Ciąża i zasiłek macierzyński a własna działalność gospodarcza

Zasiłek macierzyński a działalność gospodarcza – kto ma do niego prawo?

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą muszą pamiętać przede wszystkim o rejestracji swojej firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wypełnienie odpowiedniego formularza na stronie CEIDG lub w urzędzie gminy wiąże się z automatycznym przekazaniem informacji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W ten sposób stajemy się oficjalnie płatnikami składek.

Tak samo dzieje się również, kiedy firma zostanie zarejestrowana w KRS. Jednak podczas wypełniania formularzy przedsiębiorca musi pamiętać o zgłoszeniu osób, które będą podlegać ubezpieczeniu na podstawie prowadzonej przez niego działalności.

Zgłoszenie przedsiębiorcy jako płatnika składek wiąże się z obowiązkiem ubezpieczeniowym. Jednak nie wszystkie składki są wymagalne. Wśród tych, które zostają nałożone automatycznie na przedsiębiorcę, znajdziemy ubezpieczenie: emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz zdrowotne. Natomiast ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne.

Kobiety prowadzące własną działalność gospodarczą powinny dobrze przemyśleć o podleganiu temu oskładkowaniu, ponieważ od tego zależy prawo do zasiłku macierzyńskiego. Jednak warto zaznaczyć, że do ubezpieczenia chorobowego można przystąpić w dowolnym momencie, a prawo do wypłaty świadczeń nabywa się już po pierwszym dniu opłacenia składki. Tak więc nie obowiązuje “okres wyczekiwania”.

Zasiłek macierzyński dla przedsiębiorcy – w jakich sytuacjach?

Jeżeli przedsiębiorca podlega ubezpieczeniu chorobowemu, ma prawo do pobierania zasiłku. Jest to jeden z warunków koniecznych. Jednak warto zaznaczyć, że urlop macierzyński na działalności nie przysługuje. Osoby samozatrudnione nie podlegają w tym przypadku takim zasadom, jak pracownicy.

Wróćmy do kwestii zasiłku macierzyńskiego. W jakich sytuacjach można z niego korzystać? Jeśli kobieta prowadząca własną działalność gospodarczą urodziła dziecko, wówczas ma prawo do pobierania świadczenia. Wydaje się to oczywiste. Jednak zasiłek macierzyński przysługuje również w przypadku przyjęcia dziecka w wieku do 7 roku życia na wychowanie i złożenia wniosku o jego przysposobienie. Trzecia sytuacja, która uprawnia do pobierania zasiłku macierzyńskiego, to przyjęcia dziecka do 7 roku życia na wychowanie w ramach rodziny zastępczej (niezawodowej). Jeśli wychowanek ukończył maksymalnie 10 lat, a decyzja o obowiązku szkolnym została odroczona, wówczas z uwagi na wychowanie takiego dziecka także przysługuje zasiłek macierzyński.

Tutaj warto również wspomnieć o mężczyznach. Czy mogą oni pobierać zasiłek macierzyński? W przypadku przedsiębiorców objętych ubezpieczeniem chorobowym istnieje taka możliwość z zastrzeżeniem, że przez pierwsze 14 tygodni świadczenie pobierała matka dziecka.

Działalność gospodarcza a ciąża – o jakie dokumenty należy zadbać?

Po urodzeniu dziecka kobiecie przysługuje prawo do świadczenia, jednak jak wygląda zależność: własna działalność a ciąża?

Przedsiębiorcy prowadzący firmę mogą pobierać również zasiłek chorobowy. Jednak w tym przypadku obowiązuje “okres wyczekiwania” wynoszący 90 dni. Jeżeli dana osoba podlega oskładkowaniu przez ten czas, w przypadku ciąży może liczyć na otrzymanie zasiłku chorobowego. Świadczenie to będzie wypłacane maksymalnie przez 270 dni. Z kolei świadczenie z tytułu urodzenia jednego dziecka może być pobierane do 52 tygodni. Jednak aby było to możliwe nie wystarczy wpłacać odpowiednich składek, należy również pamiętać o złożeniu odpowiednich dokumentów.

Zasiłek macierzyński dla przedsiębiorcy zostanie wypłacony, jeżeli dostarczy on do odpowiedniej siedziby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: wniosek o wypłatę świadczenia, skrócony odpis aktu urodzenia dziecka oraz zaświadczenie o opłacaniu składek (druk ZUS Z-3b). Po złożeniu całej dokumentacji należy czekać na decyzję ZUS-u. Zasiłek macierzyński powinien zostać wypłacony już w ciągu 30 dni od dnia złożenia dokumentów.

Jak obliczyć zasiłek macierzyński na działalności gospodarczej?

Jak już wspomnieliśmy, macierzyński na działalności można otrzymać już po pierwszym dniu opłacenia składki chorobowej. Jednak nie gwarantuje to otrzymania świadczenia w wysokości liczonej od pełnej zdeklarowanej kwoty. Następuje to dopiero po odprowadzaniu składek w wyższej kwocie przez pełen rok (12 miesięcy). Jeżeli podstawa do wypłaty zasiłku macierzyńskiego wystąpiła przed upływem tego czasu, wówczas należy wziąć pod uwagę kilka parametrów.

Po pierwsze: przeciętne miesięczne najniższe podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, które w przypadku standardowego oskładkowania wynosi 60% przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego. Natomiast kiedy przedsiębiorca opłaca ZUS na preferencyjnych warunkach, podstawa wynosi 30% minimalnego wynagrodzenia. Następnie kwota ta będzie podwyższona o 1/12 za każdy miesiąc opłacania ubezpieczenia przed nabyciem prawa do świadczenia, czyli urodzeniem dziecka.

Od obu tych kwot należy odliczyć również kwotę odpowiadającą 13,71% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe za pełne miesiące ubezpieczenia.

Zamowterminal - Poradniki

Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę