Kim jest beneficjent rzeczywisty?

Prowadzenie firmy może wiązać się z różnymi obowiązkami wobec przepisów prawa. W obliczu zaostrzających się przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu mówimy o beneficjencie rzeczywistym. Kto to taki? Dowiedz się, kim on jest, jakie ma obowiązki oraz jakie informacje na jego temat gromadzi Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Czytaj dalej w naszym artykule.

 1. Beneficjent rzeczywisty – kto to jest?
 2. Centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych – co to takiego?
 3. Kiedy należy zgłosić beneficjenta rzeczywistego?
 4. Kto ma obowiązek zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego?
 5. Co zrobić w przypadku upadłości spółki z o.o.?
 6. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i terroryzmu a płatności gotówkowe
 7. Kim jest beneficjent rzeczywisty? Podsumowanie

Beneficjent rzeczywisty – kto to jest?

Definicja beneficjenta rzeczywistego mówi o tym, że jest to osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad podmiotem gospodarczym, wywierając decydujący wpływ na jego działania.

Kontrola ta może wynikać z posiadania odpowiedniej liczby udziałów lub akcji, praw głosu, jak również z innych okoliczności prawnych umożliwiających decydujący wpływ na działalność podmiotu. Co jednak istotne, może to być osoba, która nie figuruje bezpośrednio w dokumentach korporacyjnych jako właściciel.

Kontrola może być również sprawowana przez osoby, które mają umożliwiające wywieranie decydującego wpływu uprawnienia, które wynikają bezpośrednio z przepisów prawnych lub umów.

Kto może zostać beneficjentem rzeczywistym?

W kwestii określenia, kto może być beneficjentem rzeczywistym, polskie przepisy są jasne. Beneficjentem rzeczywistym jest osoba fizyczna, która sprawuje bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności.

Może to być każda osoba, która spełnia określone kryteria prawne, pozwalające jej na wywieranie znaczącego wpływu na decyzje i działania podejmowane przez daną firmę lub organizację.

Aby osoba mogła być uznana za beneficjenta rzeczywistego, musi posiadać więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów w spółce lub dysponować więcej niż 25% głosów w organie zarządzającym. W sytuacji, gdy żadna z osób fizycznych nie spełnia tych kryteriów, beneficjentem rzeczywistym może być osoba zajmująca wyższe stanowisko kierownicze.

Osoby mające status beneficjenta rzeczywistego muszą być zgłoszone do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Co więcej, każda zmiana w strukturze własnościowej lub zarządzającej, która wpływa na identyfikację beneficjenta rzeczywistego, musi być aktualizowana w wspomnianym rejestrze.

Centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych – co to takiego?

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych to miejsce, które umożliwia zgromadzenie i publiczny dostęp do informacji o beneficjentach rzeczywistych.

Głównym celem CRBR jest zwiększenie transparentności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego przez zapewnienie publicznego dostępu do informacji o beneficjentach rzeczywistych. Rejestr umożliwia identyfikację osób stojących za działalnością korporacyjną, co pomaga w eliminowaniu anonimowości, która może przyczyniać się do nadużyć finansowych, takich jak pranie pieniędzy czy unikanie odpowiedzialności podatkowej.

W CRBR rejestrowane są dane takie jak:

 • imiona i nazwiska beneficjentów rzeczywistych,
 • obywatelstwo,
 • kraj zamieszkania,
 • informacje o procentowej wartości udziałów lub głosów, które dają kontrolę nad podmiotem.

Rejestr może również zawierać daty urodzenia, numery PESEL, a także inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie osoby.

Dzięki temu zwiększa się przejrzystość działalności gospodarczej oraz umożliwia się organom ścigania efektywniejsze działanie w zakresie zapobiegania finansowaniu terroryzmu i praniu brudnych pieniędzy.

Kiedy należy zgłosić beneficjenta rzeczywistego?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każda spółka zarejestrowana w Polsce musi zgłosić do CRBR dane swoich beneficjentów rzeczywistych. Zgłoszenie to musi nastąpić w ciągu 7 dni od dnia, gdy spółka zostanie wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego.

Ważne jest, aby wszystkie zmiany dotyczące beneficjentów rzeczywistych były aktualizowane w CRBR w ciągu 7 dni od ich wystąpienia.

Kto ma obowiązek zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego?

W Polsce jest szeroki zakres podmiotów gospodarczych, które mają obowiązek zgłaszania informacji o swoich beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Należą do nich:

 • spółki jawne,
 • spółki komandytowe,
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółki komandytowo-akcyjne,
 • spółki akcyjne,
 • spółki partnerskie,
 • europejskie zgrupowania interesów gospodarczych,
 • spółdzielnie,
 • stowarzyszenia,
 • fundacje,
 • proste spółki akcyjne,
 • trusty i fundacje rodzinne.

Zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego dokonuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu, najczęściej są to członkowie zarządu lub osoby pełniące funkcje zarządcze. Zgłoszenie powinno być wykonane za pośrednictwem systemu online dostępnego w ramach Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Co zrobić w przypadku upadłości spółki z o.o.?

Upadłość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest procesem prawnym, który ma na celu uregulowanie zobowiązań finansowych firmy, która nie jest w stanie regulować swoich długów. Jest to sytuacja trudna zarówno dla wierzycieli, jak i dla właścicieli firmy.

Mimo ogłoszenia upadłości, zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nadal pełni swoje funkcje, choć w bardzo ograniczonym zakresie.

W kwestii obowiązków wobec Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR), odpowiedzialność za zgłaszanie informacji o beneficjentach rzeczywistych spoczywa na osobach, które są uprawnione do reprezentowania spółki.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i terroryzmu a płatności gotówkowe

W Polsce działania związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu są regulowane głównie przez Ustawę z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Przepisy te zobowiązują instytucje finansowe, w tym banki, a także inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą do wdrożenia szczegółowych procedur identyfikacyjnych, monitorowania transakcji oraz zgłaszania podejrzanych działań.

Każdy podmiot zobowiązany musi stosować odpowiednie środki do identyfikacji swoich klientów oraz beneficjentów rzeczywistych. Proces ten obejmuje zbieranie danych osobowych, takich jak numer PESEL, obywatelstwo, miejsce urodzenia, a także weryfikację za pomocą dokumentów tożsamości. Ponadto instytucje muszą regularnie aktualizować te informacje, aby zapewnić ich aktualność i wiarygodność.

Inne działania dotyczące przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i terroryzmowi

Jednym z elementów przeciwdziałania praniu pieniędzy i terroryzmowi jest m.in. ograniczenie limitów płatności gotówką. Wiąże się to również z upowszechnieniem transakcji bezgotówkowych, które pozwalają na większą transparentność i bezpieczeństwo.

Co więcej, wiele firm ma obowiązek umożliwienia płatności bezgotówkowo swoim klientom. W tym celu mogą oni stosować płatności online, a także za pośrednictwem terminala płatniczego. Dzięki programom takim jak Polska Bezgotówkowa możesz otrzymać urządzenie i wsparcie na jego wdrożenie. Warto sprawdzić, czy możesz z niego skorzystać.

Kim jest beneficjent rzeczywisty? Podsumowanie

Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego ma kluczowe znaczenie dla zapobiegania nadużyciom finansowym i zapewnienia prawidłowości przepływów finansowych w gospodarce. Jest to nie tylko wymóg prawnym, ale również elementem budującym transparentność i bezpieczeństwo ekonomiczne.

Najczęściej zadawane pytania

Kim jest beneficjent rzeczywisty?

Beneficjent rzeczywisty to osoba fizyczna, która sprawuje bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad podmiotem gospodarczym, wywierając decydujący wpływ na jego działania. Może to być osoba posiadająca ponad 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji spółki, posiadająca odpowiednią ilość głosów decydujących o wynikach głosowań, lub osoba kontrolująca w inny sposób funkcjonowanie podmiotu na poziomie zarządzania.

 

Kto ma obowiązek zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych?

Obowiązek zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych spoczywa na zarządach spółek jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością, prostych spółek akcyjnych, spółek akcyjnych (oprócz publicznych), a także na zarządach innych podmiotów takich jak trusty, spółki partnerskie, spółdzielnie, europejskie grupy interesów gospodarczych, stowarzyszenia oraz fundacje zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Co to jest centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych?

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to państwowy system informacyjny, który gromadzi i udostępnia dane o beneficjentach rzeczywistych różnych podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Polsce. Jego głównym celem jest zwiększenie przejrzystości działalności gospodarczej oraz wspieranie działań przeciwdziałających praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Rejestr umożliwia każdemu dostęp do informacji o osobach faktycznie kontrolujących podmioty gospodarcze, co pomaga w monitorowaniu i zapobieganiu nielegalnym działaniom.

Zamowterminal - Poradniki

Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę