Mały ZUS 2024 – dla kogo i ile wynoszą obniżone składki ZUS?

W 2024 roku w ramach Małego ZUS przedsiębiorcy mogą znacząco zmniejszyć swoje wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dotyczy to zwłaszcza pierwszych latach funkcjonowania firmy. Sprawdź, kiedy możesz skorzystać z preferencyjnych stawek na ubezpieczenie społeczne, ile one wynosi oraz jakie wymogi trzeba spełnić.

Na czym polega Mały ZUS?

Płacenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne może być sporym wyzwaniem dla nowo otwierającej się działalności gospodarczej. Standardowe stawki na ubezpieczenia społeczne są zależne od prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto. W 2024 roku duży ZUS wynosi co najmniej 1982,05 zł dla osób rozliczających się według stawki podatkowej lub podatku liniowego. Do tej kwoty doliczane jest także ubezpieczenie zdrowotne, wynoszące minimalnie 381,78 zł, które jest wyliczane na podstawie dochodu z działalności.

Nowo rozpoczynający działalność przedsiębiorcy często obawiają się wysokich stawek, które mogą stanowić znaczące obciążenie. Na szczęście, istnieje możliwość skorzystania z niższych składek w ramach Małego ZUS przez pełne 24 miesiące.

Dla kogo jest mały ZUS w 2024 roku?

Mały ZUS w 2024 roku jest opcją dostępną dla przedsiębiorców, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą i spełniają określone kryteria.

Jednym z głównych warunków do skorzystania z Małego ZUS jest nieprowadzenie innej pozarolniczej działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych. To oznacza, że jeśli prowadziłeś jakąkolwiek inną działalność w ciągu pięciu lat przed rozpoczęciem obecnej działalności, nie kwalifikujesz się do korzystania z obniżonych składek.

Kolejnym istotnym warunkiem jest brak współpracy z byłym pracodawcą, zwłaszcza jeśli w ciągu bieżącego lub poprzedniego roku kalendarzowego byłeś u niego zatrudniony na etacie, wykonując podobne czynności. W takim przypadku, tracisz prawo do korzystania z preferencyjnych składek, co dotyczy całego 24-miesięcznego okresu korzystania z Małego ZUS.

Kto nie może zgłosić się do Małego ZUS?

Preferencyjne składki ZUS nie obejmuje osób, które w ciągu ostatnich 60 miesięcy:

 • Zajmowały się działalnością twórczą lub artystyczną.
 • Prowadziły działalność w zakresie wolnego zawodu.
 • Były wspólnikami jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej.
 • Prowadziły szkołę, przedszkole czy inną placówkę oświatową.

Mały ZUS a wysokość składek na ubezpieczenie społeczne – ile wynoszą?

W przypadku standardowych stawek ubezpieczeń społecznych, wynoszą one minimum 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto. Jednak jako osoba, która dopiero otwiera działalność gospodarczą, możesz skorzystać z preferencyjnych stawek. Ile one wynoszą?

W przypadku Małego ZUS, podstawy wymiaru składek nie mogą być niższe niż 30% minimalnego wynagrodzenia. W2024 roku najniższa krajowa ulega zmianie dwa razy. Z tego powodu podstawa stawek będzie wynosić:

 • 1272,6 zł – od stycznia do czerwca 2024 roku (30% z 4242 zł).
 • 1290 zł – od lipca do grudnia 2024 roku (30% z 4300 zł).

Korzystając z niższych stawek, nie masz obowiązku płacić za siebie składek na Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Pracy.

Obniżone składki na ubezpieczenie zdrowotne a ubezpieczenie zdrowotne

Prowadząc firmę, nie tylko opłacasz składki na ubezpieczenia społeczne, ale także podlegasz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Ile ono wynosi?

Minimalna składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 381,78 zł. Jej ostateczna wysokość zależy jednak od Twoich dochodów oraz wybranej formy opodatkowania.

Na zasadach ogólnych stawka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru składek, czyli Twojego dochodu.

W przypadku podatku liniowego składka zdrowotna wynosi 4,9% wymiaru składki.

Natomiast rozliczając się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne to 9% zryczałtowanej podstawy.

Minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia zdrowotne w 2024 roku wynosi 50 904 zł. Jeśli zapłacisz wyższe stawki, możesz ubiegać się o zwrot nadpłaty. Jeżeli zapłacisz niższe – musisz dopłacić różnicę.

Jak skorzystać z Małego ZUS?

Jeśli spełniasz warunki, aby skorzystać z preferencyjnych stawek ZUS, możesz skorzystać z Ulgi na Start, albo od razu zgłosić się do Małego ZUS.

Zaczynasz działalność? Już teraz zgłoś się do nas po terminal płatniczy!

W tym celu podczas rejestracji firmy w CEIDG zaznacz ZUA w punkcie „Dołączam do zgłoszenia ZUS” lub wypełnił formularz ZUS ZUA i zanieś w formie papierowej do placówki ZUS, możesz również podpisać go elektronicznie i odesłać online.

Mały ZUS a Ulga na Start – jaka jest różnica?

Podczas rozpoczynania działalności gospodarczej, przedsiębiorcy w Polsce mogą natrafić na różne formy wsparcia, w tym Mały ZUS oraz Ulga na Start. Choć każda z tych opcji zapewnia różnego rodzaju ulgi w postaci obniżonych składek na ubezpieczenia społeczne, istnieje między nimi kilka kluczowych różnic, o których warto wiedzieć, otwierając swoją firmę.

Zacznijmy od tego, że Mały ZUS to system ubezpieczeń społecznych, gdzie przedsiębiorca może zapłacić niższe, preferencyjne składki. Ich wysokość wynosi minimum 30% minimalnego wynagrodzenia.

Aby skorzystać z Małego ZUS, przedsiębiorca musi spełnić określone warunki, takie jak nieprowadzenie innej działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 60 miesięcy czy niepracowanie na rzecz byłego pracodawcy.

Z kolei Ulga na Start jest dedykowana nowym przedsiębiorcom i pozwala na całkowite zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (z wyjątkiem ubezpieczenia zdrowotnego) przez pierwsze sześć miesięcy działalności.

To duże ułatwienie dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z biznesem. Daje ono możliwość zaoszczędzenia środków na pierwszym etapie prowadzenia firmy.

Z Ulgi na Start można skorzystać już z pierwszym dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej. Kiedy zaś minie 6 miesięcy, możesz skorzystać z preferencyjnych składek przez następne 24 miesiące, jeśli spełniasz wymogi Małego ZUS.

Na czym polega Mały ZUS Plus?

Mały ZUS Plus to inna wersja Małego ZUS, która została wprowadzona jako dodatkowe wsparcie dla małych przedsiębiorców. W odróżnieniu od Małego ZUS, składki są naliczane od osiągniętego dochodu w poprzednim roku kalendarzowym. Co więcej, z tego rozwiązania nie można skorzystać przez pierwszy rok prowadzenia działalności gospodarczej.

Obniżone składki dotyczą ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy, jednak składka zdrowotna musi zostać opłacona w pełnej kwocie. Dla przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność krócej niż rok, limit dochodu oblicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy.

Oto podstawowe warunki Małego ZUS Plus:

 • Ulga jest dostępna dla przedsiębiorców, których przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 000 zł.
 • Przedsiębiorca korzystający z Małego ZUS Plus musi prowadzić działalność gospodarczą minimum 60 dni w ciągu roku.
 • Niższe stawki przysługują przez 3 lata. Można je wykorzystać w ciągu 5 lat. Po upływie tego czasu, możliwość korzystania z ulgi rozpoczyna się od nowa.

Kto nie może skorzystać z Małego ZUS Plus?

Kto nie skorzysta z Małego ZUS Plus? Oprócz wyżej wspomnianych warunków warto wymienić także takie sytuacje jak:

 • Rozliczanie się w formie karty podatkowej.
 • Korzystanie ze zwolnienia z podatku VAT.
 • Wykonywanie działalności dla byłego bądź obecnego pracodawcy.
 • Podleganie ubezpieczeniu z tytułu innej pozarolniczej działalności.
 • Prowadzenie w ciągu poprzedniego roku działalności gospodarczej jako: twórca, artysta czy osoba wykonywująca wolny zawód.
 • Bycie wspólnikiem spółki jawnej, jednoosobowej spółki z o.o., komandytowej czy partnerskiej.
 • Prowadzenie niepublicznej lub publicznej szkoły, przedszkola czy innej placówki oświatowej.

Jak zgłosić się do Małego ZUS Plus?

Aby zgłosić się do Małego ZUS Plus, należy do 31 stycznia wyrejestrować się z ZUS-u na druku ZUS ZUA, podając kod tytułu ubezpieczenia, a następnie ponownie się zarejestrować. W dalszej kolejności należy wysłać formularze DRA II/RCA II razem z DRA/RCA do 20 lutego bieżącego roku.

Jak zgłosić się do ZUS?

Jeżeli nie kwalifikujesz się do korzystania z Małego ZUS Plus, zostajesz zobowiązany do uiszczania regularnych stawek ZUS. W tym celu, w ciągu 7 dni od zakończenia tego okresu, należy dokonać wyrejestrowania z obniżonych składek, składając formularz ZUS ZWUA, używając kodu ubezpieczenia wskazanego podczas zgłaszania się do obniżonych składek (05 70 lub 05 72).

Następnie trzeba zgłosić się do opłacania składek standardowych poprzez złożenie formularza ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 10 xx lub 05 12 2x (w przypadku renty z tytułu niezdolności do pracy).

Po dokonaniu zgłoszenia, złóż deklarację ZUS DRA, w której podaje się obowiązującą podstawę wymiaru składek.

Jak opłacić składki do ZUS?

Nie zależnie od tego, czy korzystasz z Ulgi na Start, Małego ZUS czy płacisz pełne składki na ubezpieczenia społeczne, musisz wiedzieć, kiedy i gdzie dokonywać płatności.

W celu opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne wystarczy zrobić jeden przelew na indywidualny numer rachunku składkowego (NRS). Składa się on z numeru ZUS oraz NIP.

Numer rachunku składkowego otrzymujesz wraz z założeniem konta płatnika ZUS. Warto jednak pamiętać, że możesz go odszukać w każdej chwili, korzystając z wyszukiwarki numeru rachunku składkowego online.

Na podany numer konta wysyłasz jeden przelew, w którym zawarte są składki na:

 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Fundusz Emerytur Pomostowych
 • Fundusz Pracy
 • Fundusz Solidarnościowy
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Po wykonaniu przelewu ZUS dzieli otrzymane kwoty na wymienione ubezpieczenia oraz fundusze. Pamiętaj, że w pierwszej kolejności są opłacane długi składkowe, a później bieżące składki.

Terminy opłacenia składek to:

 • Do 5. dnia następnego miesiąca dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.
 • Do 15. dnia następnego miesiąca dla płatników składek posiadających osobowość prawną./
 • Do 20. dnia następnego miesiąca dla pozostałych płatników.

Co się dzieje w przypadku spóźnionej kwoty? Od każdej nieterminowej płatności są naliczane odsetki za zwłokę. Dlatego tak ważne jest pilnowanie terminowości uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne, aby uniknąć problemów z ZUS.

Podsumowanie

Mały ZUS jest szczególnie istotny dla małych i nowych firm, które często borykają się z problemami finansowymi, szczególnie na początkowych etapach działalności gospodarczej. Dzięki niższym składkom na ubezpieczenia społeczne, przedsiębiorcy mogą przebrnąć przez trudne początki. Ważne jednak, aby upewnić się, czy spełniasz odpowiednie kryteria oraz zadbać o niezbędne formalności, które będą uprawniać Cię do płacenia preferencyjnych składek.

Źródła

 • https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00286
 • https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00277
 • https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00284
 • https://www.zus.pl/firmy/przedsiebiorco-przeczytaj-wazne/maly-zus-mdg-/maly-zus-mdg-pytania-i-odpowiedzi

Terminal płatniczy za 0zł przez rok

Zamowterminal - Poradniki

Uzupełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę