Prowadzenie firmy – co można odliczyć od podatku i dochodu?

Odliczenie od podatku – jak można z niego skorzystać?

Ulga podatkowa pozostaje prawem podatnika, ale korzystanie z niej nie jest obowiązkowe. Oznacza to, że podatnik, który chce skorzystać z preferencji podatkowych, sam odpowiada za to, by pojawiły się one w jego deklaracji rocznej. Jeśli się w niej nie znajdą, podczas kontroli rozliczenia organ podatkowy nie jest zobligowany do tego, by informować podatnika o możliwości skorzystania z ulgi.

Należy też pamiętać, że ulgi są wyjątkiem od opodatkowania całości przychodów podatnika. W związku z tym podatnik musi odpowiednio udokumentować posiadanie prawa do ulgi. W tym celu należy przedstawić stosowne zaświadczenia, faktury czy inne dokumenty, które potwierdzą poniesione wydatki zgodnie z warunkami stosowania danej ulgi.

Co można odliczyć od podatku?

Przygotowując rozliczenie za 2020 rok w 2021 roku, można skorzystać z następujących ulg:

 • ulga na składki zdrowotne,
 • ulga na dzieci,
 • ulga na podatek z zagranicy,
 • ulga budowlana,
 • ulga odsetkowa.

Co można odliczyć od dochodu?

W rozliczeniu PIT za 2020 rok w 2021 roku można skorzystać z następujących rodzajów ulg podatkowych odliczanych od dochodu:

 • ulga na składki ZUS,
 • ulga termomodernizacyjna,
 • ulga na Internet,
 • ulga z tytułu oszczędzania na IKZE – Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego,
 • ulga rehabilitacyjna,
 • ulga na szkolenie uczniów,
 • ulga na pomoc domową,
 • ulga budowlana,
 • zwrot nienależnych świadczeń,
 • darowizny – krew i osocze,
 • darowizny na pożytek publiczny,
 • darowizna na cele edukacji zawodowej,
 • darowizny na kościół,
 • darowizny – cele charytatywno-opiekuńcze kościelnych osób prawnych.

Jakie ulgi podatkowe przysługują przedsiębiorcom?

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą także mogą obniżyć podatki dzięki ulgom podatkowym. To, czy możesz skorzystać z danego odliczenia, zależy od wybranej formy opodatkowania działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z następujących ulg podatkowych:

 • ulga na dziecko,
 • ulga na składki ZUS zdrowotne,
 • ulga z tytułu oszczędzania na IKZE – Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego,
 • ulga rehabilitacyjna,
 • ulga na Internet,
 • ulga z tytułu przekazania darowizn,
 • ulga na działalność badawczo-rozwojową,
 • ulga termomodernizacyjna.

Ulga na dziecko dotyczy przedsiębiorców, którzy są opodatkowani w ramach skali podatkowej (PIT-36). Przysługuje na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego podatnik:

 • wykonywał władzę rodzicielską,
 • pełnił funkcję opiekuna prawnego w przypadku, gdy dziecko z nim zamieszkiwało,
 • pełnił funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Ulgę można uzyskać również na pełnoletnie dziecko, które:

 • otrzymywało zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, bez względu na wiek,
 • nie ukończyło 25. roku życia, uczyło się w szkołach, o których mowa w stosownych w przepisach (systemie oświaty, prawa o szkolnictwie wyższym lub regulujących system oświatowy bądź szkolnictwo wyższe w innym niż państwie Rzeczpospolita Polska), oraz nie uzyskało dochodu do kwoty 3089 zł.

Ulga na dziecko przysługuje łącznie obojgu rodzicom, opiekunom prawnym dziecka lub rodzicom zastępczym, którzy pozostają w związku małżeńskim. By skorzystać z odliczenia, należy wypełnić załącznik PIT/0.

Odliczenie ZUS od podatku dotyczy przedsiębiorców, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych (PIT-36), są opodatkowani podatkiem liniowym (PIT-36L), ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28) lub kartą podatkową (PIT-16A). Podatek można pomniejszyć wyłącznie o rzeczywiście opłacone w danym roku składki na ubezpieczenie zdrowotne – tylko one bowiem mogą podlegać odliczeniu bezpośrednio od podatku. Pozostałe składki ZUS, czyli emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe, podlegają odliczeniu od dochodu. Składki zdrowotne są obliczane w wysokości 9% podstawy wymiaru składki, ale odliczeniu podlega tylko jej część – 7,75% wymiaru.

Z ulgi z tytułu wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy są opodatkowani w ramach skali podatkowej (PIT-36), podatkiem liniowym (PIT-36L) lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28). W 2020 roku maksymalna wysokość wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego wynosi 6272,40 zł. By skorzystać z tej ulgi podatkowej, należy wypełnić załącznik PIT/O.

Ulga rehabilitacyjna przysługuje przedsiębiorcom opodatkowanym w ramach skali podatkowej (PIT-36) lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28). Nie dotyczy ona przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym (PIT-36L), chyba że składają oni też PIT-37. Z ulgi rehabilitacyjnej mogą skorzystać osoby, które:

 • mają orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności,
 • mają przyznaną rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną,
 • mają orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16. roku życia.

Ulgę rehabilitacyjną można odliczyć w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-37 lub PIT- 28, do którego należy dołączyć formularz PIT/O. Wydatki na cele rehabilitacyjne muszą zostać potwierdzone stosowanymi dokumentami.

Ulga na Internet przysługuje przedsiębiorcom opodatkowanym w ramach skali podatkowej (PIT-36) lub w ramach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28). Odliczenia można dokonać wyłącznie w dwóch kolejno następujących po sobie latach podatkowych pod warunkiem, że przedsiębiorca dotychczas nie korzystał z tego rodzaju ulgi. Odliczeniu podlegają wydatki do kwoty nieprzekraczającej 760 zł w danym roku.

Ulga z tytułu przekazania darowizn dotyczy przedsiębiorców opodatkowanych w ramach skali podatkowej (PIT-36), podatkiem liniowym (PIT-36L) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28). Przedsiębiorca, który uzyskuje dochody z prowadzenia działalności gospodarczej, może otrzymać ulgę w przypadku przekazania darowizny na:

 • cele kultu religijnego,
 • cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi,
 • cele ze strefy zadań pożytku publicznego przekazanych organizacjom, które działają na podstawie stosownych przepisów,
 • cele kształcenia zawodowego przekazane publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe.

Wysokość odliczenia z tytułu przekazania darowizn jest limitowana wysokością dochodów. Ulga przysługuje maksymalnie do kwoty stanowiącej 6% osiągniętego dochodu.

Z ulgi na działalność badawczo-rozwojową mogą skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani w ramach skali podatkowej (PIT-36) oraz podatkiem liniowym (PIT-36L). Ulga polega na odliczeniu od podstawy opodatkowania części kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową. Przedsiębiorcy, którzy chcą dokonać odliczenia z tytułu tej ulgi, muszą wyodrębnić koszty działalności B+R w księgach rachunkowych lub podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Ulga termomodernizacyjna została wprowadzona 1 stycznia 2019 roku. Przysługuje ona przedsiębiorcom opodatkowanym w ramach skali podatkowej (PIT-36), podatkiem liniowym (PIT-37) oraz na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28). Mogą z niej skorzystać podatnicy, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Co istotne, mogą oni odliczyć wydatki na materiały budowlane, urządzenia i usługi poniesione w celu jego termomodernizacji. Warunkiem skorzystania z ulgi jest zakończenie termomodernizacji budynku w ciągu 3 lat, licząc od końca roku, w którym poniesiono pierwsze wydatki. Podatnik może odliczyć wydatki w łącznej maksymalnej kwocie 53 tys. zł.

Obliczony podatek do zapłaty w ramach rocznego rozliczenia możesz obniżyć, korzystając z ulg podatkowych. Należy jednak pamiętać, że możliwość dokonania odliczenia jest uzależniona od formy opodatkowania działalności gospodarczej. W większości przypadków wymagane jest także udokumentowanie wydatków poniesionych na dany cel.

Terminal płatniczy za 0zł przez rok

Zamowterminal - Poradniki

Uzupełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę