zawieszenie dzialalnosci a zus

Zawieszenie działalności a ZUS

Zawieszenie działalności gospodarczej – krok po kroku

Opłaty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przerosły Cię i myślisz o czasowym zawieszeniu jej funkcjonowania? A może Twoja firma działa jedynie sezonowo i utrzymanie płynności finansowej przez cały rok jest niemożliwe?

Polskie prawo daje przedsiębiorcom możliwość zawieszenia prowadzenia działalności w każdej chwili na czas nie krótszy niż 30 dni. Funkcjonowanie firmy może być zawieszone zarówno przez przedsiębiorców niezatrudniających pracowników, jak również – na mocy Konstytucji Biznesu – zatrudniających pracowników, także tych przebywających na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym. Osoby zawieszające działalność nadal pozostają przedsiębiorcami, znika jednak obowiązek opłacania podatków i składek związanych z prowadzoną firmą.

Zawieszenie działalności gospodarczej dokonuje się poprzez złożenie wniosku o zmianę wpisu w CEIDG na formularzu CEIDG-1. Formularze dostępne są na stronie internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a także w urzędach gmin. Wniosek można złożyć osobiście, listownie, on-line lub przez pełnomocnika. Spółki cywilne wymagają zawieszenia działalności przez wspólników w CEIDG. W przypadku działalności w formie spółki wpisanej do KRS należy wypełnić wniosek KRS Zawieszenie wykonywania pozarolniczej działalności i złożyć do Krajowego Rejestru Sądowego.

Zawieszenie działalności a ubezpieczenie ZUS

Kwestie związane z zawieszeniem działalności a wyrejestrowaniem z ZUS spędzają sen z powiek wielu przedsiębiorcom. Firmy z sektora mikro i małych przedsiębiorstw zazwyczaj decydują się na zawieszenie działalności ze względu na wysokie obciążenia fiskalne, jakie muszą ponosić w związku z prowadzoną firmą.

Jak przestawia się problem: zawieszenie działalności za ZUS?

Złożenie wniosku o zawieszenie działalności skutkuje wyrejestrowaniem przedsiębiorcy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, co oznacza dużą ulgę dla wielu firm. Osoba zawieszająca działalność nie musi jednak samodzielnie informować ZUS-u o konieczności wyrejestrowania – to urząd gminy przesyła organowi odpowiednie zawiadomienie. Na jego podstawie ZUS dokonuje czasowego wyrejestrowania:

  • płatnika składek – ZUS ZWPA,
  • z ubezpieczeń – ZUS ZWUA,
  • z ubezpieczeń osoby współpracującej z przedsiębiorcą – ZUS ZWUA,
  • członków rodziny osoby ubezpieczonej oraz osoby współpracującej z przedsiębiorcą – ZUS ZCNA.

Płatnik nie podlega ubezpieczeniu ZUS od dnia zawieszenia działalności aż do dnia poprzedzającego jej wznowienie. W czasie zawieszenia nie ma także obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych, chyba że osoba nadal zatrudnia zleceniobiorców.

Zawieszenie działalności w trakcie miesiąca

Ze względu na to, że obowiązek płacenia składek ZUS ustaje z dniem zawieszenia firmy, w przypadku zawieszenia działalności w trakcie trwania miesiąca pojawia się konieczność wyliczenia stosownej opłaty. Dokonuje się tego proporcjonalnie do dni prowadzenia działalności, dzieląc podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne przez liczbę dni w miesiącu, a następnie mnożąc otrzymany wynik (bez zaokrąglania kwoty) przez liczbę dni, w których działalność nie była zawieszona (łącznie z weekendami). Zastanawiasz się, kiedy zawiesić działalność, żeby nie płacić ZUS? Najlepiej dokonać tego z końcem miesiąca. Nieco inaczej ma się sprawa składek na ubezpieczenie zdrowotne – w tym wypadku niezależnie od tego, czy zawieszenie nastąpiło w trakcie miesiąca, czy z jego końcem, należy opłacić pełną składkę.

Warto również dodać, że osoba zawieszająca działalność ma prawo przystąpić w tym czasie do dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego oraz rentowego. W takiej sytuacji opłaty wynoszą odpowiednio 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, jeśli do tej pory przedsiębiorca płacił składki na zasadach ogólnych oraz 30% minimalnego wynagrodzenia, jeśli był uprawniony do uiszczania niższych składek. Przedsiębiorca po zawieszeniu działalności nie może natomiast dobrowolnie opłacać składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe.

A co z ubezpieczeniem zdrowotnym? Po upływie 30 dni od wyrejestrowania z ZUS prawo do niego wygasa, a przedsiębiorca może skorzystać z trzech opcji. Jedną z nich jest przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie pisma złożonego w NFZ. W takiej sytuacji składkę opłaca się od zadeklarowanej kwoty, która nie może być niższa niż kwota przeciętnego wynagrodzenia. Osoba chcąca podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu może także zgłosić się do ubezpieczenia członka rodziny lub zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotny.

Zamowterminal - Poradniki

Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę