analiza wskaznikowa przedsiebiorstwa wskazniki rentownosci

Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa – wskaźniki rentowności

Czym jest analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa?

Analiza wskaźnikowa to część ogólnej analizy finansowej firmy. Dostarcza ona informacji o sytuacji finansowej i funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Analiza czynników i zdarzeń występujących w zakładzie jest źródłem wiedzy przydatnej w procesie zarządzania. Ma wpływ na uzyskiwane wyniki finansowe i daje możliwość ukierunkowania działalności. Pozwala na identyfikację obszarów niewłaściwie zarządzanych, mających wpływ na przyszłe niepowodzenia firmy. Pomaga w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Wskaźniki finansowe są także ważnym kanałem informacji dla kontrahentów, kredytodawców i inwestorów. Analiza wskaźnikowa to wnioski wyciągnięte ze zbioru określonych wskaźników. To relacje wynikające ze sprawozdań finansowych. Podstawą jest w tym przypadku bilans zysków i strat, gdyż zawiera on dane, które są najistotniejsze dla analizy stanu finansowego firmy. Wskaźniki analizy to: wskaźniki płynności finansowej, wskaźniki zadłużenia, wskaźniki rentowności i wskaźniki sprawności działania.

Rentowność firmy

Rentowność przedsiębiorstwa to stopień efektywności jego funkcjonowania i gospodarowania majątkiem. Im wyższy poziom rentowności, tym sytuacja finansowa firmy jest lepsza. Przedsiębiorstwo ma generować zyski i być opłacalne. Dlatego wskaźnik rentowności jest najistotniejszy spośród elementów analizy wskaźnikowej. Jest to parametr odzwierciedlający efektywność finansową i gospodarowanie posiadanymi aktywami. Nazywany jest stopą zwrotu, gdyż ukazuje relacje osiągnięć do nakładów. Podstawą ustalenia rentowności jest zależność pomiędzy wysokością wypracowanego przez przedsiębiorstwo zysku a wartością czynnika, którego rentowność mamy zamiar wyznaczyć.

Sprawdź też: Terminale płatnicze od PeP

 

Analiza rentowności składa się z kilku elementów. Pierwszym z nich jest analiza rentowności sprzedaży, ukazująca rentowność sprzedaży. Drugim elementem jest analiza rentowności aktywów. Wykazuje ona stosunek zysków do jednostek majątku. Trzeci element to analiza rentowności kapitałów własnych, pokazująca osiągane stopy zwrotu z inwestycji w działanie firmy. Analiza obejmuje także wskaźnik pokrycia straty z lat ubiegłych przez zysk bieżący, wskaźnik operacyjności i wskaźnik zwrotu ze sprzedaży. Wskaźniki rentowności mogą mieć zarówno dodatni, jak i ujemny wynik finansowy.

Analiza rentowności sprzedaży

Sprzedaż jest rentowna wtedy, gdy uzyskana cena ze sprzedaży produktów jest wyższa od kosztów ich wytworzenia lub zakupu. Jest to warunek prawidłowego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Jeżeli wynik jest ujemny, sprzedaż jest nierentowna i wymaga środków naprawczych. Im wyższa rentowność sprzedaży, tym stopień pokrycia kosztów działania firmy jest większy.

Podstawową działalność operacyjną firmy obrazują wskaźniki rentowności sprzedaży brutto i netto. Mają one wpływ na możliwość dalszego działania zakładu. To z poziomu tego rachunku firma powinna uzyskiwać główne źródło zysku. Wskaźnik rentowności brutto to informacje o wypracowanym zysku brutto, po opłaceniu kosztów. Jego wartość służy do kalkulacji zysków i strat. Wskaźnik rentowności sprzedaży netto informuje o rentowności sprzedaży. Jego poziom zależy od rodzaju prowadzonej działalności i specyfiki branży. Może być ustalany dla całej firmy lub dla wydzielonego asortymentu.

Wskaźnik rentowności majątku

Wskaźnik rentowności majątku przedsiębiorstwa ROA, czyli wskaźnik zysku od aktywów to stosunek procentowy zysku netto, wypracowanego przez przedsiębiorstwo do stanu aktywów. Pozwala na sprawdzenie, w jakim stopniu aktywa firmy ogółem przyczyniają się do uzyskania zysków. Daje on obraz, jakiej wielkości zysk przypada na zaangażowaną jednostkę majątku firmy. Tu również uzależnione jest to od rodzaju działalności i specyfiki branży. W celu zbadania efektywności finansowej wylicza się wskaźnik rentowności aktywów trwałych oraz wskaźnik rentowności aktywów obrotowych.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego

Wskaźnik ROE, czyli rentowności kapitału jest z kolei źródłem wiedzy o tym, ile każda jednostka kapitału pozwala wypracować zysku. Określany jest, jako stopa zwrotu kapitału własnego. Jest to stosunek zysku netto firmy do posiadanych przez nią własnych kapitałów. Kapitały własne to wartość majątku firmy wniesionego przez właścicieli i wypracowanego podczas bieżącej działalności jednostki. Im wyższa wartość wskaźnika, tym sytuacja przedsiębiorstwa jest lepsza. Szczególne znaczenie ma to dla akcjonariuszy i udziałowców. Wysoki wskaźnik świadczy o efektywności i daje szanse na rozwój firmy. Prowadzi również do uzyskiwania wyższych dywidend. Wskaźnik ten obejmuje wyłącznie kapitał własny, z wyłączeniem kapitału obcego. Zobowiązania krótko i długoterminowe nie są przez niego uwzględniane.

Wskaźniki rentowności są obrazem ukazującym, w jaki sposób przedsiębiorstwo jest zarządzane. Błędne decyzje mogą skutkować niskim poziomem rentowności. Dlatego bardzo ważna jest analiza wskaźnikowa, gdyż pozwala ona na wykrycie nieprawidłowości i zmianę strategii firmy.

Terminal płatniczy za 0zł przez rok

Zamowterminal - Poradniki

Uzupełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę