Aneks do umowy – co to i jak go napisać?

Co to jest aneks?

Aneksy umożliwiają zmianę warunków zatrudnienia bez konieczności podpisywania nowej umowy. Bez względu na okres zatrudnienia pracodawca ma prawo zmodyfikować informacje zawarte w pierwotnym dokumencie. Jednak podstawowym warunkiem pozwalającym na wprowadzenie modyfikacji jest uzyskanie zgody od drugiej strony umowy, czyli w tym przypadku pracownika.

Jeżeli osoba zatrudniona uzna, że nowe zmiany wpływają na jej niekorzyść, wówczas ma prawo odmówić podpisania nowego dokumentu. W takiej sytuacji ważność zachowują obecne warunki pracy. Kiedy dojdzie do porozumienia stron, a modyfikację będą mogły zostać wprowadzone, należy opracować aneks do umowy wdrażający nowe ustalenia zatrudnienia. Podstawowe informacje na ten temat zostały zawarte w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141). Mowa tu o art. 29. §3-5, które wskazują sposób wprowadzania zmian warunków umowy. Warto również zaznaczyć, że aneksy nazywa się również porozumieniem zmieniającym.

Zmiany w warunkach umowy

Pracodawcy mają również możliwość wprowadzenia zmian w warunkach umowy na podstawie wypowiedzenia zmieniającego. Jednak różnica między tymi dwoma dokumentami jest znacząca. W tym przypadku posiada formę oświadczenia woli pracodawcy. Jeżeli pracownik nie wyrazi zgody na nowe warunki, wówczas umowa zostanie rozwiązana na zasadach obowiązujących dotychczas. Kiedy pracownik nie złoży oświadczenia o odrzuceniu propozycji przed upływem połowy okresu wypowiedzenia, uznaje się, że akceptuje modyfikacje wprowadzone przez pracodawcę. Mówi o tym art. 42. Kodeksu pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141). Z tego rozwiązania można skorzystać w przypadku zmian istotnych warunków umowy o pracę, czyli rodzaj wykonywanych obowiązków, miejsce zatrudnienia, wysokość wynagrodzenia lub czas pracy.

W takim razie kiedy stosuje się aneks do umowy?

W jakich sytuacjach stosuje się aneks do umowy?

Zmiany wprowadzane przez aneksy zakładają wcześniejsze uzgodnienie nowego brzmienia warunków zatrudnienia pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. W efekcie mogą one dotyczyć niemal każdego elementu umowy. Wśród nich znajdują się również zmiany istotnych warunków pracy lub płacy. Najczęściej obejmują wysokość wypłaty, zajmowane stanowisko czy też wielkość etatu. Aneksy uwzględniają również modyfikacje wprowadzane odgórnie w wyniku przysługujących pracownikowi praw wynikających ze stażu pracy lub nowelizacji aktów prawnych. Mogą one dotyczyć: wymiaru urlopu wypoczynkowego, tygodniowych i dobowych norm czasu wykonywania obowiązków, częstotliwości wypłat czy też długości okresu wypowiedzenia. Natomiast niedozwolone jest wprowadzanie aneksu do umowy dotyczącego zmian niezgodnych z obowiązującym prawem.

Na koniec warto zaznaczyć, że w przypadku umów o pracę pozwala się na wielokrotne aneksowanie dokumentu. Kodeks pracy nie określa konkretnej dozwolonej liczby aneksów. Ponadto zmiany może zaproponować zarówno pracodawca, jak i sam pracownik. Jednak ich wprowadzenie wymaga obustronnej zgody. Jak napisać aneks do umowy? Jakie elementy powinien zawierać?

Jak napisać aneks do umowy?

Zgodnie z zapisami w ustawie Kodeks pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141), zmiana warunków zatrudnienia na musi mieć formę pisemną. Nowe brzmienie ustaleń powinno być przedstawione w sposób jasny i zrozumiały. Najlepiej nanieść je na podstawie paragrafów zawartych w dotychczas obowiązującej umowie o pracę. Wśród elementów, które należy uwzględnić w aneksie, znajdują się przede wszystkim: data i miejsce zawarcia umowy, nazwa dokumentu, strony umowy, oznaczenie umowy pierwotnej wraz z terminem jej zawarcia, wskazanie w jasny sposób dotychczas obowiązujących paragrafów oraz ich nowego brzmienia, a także klauzula dotycząca pozostawienia pozostałych warunków bez zmian.

Oczywiście nie można zapomnieć o podpisaniu aneksu przez obie strony stosunku pracy oraz ewentualnym przybiciu pieczątek. Dopiero w tym momencie nowe ustalenia wchodzą w życie. Następnie należy dołączyć dokument do obowiązującej umowy.

Wzór aneksu do umowy

Na początku warto zaznaczyć, że nie obowiązuje żaden konkretny przepis, który określałby szablon takiego dokumentu. Jeżeli w pierwotnej wersji umowy o pracę uwzględnia się wytyczne dotyczące formy aneksu, wówczas trzeba postępować zgodnie z tymi zapisami. Kiedy w celu wprowadzenia zmian wymagane jest sporządzenie dodatkowego aktu notarialnego, należy go przygotować. Poniżej znajdują się przykładowe sformułowania, które można znaleźć w aneksach:

  1. Strony postanawiają, że od dnia… warunki umowy o pracę określone w § … pkt. … zastępuje się treścią (tutaj powinny znaleźć się nowe zapisy).
  2. Strony zgodnie postanawiają, że od dnia………. w § … pkt. … umowy o pracę w miejsce słów “…” wpisuje się “….”.
  3. Strony zgodnie postanawiają, że od dnia … do umowy dodaje się § … pkt. … w następującym brzmieniu: (tutaj powinien znaleźć się nowy zapis).
  4. Strony postanawiają skreślić § … pkt. … umowy o pracę.

Należy również pamiętać o dodaniu końcowej klauzuli o pozostawieniu bez zmian pozostałych ustaleń zawartych w umowie o pracę.

Zamowterminal - Poradniki

Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę