Zwolnienia grupowe w Polsce – przepisy, procedury i prawa pracowników

Zwolnienia grupowe to proces, który polega na rozwiązaniu z pracownikami stosunków pracy jednorazowo lub w krótkim okresie rozwiązuje stosunki pracy z większą liczbą pracowników z przyczyn niedotyczących pracowników. Procedura ta jest regulowana przepisami prawa i wiąże się z koniecznością przestrzegania określonych zasad. W tym artykule omówimy szczegółowo, czym są zwolnienia grupowe, jakie są ich przyczyny, jakie obowiązki ciążą na pracodawcy oraz jakie prawa mają pracownicy w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Zwolnienia grupowe – definicja i przyczyny

Definicja zwolnień grupowych

Zgodnie z polskim prawem pracy, zwolnienia grupowe mają miejsce, gdy pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników dokonuje zwolnienia określonej ich liczby w ciągu 30 dni kalendarzowych. Liczba ta zależy od wielkości zatrudnienia w firmie:

 • Co najmniej 10 pracowników gdy pracodawca zatrudnia od 20 do 99 pracowników.
 • Co najmniej 10% pracowników w firmach zatrudniających od 100 do 299 pracowników.
 • Co najmniej 30 pracowników w firmach zatrudniających co najmniej 300 pracowników.

Przyczyny zwolnień grupowych

Zwolnienia grupowe wynikają z przyczyn niedotyczących pracowników. Do najczęstszych przyczyn zwolnień grupowych należą:

 • Restrukturyzacja firmy.
 • Redukcja zatrudnienia z powodu spadku popytu na produkty lub usługi.
 • Zmiany technologiczne wymagające mniejszej liczby pracowników.
 • Fuzje i przejęcia firm prowadzące do likwidacji zbędnych stanowisk.
 • Trudności finansowe firmy.

Poznaj program „Polska bezgotówkowa”. Terminal płatniczy za 0 zł już na Ciebie czeka!

Procedura zwolnień grupowych

Procedura zwolnień grupowych jest ściśle określona przez prawo i obejmuje kilka kluczowych etapów. Pracodawca musi przestrzegać określonych zasad, aby zwolnienia były zgodne z przepisami i aby zminimalizować ryzyko ewentualnych sporów sądowych.

 1. Konsultacje z przedstawicielami pracowników – Pierwszym krokiem w procedurze zwolnień grupowych jest przeprowadzenie konsultacji z przedstawicielami pracowników. Konsultacje te mają na celu omówienie planowanych zwolnień, ich przyczyn, liczby pracowników objętych zwolnieniami oraz proponowanych kryteriów doboru pracowników do zwolnienia.
 2. Poinformowanie urzędu pracy – Pracodawca ma obowiązek poinformowania właściwego urzędu pracy o planowanych zwolnieniach grupowych. Informacja ta powinna zawierać m.in. dane dotyczące przyczyn zwolnień, liczby pracowników, których obejmuje zwolnienie grupowe oraz terminu ich przeprowadzenia.
 3. Zawarcie porozumienia z przedstawicielami pracowników – Kolejnym krokiem jest zawarcie porozumienia z przedstawicielami pracowników dotyczącego procedury według której przeprowadzane będą zwolnienia grupowe. Porozumienie to powinno mówić o szczególnych zasadach rozwiązywania umów, m.in. kryteriach doboru pracowników do zwolnienia, kolejności dokonywania zwolnień oraz ewentualnych świadczenia dodatkowych dla zwalnianych pracowników.
 4. Wręczenie wypowiedzeń pracownikom – Po zakończeniu konsultacji i zawarciu porozumienia, pracodawca może przystąpić do wręczenia wypowiedzeń pracownikom. Wypowiedzenia powinny być wręczone z zachowaniem odpowiednich terminów wypowiedzenia określonych w umowach o pracę oraz przepisach prawa pracy.
 5. Dzień rozwiązania stosunku pracy – Dniem rozwiązania stosunku pracy jest dzień, w którym pracownik kończy świadczenie pracy na rzecz pracodawcy. W tym dniu pracodawca ma obowiązek wypłacić pracownikowi wszystkie należne świadczenia, takie jak wynagrodzenie za pracę, ekwiwalent za niewykorzystany urlop oraz ewentualne odprawy.

Prawa pracowników podczas zwolnień grupowych

Pracownicy objęci zwolnieniami grupowymi mają określone prawa, które mają na celu ochronę ich interesów i zapewnienie wsparcia w trudnym okresie. Prawa te są określone w przepisach prawa pracy oraz w porozumieniach zawieranych pomiędzy pracodawcą a przedstawicielami pracowników.

Prawo do odprawy – Pracownicy objęci zwolnieniami grupowymi mają prawo do odprawy pieniężnej, której wysokość zależy od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Odprawa wynosi:

 • Jednomiesięczne wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy krócej niż 2 lata.
 • Dwumiesięczne wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych od 2 do 8 lat.
 • Trzymiesięczne wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych dłużej niż 8 lat.

Prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop – W dniu rozwiązania stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Pracodawca ma obowiązek wypłacić ten ekwiwalent wraz z rozwiązaniem stosunku pracy.

Prawo do zachowania okresu wypowiedzenia- Pracownicy objęci zwolnieniami grupowymi mają prawo do zachowania okresu wypowiedzenia określonego w umowie o pracę oraz przepisach prawa pracy. Okres wypowiedzenia zależy od stażu pracy u danego pracodawcy i wynosi:

 • 2 tygodnie dla pracowników zatrudnionych krócej niż 6 miesięcy.
 • 1 miesiąc dla pracowników zatrudnionych od 6 miesięcy do 3 lat.
 • 3 miesiące dla pracowników zatrudnionych dłużej niż 3 lata.

Obowiązki pracodawcy w procesie zwolnień grupowych

Pracodawca ma określone obowiązki, które musi wypełnić podczas przeprowadzania zwolnień grupowych. Ich celem jest zapewnienie przejrzystości procesu oraz ochrona praw pracowników.

Konsultacje z przedstawicielami pracowników – Pracodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia konsultacji z przedstawicielami pracowników, zanim podejmie decyzję o zwolnieniach grupowych. Konsultacje te mają na celu omówienie przyczyn zwolnień, liczby pracowników objętych zwolnieniami oraz proponowanych kryteriów doboru pracowników.

Poinformowanie urzędu pracy – Pracodawca ma obowiązek poinformować właściwy urząd pracy o planowanych zwolnieniach grupowych. Informacja ta powinna zawierać dane dotyczące przyczyn zwolnień, liczby pracowników objętych zwolnieniami oraz terminów przeprowadzenia zwolnień.

Zawarcie porozumienia z przedstawicielami pracowników – Pracodawca jest zobowiązany do zawarcia porozumienia z przedstawicielami pracowników dotyczącego procedury zwolnień grupowych. Porozumienie to powinno obejmować kryteria doboru pracowników do zwolnienia, kolejność dokonywania zwolnień oraz ewentualne świadczenia dodatkowe dla zwalnianych pracowników.

Wręczenie wypowiedzeń pracownikom – Pracodawca ma obowiązek wręczyć wypowiedzenia pracownikom z zachowaniem odpowiednich terminów wypowiedzenia określonych w umowach o pracę oraz przepisach prawa pracy.

Wypłata należnych świadczeń – W dniu rozwiązania stosunku pracy pracodawca ma obowiązek wypłacić pracownikowi wszystkie należne świadczenia, takie jak wynagrodzenie za pracę, ekwiwalent za niewykorzystany urlop oraz ewentualne odprawy.

Kryteria doboru pracowników do zwolnienia

Podczas przeprowadzania zwolnień grupowych, pracodawca musi ustalić kryteria doboru pracowników do zwolnienia. Kryteria te powinny być obiektywne, przejrzyste i zgodne z przepisami prawa pracy.

Proponowane kryteria doboru pracowników

Proponowane kryteria doboru pracowników do zwolnienia mogą obejmować:

 • Staż pracy u danego pracodawcy.
 • Kwalifikacje zawodowe i umiejętności.
 • Wyniki pracy i oceny okresowe.
 • Sytuację rodzinną i społeczną pracownika.

Kolejność dokonywania zwolnień

Pracodawca musi również ustalić kolejność dokonywania zwolnień pracowników. Kolejność ta powinna być zgodna z ustalonymi kryteriami i zapewniać sprawiedliwe traktowanie wszystkich pracowników objętych zwolnieniami.

Jak minimalizować negatywne skutki zwolnień grupowych?

Zwolnienia grupowe mają negatywne skutki zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawcy. Istnieją jednak sposoby na minimalizowanie tych skutków i łagodzenie konsekwencji zwolnień.

Programy outplacementowe

Programy outplacementowe to usługi doradcze i szkoleniowe oferowane zwalnianym pracownikom w celu ułatwienia im znalezienia nowej pracy. Programy te mogą obejmować doradztwo zawodowe, szkolenia z zakresu poszukiwania pracy, a także pomoc w przygotowaniu CV i listów motywacyjnych.

Komunikacja wewnętrzna

Dobra komunikacja wewnętrzna jest kluczowa w procesie zwolnień grupowych. Pracodawca powinien regularnie informować pracowników o planowanych działaniach, ich przyczynach oraz konsekwencjach. Transparentność i otwartość w komunikacji mogą pomóc w budowaniu zaufania i łagodzeniu napięć w firmie.

Najczęściej zadawane pytania

Co to są zwolnienia grupowe?

Zwolnienia grupowe to proces, w którym pracodawca rozwiązuje stosunki pracy z większą liczbą pracowników z przyczyn niedotyczących pracowników. Dotyczy to sytuacji, gdy firma zmniejsza zatrudnienie ze względu na restrukturyzację, redukcję kosztów, spadek popytu na usługi lub produkty, czy inne czynniki ekonomiczne. Zwolnienia grupowe są regulowane przepisami prawa, które określają procedury i obowiązki pracodawcy.

Jakie prawa mają pracownicy podczas zwolnień grupowych?

Pracownicy objęci zwolnieniami grupowymi mają prawo do odprawy pieniężnej, której wysokość zależy od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Mają również prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop oraz do zachowania okresu wypowiedzenia zgodnie z umową o pracę i przepisami prawa pracy. Pracodawca musi również przeprowadzić konsultacje z przedstawicielami pracowników oraz poinformować urząd pracy o planowanych zwolnieniach.

Jakie obowiązki ma pracodawca w przypadku zwolnień grupowych?

Pracodawca ma obowiązek przeprowadzić konsultacje z przedstawicielami pracowników, poinformować urząd pracy o planowanych zwolnieniach grupowych, zawrzeć porozumienie dotyczące procedury zwolnień, wręczyć wypowiedzenia pracownikom z zachowaniem odpowiednich terminów oraz wypłacić wszystkie należne świadczenia, takie jak wynagrodzenie za pracę, ekwiwalent za niewykorzystany urlop oraz ewentualne odprawy. Pracodawca musi również ustalić kryteria doboru pracowników do zwolnienia i kolejność dokonywania zwolnień.

Terminal płatniczy za 0zł przez rok

Zamowterminal - Poradniki

Uzupełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę