Upoważnienie do podpisania umowy – co powinno zawierać?

Upoważnienie do podpisania umowy

Upoważnienie do podpisania umowy to dokument, na mocy którego jedna strona daje drugiej osobie pełnomocnictwo do reprezentowania oraz podpisywania umów w jej imieniu. Mocodawca może wyznaczyć dowolną osobę i dać jej upoważnienie do podpisania umowy. Kodeks cywilny wyróżnia trzy rodzaje pełnomocnictwa takie jak:

 • pełnomocnictwo ogólne,
 • rodzajowe,
 • prokura,
 • szczególne.

Pełnomocnictwo ogólne polega na umocowaniu do czynności zwykłego zarządu.

Pełnomocnictwo rodzajowe zachodzi, gdy do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu należy określić rodzaj pełnomocnictwa.

Z kolei prokura to pełnomocnictwo udzielone przez przedsiębiorcę, które podlega obowiązkowi wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru. Prokura obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych; związane jest z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Możemy wyróżnić jeszcze jeden rodzaj pełnomocnictwa – szczególne, czyli takie w którym określa się specjalną, indywidualną czynność prawną.

Pełnomocnictwo do podpisania umowy – jak powinno wyglądać?

Pełnomocnictwo do podpisania umowy, czy inaczej upoważnienie, jest zazwyczaj zwięzłym, jednostronicowym dokumentem. Dokument powinien zawierać następujące elementy:

 • nazwę, czyli np. Upoważnienie do zawarcia umowy,
 • datę i miejscowość,
 • imię i nazwisko mocodawcy,
 • adres zamieszkania mocodawcy,
 • oświadczenie o udzieleniu upoważnienia,
 • imię i nazwisko pełnomocnika oraz jego dane takie jak adres zameldowania, seria i nr dowodu osobistego,
 • opis szczegółowy, jakie uprawnienia przysługują pełnomocnikowi lub w jakim celu zostało udzielone upoważnienie do zawarcia umowy,
 • podpis upoważniającego.

Upoważnienie do zawarcia umowy można sporządzić samemu, kierując się wyżej wymienionymi wskazówkami lub skorzystać z licznych wzorów dostępnych w Internecie za darmo. Forma pełnomocnictwa może również przybrać nieco inny kształt. Zależy to od danych czynności, które określają przepisy prawne. Pełnomocnik może np. zawrzeć umowę kupna lub sprzedaży naszej nieruchomości, ale takie upoważnienie do podpisania umowy będzie wymagało postaci aktu notarialnego.

Pełnomocnictwo do zawarcia umowy – kto może być pełnomocnikiem?

Zazwyczaj pełnomocnikiem zostaje osoba, która potrafi reprezentować drugą stronę w danym interesie i ma odpowiednie kompetencje do skutecznego załatwienia sprawy. Jeśli chcemy załatwić sprawę prawną, najlepiej udzielić pełnomocnictwa prawnikowi lub radcy prawnemu. Przed urzędem skarbowym przedsiębiorcę będzie reprezentował księgowy, osoba z biura rachunkowego. Do wykonania określonej sprawy w urzędach lub np. sprzedaży samochodu przez osobę prywatną, można udzielić pełnomocnictwa szczególnego.

Upoważnienie do zawarcia umowy – co warto wiedzieć?

Należy pamiętać, by każde upoważnienie do zawarcia umowy było sporządzone w formie pisemnej, aby zabezpieczyć się przed niechcianymi konsekwencjami prawnymi. Poza prawo nie wyklucza wyznaczenia kilku pełnomocników w danej sprawie mówi o tym Artykuł 107 Kodeksu cywilnego:

“Jeżeli mocodawca ustanowił kilku pełnomocników z takim samym zakresem umocowania, każdy z nich może działać samodzielnie, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Przepis ten stosuje się odpowiednio do pełnomocników, których pełnomocnik sam dla mocodawcy ustanowił”.

Kolejną charakterystyką pełnomocnictwa jest przepis mówiący, że po wygaśnięciu umocowania pełnomocnik musi zwrócić mocodawcy dokument pełnomocnictwa. W takiej sytuacji może oczekiwać poświadczonego odpisu tego dokumentu, a wygaśnięcie pełnomocnictwa powinno znaleźć się na odpisie jako zaznaczona informacja. Dodatkowo pełnomocnictwo w każdym czasie można odwołać. Istnieje jednak wyjątek, gdy mocodawca zrzekł się odwołania pełnomocnictwa z powodu określonych przyczyn, które umieścił w treści dokumentu, ujmując stosunek prawny jako podstawę pełnomocnictwa.

Kiedy upoważnienie do podpisania umowy wygasa?

Pełnomocnictwo wygasa po wypowiedzeniu upoważnienia do podpisania umowy lub jeśli określimy to w pełnomocnictwie po wykonaniu danej czynności. Jeśli upoważniamy daną osobę do np. sprzedaży naszego samochodu to pełnomocnictwo ma zastosowanie wyłącznie do danej, konkretnej sprzedaży. Umocowanie wygasa również ze śmiercią mocodawcy lub pełnomocnika. Jeśli jednak zastrzeżono inaczej w treści, która jest podstawą pełnomocnictwa, upoważnienie nie wygasa nawet w takiej sytuacji. Na koniec warto dodać, że jeśli zawierający umowę jako pełnomocnik przekroczy swoje upoważnienia, to ważność umowy będzie zależeć od jej potwierdzenia przez mocodawcę.

Zamowterminal - Poradniki

Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę