintegrowane, na wytwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, koncesję na podziemne składowanie odpadów, wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Kiedy przedsiębiorca nadal nie ma pewności, czy obowiązuje go wpis do rejestru, istnieje możliwość skorzystania z ankiety dostępnej w systemie BDO, która pomoże rozwiać wszelkie wątpliwości.

BDO rejestracja – kiedy złożyć wniosek i ile to kosztuje?

Jeżeli na przedsiębiorcy ciąży obowiązek wpisu do Rejestru BDO, należy uzyskać go jeszcze przed rozpoczęciem prowadzenia działalności. Należy zaznaczyć, że marszałek województwa ma 30 dni na rejestrację podmiotu. Dlatego warto złożyć odpowiednie dokumenty z wyprzedzeniem. Można to zrobić przez internet w systemie BDO. W tym celu należy posiadać Profil Zaufany, e–dowód lub konto bankowe w PKO BP oraz Inteligo. Przed rozpoczęciem składania wniosku warto wpłacić obowiązkową opłatę rejestrową, której wysokość zależy od wielkości przedsiębiorstwa. Mikroprzedsiębiorcy (zatrudniający mniej niż 10 pracowników, osiągający roczny obrót netto nieprzekraczający równowartości 2 mln euro w przeliczeniu na złotówki) muszą przelać na rachunek bankowy odpowiedniego urzędu marszałkowskiego 100 zł, natomiast pozostali przedsiębiorcy 300 zł. Jest to opłata roczna, którą należy uregulować do końca lutego każdego roku. Opłata obowiązuje tylko niektóre grupy przedsiębiorców. Są to:

 • wprowadzający sprzęt i autoryzowani przedstawiciele,
 • wprowadzający baterie, akumulatory lub pojazdy,
 • producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań,
 • wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony oraz oleje smarowe.

Terminal płatniczy od PeP to inwestycja w przyszłość Twojej firmy. Zamów już teraz!

Wniosek o wpis do rejestru BDO i inne potrzebne dokumenty

Po wpłaceniu opłaty rejestracyjnej należy wypełnić odpowiedni formularz oraz potwierdzić niezbędne oświadczenia. Warto pamiętać, że wraz z wnioskiem przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia kopii dowodu wpłaty obowiązkowej opłaty rejestrowej. Jeśli dana firma została z niej zwolniona, wówczas wystarczy dostarczyć poprawnie wypełniony formularz. Jednak zdarza się, że ze względu na charakter prowadzonej działalności należy dostarczyć dodatkowe dokumenty. Dotyczy to:

 • podmiotów wprowadzających sprzęt lub autoryzowanych
 • przedstawicieli – kopia umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz kopia dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia finansowego,
  autoryzowanych przedstawicieli – kopia umowy z producentami sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • organizacji odzysku – kopia zaświadczenia z banku o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku na pokrycie tego kapitału lub oświadczenie o tej wpłacie,
 • podmiot wprowadzający baterie lub akumulatory – informacja potwierdzająca dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu,
 • podmiot wprowadzający pojazdy – umowa z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu,
 • organizacja odzysku sprzętu elektronicznego i elektrycznego – kopia zaświadczenia z banku o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego na pokrycie tego kapitału lub oświadczenie o tej wpłacie.

Jeśli przedsiębiorca skompletuje wszystkie niezbędne dokumenty, może wysłać wniosek o wpis do systemu rejestr BDO. Następnie w ciągu maksymalnie 30 dni powinien zostać dołączony do bazy. Jeśli tak się nie stanie, można się odwołać od decyzji marszałka województwa w ciągu 14 dni.

Brak wpisu do BDO a kary

Kiedy przedsiębiorca nie dopilnuje swoich obowiązków, wówczas grożą mu następujące kary:

 • grzywna w wysokości od 100 do ponad 1 mln zł lub areszt zgodnie z decyzją sądu,
 • administracyjna kara pieniężna od 5 000 do 1 mln zł wymierzona zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Inspektor Ochrony Środowiska.

Grzywnę można otrzymać za niezłożenie wniosku o wpis do BDO, zmianę wpisu lub wykreślenie z rejestru. Ponadto obowiązuje ona również w przypadku udzielenia informacji nieprawdziwych, niezgodnych ze stanem faktycznym oraz nieprawidłowe wykonanie obowiązków sprawozdawczych i ewidencyjnych. Z kolei administracyjna kara pieniężna dotyczy firm nieposiadających obowiązkowego dla nich wpisu do rejestru BDO lub braku numeru rejestrowego na dokumentach związanych z prowadzoną działalnością. Należy pamiętać, że od 1 stycznia 2020 roku kary grzywny lub aresztu obejmują również działania niezgodne z przepisami ujętymi w ustawie, które zobowiązują do:

 • przechowywania przez określony czas, udostępniania oraz przedkładania wyznaczonych dokumentów i danych, a także
 • posiadania podczas transportu odpadów potwierdzenia pobranego z systemu BDO.
Zamowterminal - Poradniki

Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę