Towar niezgodny z opisem – na czym polega i jakie są prawa konsumenta?

Towar niezgodny z opisem – podstawa prawna

Najważniejsze informacje dotyczące niezgodności towaru z opisem można znaleźć w ustawie z dnia 27  lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

Rozporządzeniu podlega każda transakcja dokonywana w ramach działalności przedsiębiorstwa dotycząca sprzedaży rzeczy ruchomej kupującemu, którym jest osoba fizyczna. Dodatkowo zaznacza się, że obejmuje ona klientów nabywających towary w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową. Warto również zaznaczyć, że rozporządzenie nie obowiązuje w przypadku transakcji, których przedmiotem jest energia elektryczna, gaz oraz woda. Dodatkowo nie podlegają jej również sprzedaż: egzekucyjna oraz będąca efektem postępowania upadłościowego lub sądowego.

Według zapisów w ustawie, sprzedawca odpowiada za wydanie kupującemu towaru, który w momencie wydania był niezgodny z opisem. Jak udowodnić, że produkt był wadliwy już w chwili sprzedaży? Jeżeli niezgodność towaru z opisem zostanie stwierdzona w ciągu sześciu miesięcy od jego nabycia, wówczas można domniemywać, że taki stan miał miejsce już na etapie wydania produktu.

Jednak co oznacza to stwierdzenie?

Niezgodność towaru z opisem – co to znaczy?

Kupujący powinien mieć dostęp do informacji niezbędnych w celu dokonania świadomego zakupu. Jednak może się zdarzyć, że towar będzie niezgodny z opisem podanym przez sprzedawcę. Według ustawy Kodeks cywilny, możemy mieć w tym przypadku do czynienia z wadami fizycznymi lub prawnymi. Do pierwszej grupy należy przede wszystkim:

 • brak właściwości charakterystycznych dla danego rodzaju towarów, przykładowo: żelazko nie prasuje;
 • brak właściwości gwarantowanych przez sprzedawcę lub reklamę, przykładowo: sprzedawca zapewniał o dodatkowej opcji skanera w drukarce, której  nie ma;
 • niemożność użytkowania produktu w celu, o którym sprzedawca został poinformowany przez kupującego, przykładowo: konsument planuje robić zdjęcia pod wodą, o czym otwarcie mówi, a następnie sprzedający proponuje mu produkt nieposiadający takiego zastosowania;
 • wydanie niekompletnego towaru, oznacza to, że telefon został sprzedany bez ładowarki, mimo że w opisie była ona zagwarantowana.

Z kolei do wad prawnych można zaliczyć produkt, który:

 • należy do osoby trzeciej – mówimy tu o sytuacjach, kiedy sprzedawca dokonuje transakcji na produktach pochodzących z kradzieży;
 • jest obciążony prawem osoby trzeciej, czyli komuś innemu przysługuje prawo odkupu zapewnione w księdze wieczystej czy też pierwszeństwo zakupu;
 • z perspektywy prawa na podstawie postępowania zabezpieczającego jest objęty zakazem zbywania lub stanowi dowód w postępowaniu karnym.

Oznacza to, że jeżeli użytkowanie produktu zostało ograniczone w jakikolwiek sposób poprzez decyzje odpowiedniego organu, wówczas nosi znamiona wady prawnej.

Niezgodność produktu z opisem a prawa konsumenta

Jeżeli wystąpi jedna z powyższych sytuacji, kupujący ma prawo złożyć reklamację. Kiedy wystąpi niezgodność produktu z opisem, wówczas podmiotem odpowiedzialnym jest sprzedawca. To ważna informacja, ponieważ w takiej sytuacji to do niego powinien zostać skierowany dokument reklamacyjny. Warto zaznaczyć, że reklamacji może podlegać nie tylko towar, ale również jego montaż. Dotyczy to pracy wykonanej przez sprzedawcę lub osobę trzecią oraz samego kupującego pod warunkiem, że postępował zgodnie z instrukcją przekazaną przez sprzedawcę.

Co powinna zawierać reklamacja? W dokumencie muszą znaleźć się następujące elementy:

 • miejscowość i data,
 • dane osoby składającej reklamację,
 • dane osoby, do której dokument jest skierowany,
 • strony umowy, czyli sprzedawca i kupujący,
 • datę wydania towaru,
 • cenę i rodzaj produktu,
 • szczegółowe informacje na temat wady towaru,
 • czas, w jakim została ujawniona owa wada,
 • sformułowane żądanie (czego oczekuje kupujący?),
 • dowód zakupy – może nim być zarówno paragon, jak i potwierdzenie płatności.

Zwrot towaru niezgodnego z opisem – kiedy i jak to zrobić?

Pismo reklamacyjne powinno zostać dostarczone przez kupującego wraz z towarem niezgodnym z opisem do sprzedawcy osobiście lub w formie listu poleconego z potwierdzeniem odbioru. Od sprzedawcy można żądać naprawy lub wymiany towaru, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy w przypadku poważnych wad. Jednak sprzedawca ma prawo zaproponować inne rozwiązanie, jeżeli towar był już reklamowany, wada nie jest poważna lub istnieje możliwość szybkiej wymiany lub naprawy produktu.

Konsument ma prawo do złożenia reklamacji najpóźniej w ciągu pół roku (w przypadku sprzedaży konsumenckiej) od dnia zauważenia wady. Z kolei okres, przez jaki sprzedający odpowiada za wydany towar, wynosi 2 lata od dnia nabycia go przez kupującego. W przypadku produktów używanych może on zostać skrócony do roku. Jeżeli sprzedawca stwierdził wcześniej niezgodność towaru z opisem, ale zataił ten fakt przed kupującym, wówczas nabywca ma prawo złożyć reklamację w każdym czasie – nawet po upływie dwóch lat odpowiedzialności sprzedawcy.

Rozpatrzenie reklamacji

Jeżeli kupujący nabył towar niezgodny z opisem i złożył reklamację, powinien otrzymać odpowiedź w terminie 14 dni od jej dostarczenia sprzedawcy. Kiedy tak się nie stanie, reklamację uznaje się za zasadną. W efekcie żądania konsumenta muszą zostać spełnione, nawet jeśli przyczynił się on do powstania wady. Warto również pamiętać, że liczy się dzień dostarczenia dokumentu kupującemu, a nie data jego nadania.

Zamowterminal - Poradniki

Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę