zwrot podatku vat podstawowe informacje

Zwrot podatku VAT – podstawowe informacje

Podatek VAT dotyczy zarówno przedsiębiorców, jak i kupujących. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą ponoszą podatek z tytułu zakupów (naliczony) oraz prowadzanej działalności usługowej lub handlowej (należny). Podmiot gospodarczy jest zobowiązany do prowadzenia rejestrów podatku VAT i na ich podstawie rozlicza się miesięcznie lub kwartalnie.

Przedsiębiorca składa deklarację VAT, w której wykazuje podatek należny i naliczony. W momencie, gdy podatek należny z tytułu prowadzonej działalności jest wyższy niż podatek naliczony od zakupów czy kosztów, to przedsiębiorca musi zapłacić różnicę do 25 dnia każdego miesiąca kończącego okres rozliczeniowy. W przypadku, gdy podatek naliczony jest wyższy niż należny, to podmiot gospodarczy może przenieść nadwyżkę na kolejny okres rozliczeniowy lub zdeklarować chęć zwrotu nadwyżki podatku VAT. Zwrot podatku VAT dla przedsiębiorcy następuje wyłącznie wtedy, gdy jest on powiązany z prowadzoną działalnością.

Zwrot VAT – ustawa

Według ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535) zwrot VAT jest ściśle określony co do okoliczności zwrotu. Ustawa ściśle wymienia konkretne możliwości zwrotu podatku VAT.

Art. 86. 1. W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. 2. (pełne brzmienie – ustawa VAT).

Komu ustawa gwarantuje zwrot nadwyżki podatku VAT w art. 15? O zwrot podatku mogą ubiegać się wszystkie jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne, również nieposiadające osobowości prawnej, firmy, przedsiębiorstwa, a nawet jednoosobowe działalności gospodarcze, które są płatnikami podatku VAT.

Podatnik może uzyskać zwrot podatku na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest zwrot na rachunek VAT, a drugi to zwrot na rachunek rozliczeniowy. Zwrot nie może być podzielony częściowo na jeden i drugi rachunek – musi być dokonany wyłącznie na jeden z dwóch rachunków, który wskazuje się w deklaracji. Naczelnik urzędu skarbowego może zażądać weryfikacji zwrotu podatku VAT, co wydłuża ustawowy termin zwrotu. Weryfikacja dokonywana jest w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej i postępowania podatkowego. Jeżeli przeprowadzone czynności wykażą zasadność zwrotu podatku, to urząd skarbowy wypłaca należną kwotę wraz z ustawowymi odsetkami (źródło: https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/odliczanie-i-zwrot-podatku/2760610,Zwrot-VAT-po-zmianach-od-1-lipca-2018-r.html).

Termin zwrotu podatku VAT

Według ustawy o podatku od towarów i usług termin zwrotu VAT dotyczy trzech okresów. Terminem podstawowym jest 60-dniowy okres liczony od dnia złożenia deklaracji podatku VAT. W tym punkcie ustawy nie ma znaczenia, czy zwrot dotyczy towarów, usług, czy prowadzonej działalności poza terytorium Polski. Jeśli organ podatkowy ma wątpliwości, może przedłużyć termin zwrotu podatku w celu ich wyjaśnienia. Przedłużenie zwrotu następuje zawsze w formie postanowienia.

Drugi termin zwrotu podatku to 180 dni liczonych od momentu złożenia deklaracji podatkowej. Przedłużenie terminu następuje wtedy, gdy podatnik nie wykaże podatku należnego, a jedynie naliczony w formie zakupów firmowych, np. gdy nie nastąpi żadna sprzedaż. W takiej sytuacji urząd skarbowy ma prawo wydłużyć termin zwrotu podatku VAT do 180 dni.

Ostatnim terminem zwrotu podatku jest 25 dni od momentu złożenia deklaracji – jest to tryb przyspieszony. Podatnik ma prawo do przyspieszonego terminu zwrotu podatku na warunkach określonych w ustawie art. 87. ust. 6.

Kiedy zwrot VAT następuje w trybie przyspieszonym?

Warunki zwrotu podatku VAT w trybie przyspieszonym (25 dni) są ściśle określone przez ustawę o podatku od towarów i usług (Art. 87. ust. 6). Urząd skarbowy jest zobowiązany do dokonania zwrotu podatku w terminie 25 dni, jeśli zostaną spełnione określone warunki.

Pierwszym warunkiem jest dokonanie w całości płatności dotyczących faktur z jednego rachunku bankowego podatnika zarejestrowanego w polskim banku lub z rachunku banku zarejestrowanego na terytorium polskim. Może to również być rachunek ze spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, której członkiem jest podatnik. Podatnik może ubiegać się o przyspieszony zwrot podatku, gdy wszystkie faktury są regulowane z jednego rachunku bankowego (kwota nie ma znaczenia).

W przypadku, gdy nie spełni się pierwszego warunku, można skorzystać z drugiej opcji. Drugim warunkiem jest opłacenie faktur rozliczanych na podstawie przynajmniej dwóch różnych dokumentów – kompensaty i rachunku bankowego, czyli dwóch źródeł, ale na kwotę poniżej 15 000 zł. Aby ubiegać się o zwrot podatku, podatnik nie może złożyć w rozliczeniu więcej faktur/dokumentów uprawniających do zwrotu niż na kwotę 15 000 zł. Zapłacenie faktur z innych rachunków/źródeł nie pozwala o ubieganie się o zwrot podatku powyżej wskazanej kwoty. Wartość faktur poniżej 15 000 zł nie musi być opłacona ze wskazanego rachunku bankowego.

Dopełnieniem ustawy są punkty, mówiące o tym, że podmiot gospodarczy musiał być czynnym zarejestrowanym podatnikiem i składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje podatkowe. Niedopełnienie tych warunków również uniemożliwia skorzystanie z trybu przyspieszonego zwrotu podatku.

Kiedy urząd skarbowy może odmówić zwrotu VAT?

W przypadku nieopłaconych faktur firmowych organ podatkowy może odmówić zwrotu podatku VAT w trybie przyspieszonym. Faktury, które stanowią podstawę odliczenia podatku, muszą być bezwzględnie uregulowane gotówką lub przelewem bankowym. Zapłata może nastąpić przez kredytowanie inwestycji lub w formie kompensaty. Kompensata jest to wzajemnie zaspokojenie potrzeb dłużnika i wierzyciela, pod warunkiem, że obie strony są jednocześnie wzajemnymi wierzycielami i dłużnikami. Uregulowanie faktur – opłacenie w formie kompensaty – nie powoduje uznania ich za zapłacone.

Zwrot podatku VAT może uzyskać każdy przedsiębiorca, który jest czynnym płatnikiem podatku. Podstawowym warunkiem jego uzyskania jest nadwyżka wynikająca z tytułu prowadzonej działalności. Nadwyżkę podatku można przenieść również na kolejny okres rozliczeniowy, będzie wówczas stanowiła podstawę kolejnego rozliczenia podatku VAT.

Zamowterminal - Poradniki

Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę