Zaliczka na podatek dochodowy – czym jest i jak ją obliczyć?

Jako przedsiębiorca Twoim obowiązkiem jest regularne płacenie zaliczki na podatek dochodowy, czyli PIT. W tym artykule dowiesz się, czym dokładnie jest zaliczka na podatek dochodowy, jakie są metody jej obliczania w zależności od formy opodatkowania oraz jak ją udokumentować.

  1. Zaliczka na podatek dochodowy – definicja
  2. Zmiany od 2023 roku – kwota zmniejszająca podatek dochodowy i próg podatkowy
  3. Jak obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy?
  4. Jak i kiedy płacić zaliczki na podatek dochodowy?
  5. Zaliczka na podatek dochodowy PIT dla pracowników
  6. Czym jest zaliczka na podatek dochodowy? Podsumowanie

Zaliczka na podatek dochodowy – definicja

Zaliczka na podatek dochodowy to forma płatności podatku dochodowego, którą podatnicy są zobowiązani wpłacać w ciągu roku podatkowego.

Zaliczki na podatek dochodowy to regularne płatności, które podatnicy są zobowiązani wpłacać na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Wysokość zaliczek dla osób prowadzących działalność gospodarczą, zwykle obliczana jest na podstawie dochodu z poprzedniego roku podatkowego.

A zatem podatnicy dokonują wpłat zaliczek samodzielnie, zazwyczaj każdego miesiąca lub kwartału, w zależności od przyjętej metody rozliczeń. Podobnie w przypadku spółek, które również obliczają zaliczki na CIT na podstawie osiągniętych w poprzednim roku dochodów.

Zmiany od 2023 roku – kwota zmniejszająca podatek dochodowy i próg podatkowy

Rok 2023 przyniósł istotne zmiany w przepisach dotyczących podatku dochodowego w Polsce. Dotyczą one progów podatkowych oraz kwoty zmniejszającej podatek.

Próg podatkowy, definiujący stawkę podatkową dla podatku dochodowego, również uległ zmianie. Wcześniejszy próg dla pierwszego stopnia podatkowego, który wynosił 85 528 zł, został podniesiony do 120 000 zł.

Zmieniła się także kwota wolna od podatku. Poprzednio wynosiła ona 8 000 zł, dziś to 30 000 zł. Tym samym kwota zmniejszająca podatek wynosi 3 600 zł, czyli 300 zł miesięcznie.

Kolejną kluczową zmianą dla przedsiębiorców było wprowadzenie obowiązku umożliwienia transakcji bezgotówkowych. Z tego powodu wiele firm musiało zaopatrzyć się np. w terminale płatnicze. Warto jednak zauważyć, że wynika to m.in. z obecnych trendów i potrzeb konsumentów, którzy wolą płacić kartą. Dzięki programom takim jak Polska Bezgotówkowa firmy mogą otrzymać wsparcie na zakup i utrzymanie terminali. Warto zatem sprawdzić, czy nasze przedsiębiorstwo kwalifikuje się do programu.

Jak obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy?

Obliczanie zaliczki na podatek dochodowy zależy od wybranej formy opodatkowania. Poniżej przyjrzymy się, jak obliczyć zaliczkę w przypadku skali podatkowej, podatku liniowego oraz ryczałtu.

Skala podatkowa

Podstawa opodatkowania jest obliczana jako dochód minus koszty uzyskania przychodu i obligatoryjne składki ZUS.

Wysokość zaliczki oblicza się, mnożąc podstawę opodatkowania przez odpowiednią stawkę podatku (12% do kwoty 120 000 zł rocznie; powyżej tej kwoty 32%), a następnie odliczając kwotę zmniejszającą podatek oraz zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Przykład: Jeśli podatnik zarobił 50 000 zł i ma 5 000 zł kosztów uzyskania przychodu, jego podstawa opodatkowania wyniesie 45 000 zł. Obliczając podatek, stosuje się stawkę 12%, co daje 5400 zł minus kwota zmniejszająca podatek (3600 zł), co daje zaliczkę na poziomie 1800 zł rocznie.

Podatek liniowy (19%)

Podatek liniowy nie uwzględnia progresji stawek podatkowych. Stosuje się jednolitą stawkę 19% od całej podstawy opodatkowania bez kwoty wolnej.

Podstawę opodatkowania stanowi dochód minus koszty uzyskania przychodu i składki ZUS.

Przykład: Dla dochodu 50 000 zł i kosztów uzyskania przychodu 5 000 zł, podstawa opodatkowania wyniesie 45 000 zł. Zaliczka na podatek to 19% tej kwoty, czyli 8550 zł.

Ryczałt ewidencjonowany

Stawki ryczałtu zależą od rodzaju prowadzonej działalności. Mogą one wynosić od 3% do 20% przychodu.

Ryczałt oblicza się od przychodu bez odliczania kosztów uzyskania przychodu.

Przykład: Jeśli przychód wynosi 100 000 zł i stosowana stawka ryczałtu to 8.5%, zaliczka na podatek dochodowy wyniesie 8500 zł.

Jak i kiedy płacić zaliczki na podatek dochodowy?

Zaliczki na podatek dochodowy powinny być opłacane regularnie w zależności od wybranej metody rozliczeniowej – miesięcznej lub kwartalnej.

Miesięczne zaliczki są płatne do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą. Na przykład, zaliczka za luty powinna zostać opłacona do 20 marca.

Kwartalne zaliczki winny być opłacane do 20. dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału. Przykładowo, zaliczka za pierwszy kwartał roku powinna być uregulowana do 20 kwietnia.

Dodatkowo istnieje możliwość wpłacania tzw. zaliczek uproszczonych, co jest opcją dostępną dla niektórych podatników spełniających określone wymogi. Uproszczona forma płatności pozwala na uiszczanie stałych kwot zaliczek na podatek dochodowy, wyliczonych na podstawie dochodu z poprzedniego roku.

Zaliczka na podatek dochodowy PIT dla pracowników

Pracodawcy są zobowiązani do odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy PIT za swoich pracowników, przy czym najczęściej stosuje się miesięczną formę rozliczenia. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w rozdziale siódmym precyzuje zasady dotyczące obliczania tych zaliczek.

Dla pracowników z umową o pracę

Gdy roczny dochód nie przekroczy pierwszego progu: Zaliczka wynosi 12% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

Gdy dochód przekroczy pierwszy próg w danym miesiącu: Od dochodu do wysokości progu pobiera się 12%, a od nadwyżki – 32%.

W miesiącach po przekroczeniu progu: Stosuje się 32% od całego dochodu miesięcznego.

Umowy zlecenia i o dzieło

Dla pracowników na umowie cywilnoprawnej (umowa o dzieło lub zlecenie) podatek dochodowy wynosi zasadniczo 12%, ale podatnicy na umowie o dzieło mogą odliczyć 50% kosztów uzyskania przychodu, dopóki ich roczny przychód z tych umów nie przekroczy 120 000 zł.

Czym jest zaliczka na podatek dochodowy? Podsumowanie

Znajomość przepisów i regularność w płatnościach pozwalają nie tylko uniknąć nieprzyjemności z urzędem skarbowym, ale również pozwalają zachować płynność finansową bez konieczności płacenia kar. Tym samym warto wiedzieć, w jaki sposób obliczane są nasze podatki, a także wiedzieć, ile wynosi kwota zmniejszająca podatek i próg podatkowy w zależności od wybranej formy opodatkowania. W ten sposób świadomie możesz kontrolować finanse swojej firmy.

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest zaliczka na podatek dochodowy PIT?

Zaliczka na podatek dochodowy PIT to regularna płatność na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, którą podatnicy dokonują w trakcie roku podatkowego. Zaliczki te są regulowane zarówno przez osoby fizyczne, jak i prawne, w zależności od uzyskanych dochodów i wybranej formy opodatkowania.

Jak obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy?

Wysokość zaliczki na podatek dochodowy zależy od formy opodatkowania. W przypadku skali podatkowej, od dochodu odejmuje się składki ZUS oraz inne możliwe odliczenia, a następnie stosuje się odpowiednią stawkę podatku (12% lub 32%). Dla podatku liniowego, stosuje się stawkę 19% bez możliwości odliczenia kwoty zmniejszającej podatek. W każdym przypadku, obliczoną kwotę zaliczki należy uiścić do urzędu skarbowego w wyznaczonym terminie.

Jakie są formy zaliczek na podatek dochodowy?

Zaliczki na podatek dochodowy można płacić w różnych formach, zależnych od specyfiki prowadzonej działalności oraz wyboru podatnika. Najpowszechniejsze to zaliczki miesięczne, które są wpłacane do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługują. Istnieje także możliwość rozliczania się kwartalnie. W niektórych przypadkach, przy spełnieniu określonych warunków, dostępne są również zaliczki uproszczone, których wysokość jest stała przez cały rok podatkowy.

Zamowterminal - Poradniki

Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę