rekojmia a gwarancja jaka jest roznica miedzy nimi

Rękojmia a gwarancja – jaka jest różnica między nimi?

Co to jest gwarancja?

Gwarancja to dokument wydawany dobrowolnie przez producenta, zapewniający o jakości produktu. Zazwyczaj gwarancja wydawana jest równocześnie ze sprzedażą danego towaru, bez względu na to, czy producent jest równocześnie sprzedawcą, czy też nie. Dokument ten określa czas, w jakim obowiązuje gwarancja jakości oraz warunki konieczne do jej uwzględnienia. Znajduje się w nim nazwa i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w kraju. Dodatkowo powinien znaleźć się w nim zapis o nie wyłączeniu, nieograniczeniu i nie zawieszeniu gwarancji w przypadku niezgodności towaru z umową. Producent nie ma obowiązku wystawienia gwarancji. Udziela jej dobrowolnie i sam określa warunki i zakres uprawnień konsumenta oraz termin obowiązywania.

Co to jest rękojmia?

Zgodnie z kodeksem cywilnym sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Rękojmia kc obejmuje niezgodność rzeczy sprzedanej z umową. Jeżeli przedmiot nie posiada właściwości wynikających z umowy, nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu zakupu lub klient otrzymał przedmiot niekompletny, mający wadę fizyczną, wtedy ma prawo skorzystać z rękojmi. Domniemywa się, że wada fizyczna stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy powstała przed jej wydaniem lub już wtedy istniała przyczyna jej wystąpienia. Sprzedawca odpowiada za wydaną rzecz przez okres dwóch lat. Rękojmia za wady daje klientowi prawo domagania się bezpłatnej naprawy, wymiany towaru na nowy, obniżenia lub zwrotu ceny.

Sprawdź też: Ofertę terminali płatniczych

 

To nabywca określa, czy dany przedmiot ma zostać naprawiony, czy wymieniony na inny. Wybór klienta jest wiążący dla sprzedawcy. Zwrot ceny zakupu jest rozwiązaniem ostatecznym, przysługującym wyłącznie wtedy, gdy nie ma możliwości naprawy lub wymiany. Sprzedawca z mocy prawa jest zobowiązany do odpowiedzialności za sprzedany, wadliwy produkt. Zwolniony z odpowiedzialności jest wtedy, gdy klient wiedział o wadzie w momencie kupna towaru. Dzieje się tak zazwyczaj wtedy, gdy cena produktu zostaje obniżona ze względu na jego wadę. Zwolnienie z odpowiedzialności obejmuje wyłącznie wadę, o której klient został poinformowany. Jeżeli wystąpi inna, sprzedawca musi uwzględnić reklamację.

Różnica pomiędzy gwarancją a rękojmią

Rękojmia a gwarancja różnią się inną odpowiedzialnością za towar oraz odmiennymi terminami dochodzenia roszczeń.

W ramach rękojmi za wadliwy towar odpowiada sprzedawca, natomiast w ramach gwarancji odpowiedzialność ponosi producent. Producent nie ma obowiązku wystawiania gwarancji, natomiast sprzedawca zawsze odpowiada za wydany towar z mocy prawa. Klient może skorzystać z rękojmi w ciągu 2 lat od momentu odbioru przedmiotu.

Gwarancja obowiązuje do terminu w niej ustalonego. Przy rękojmi klient ma prawo żądać wymiany towaru na nowy lub jego bezpłatną naprawę, a nawet zwrot pieniędzy. Gwarancja obejmuje zakres określony w dokumencie. Bardzo ważną różnicą pomiędzy gwarancją a rękojmią jest termin ich ważności po wymianie wadliwej rzeczy. Rękojmia nie ulega wydłużeniu, jeżeli przedmiot zostanie wymieniony na nowy. Natomiast gwarancja w takim przypadku powoduje, że czas zostaje liczony od początku, od momentu wydania nowej rzeczy.

Gwarancja a rękojmia – jak i kiedy jej dochodzić?

W sytuacji, gdy reklamację do producenta składa kontrahent, kwestię wyboru sposobu powinna regulować umowa zawarta pomiędzy nimi. W przypadku klienta indywidualnego sprzedawca odpowiada z mocy prawa. Producent może spełnić roszczenia klienta wyłącznie w zakresie dobrowolnie dołączonej gwarancji i warunków w niej zawartych. Podstawą do reklamacji jest faktura, paragon lub umowa. Jednak sprzedawca nie może uzależniać jej przyjęcia od posiadania paragonu. Również oryginalne opakowanie nie jest warunkiem uwzględnienia reklamacji. Nabywca ma prawo skorzystać rękojmi bez względu na uprawnienia z tytułu gwarancji. Musi to zrobić w ciągu roku od wykrycia wady. Sprzedawca ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji i poinformowanie o sposobie jej rozwiązania. Jeżeli klient nie otrzyma odpowiedzi w tym terminie, reklamację uznaje się za przyjętą.

Zazwyczaj konsumenci korzystają z gwarancji producenta. Wynika to z krótszego czasu uwzględnienia i realizacji reklamacji. Producent znający doskonale swój produkt szybko go naprawi, gdyż posiada odpowiednie sprzęty i materiały. Brak pośredników sprawia, że usterka naprawiana jest w krótkim czasie. Nie bez znaczenia jest także wydłużenie czasu gwarancji z powodu wymiany towaru na nowy. W przypadku, gdy gwarant nie jest w stanie spełnić oczekiwania klienta, ten ma prawo skorzystać z rękojmi. To, z której formy reklamacji klient skorzysta, zależy wyłącznie od niego. Nawet wymiana przedmiotu przez gwaranta na nowy nie zwalnia sprzedawcy z obowiązku rękojmi w przypadku wad, które mogą wystąpić w przyszłości w wymienionej rzeczy. Termin ważności rękojmi zostaje zawieszony z dniem poinformowania sprzedawcy o wadzie, aż do czasu otrzymania przez klienta nowego produktu.

Przed złożeniem reklamacji konsument powinien zastanowić się i przeanalizować, czy korzystniejsza dla niego będzie gwarancja, czy też rękojmia. Różnice pomiędzy nimi są istotne i warto o nich pamiętać.

Terminal płatniczy za 0zł przez rok

Zamowterminal - Poradniki

Uzupełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę