dotacje z urzedu pracy na podjecie dzialalnosci gospodarczej

Dotacje z urzędu pracy na podjęcie działalności gospodarczej

Z informacji zanotowanych w rejestrach KRS i CEIDG od 1 stycznia  do 19 grudnia 2018 roku wynika, że w Polsce powstało 359 134 nowych podmiotów gospodarczych. W tym samym okresie zarejestrowano 210 455 zamkniętych podmiotów.

Wśród firm otwieranych w 2018 r. najwięcej przypadków, bo aż 316 000, dotyczy jednoosobowej działalności gospodarczej. W styczniu 2019 r. aktywność tego rodzaju rozpoczęło 35 037 firm (w tym 4721 w KRS, były to również zakłady powstałe z przekształcenia oraz spółki z o.o. i komandytowo-akcyjne). Każdego dnia w naszym kraju powstaje więc ok. 1000 firm.

Skąd nowi przedsiębiorcy pozyskują na nie kapitał początkowy?

Jednym z najpopularniejszych sposobów zdobywania środków finansowych na start są dotacje z urzędu pracy. Aby skorzystać z takiego wsparcia, trzeba spełnić kilka warunków, a późniejsze wykorzystanie przyznanych pieniędzy wymaga podporządkowaniu się pewnym zasadom.

Kiedy można liczyć na dotację z urzędu pracy?

Aby ubiegać się o dotacje na założenie firmy z urzędu pracy, należy najpierw zarejestrować się  w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna, co wynika z przepisów o zatrudnieniu socjalnym. Można też mieć status Absolwenta Centrum Integracji Społecznej lub Absolwenta Klubu Integracji Społecznej.

Osoba ubiegająca się o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie może być jednocześnie studentem studiów dziennych, wolno jej natomiast uczyć się w systemie niestacjonarnym. Nie może ona również w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku posiadać zarejestrowanej na siebie innej działalności gospodarczej ani odmówić bez uzasadnienia propozycji zatrudnienia, przygotowania zawodowego lub stażu.  Co istotne, ubiegający się o dofinansowanie w okresie 2 lat od dnia złożenia dokumentów, nie może być osobą karaną za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu. Na etapie rozpatrywania wniosku urząd weryfikuje również, czy wnioskodawca nie złożył podobnego wniosku w innej placówce bądź czy w przeszłości nie przyznano mu już bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności.

Należy pamiętać, że Powiatowe Urzędy pracy mają często swoje wewnętrzne regulaminy przyznawania jednorazowych środków w ramach dotacji na rozpoczęcie działalności, i tak np. czas od zarejestrowania się jako osoba bezrobotna do momentu umożliwienia petentowi złożenia wniosku o dotację, jest zależny od takich wewnętrznych regulacji. Zdarza się, że wniosek może być złożony już w trakcie pierwszej wizyty po rejestracji lub nawet po 3 miesiącach.

Co dalej po złożeniu wniosku?

Cała procedura przyznawania dotacji na rozpoczęcie działalności może trwać od miesiąca do nawet kilku miesięcy, najczęściej zależy to od sprawności danego urzędu pracy. W tym czasie badane jest merytoryczne i formalne wypełnienie wniosku oraz kwalifikacje zawodowe wnioskodawcy. Następuje również ocena biznesplanu, który często jest wymaganą częścią wniosku. Profesjonalnie przygotowany biznesplan przydaje się szczególnie w sytuacji, gdy bezrobotny nie posiada wkładu własnego lub wykształcenia kierunkowego. Pozwala on bowiem urzędnikom lepiej zrozumieć zamierzoną koncepcję przedsiębiorcy. Dzięki niemu osoba, która nie ma doświadczenia w prowadzeniu biznesu, może też usystematyzować swoje pierwsze działania w firmie, krok po kroku.

Kiedy wniosek o dotację na założenie firmy zostanie pozytywnie rozpatrzony, należy zaczekać około tygodnia na dopełnienie formalności. Chodzi tu o podpisanie umowy z urzędem pracy i poręczycielami, którzy zabezpieczają ewentualny zwrot sumy dotacji w przypadku niedotrzymania warunków umowy przez wnioskującego. Dopiero po złożeniu podpisów na umowie przez wszystkie strony środki pieniężne zostaną przelane w ciągu kilku dni na konto wnioskującego,  a ten musi założyć swoją nową działalność gospodarczą w terminie wskazanym w umowie.

Kwota dotacji a inne dofinansowania

Zwykle urzędy pracy nie wymagają wniesienia wkładu własnego, jednak jego posiadanie wpływa korzystnie na rozpatrzenie wniosku. Czasem za wkład własny uznaje się posiadanie komputera, drukarki lub innych dóbr materialnych niezbędnych do planowanej działalności.

Należy pamiętać, że całą kwotę przyznanej dotacji będzie trzeba wydać w ciągu 30 dni od dnia otrzymania pozytywnej decyzji. Kwota ta jest uzależniona od możliwości finansowych danego urzędu pracy, najczęściej jest to jednak sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Szczegóły dotyczące tej kwestii są zawarte w regulaminach poszczególnych jednostek.

Przykładowo Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu przyznaje dotacje na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości ok. 25 324 zł. Otrzymaną kwotę należy wykorzystać w terminie zawartym w umowie. W przypadku nieprzestrzegania warunków umowy lub prowadzenia działalności krócej niż przez 12 miesięcy wnioskujący musi zwrócić wszystkie środki, które otrzymał wraz z odsetkami w ciągu 30 dni od daty doręczenia wezwania do zwrotu środków przyznanych w  ramach dotacji.

Złożenie wniosku o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej wyklucza możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie z innych źródeł. Jednak po przebytym okresie 6 miesięcy funkcjonowania przedsiębiorstwa nie ma przeciwwskazań do starania się, np. o refundację kosztów związanych z wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska pracy. Właściciel nowej firmy może też zorientować się, czy w województwie odpowiednim dla lokalizacji firmy realizowane są programy operacyjne dotacji unijnych, do których kwalifikuje się jego działalność.

Prowadzenie działalności gospodarczej nie wpływa na otrzymanie dotacji, pod warunkiem że została ona zamknięta najpóźniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku.  Dodatkowo dobrze udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu firmy w przeszłości zwiększa szanse na pozytywną decyzję.  Jeśli sumiennie i profesjonalnie podejdziemy do planu otwarcia nowej firmy, przygotowując rzeczowy biznesplan oraz rzetelnie wypełniony wniosek, nasze szanse na otrzymanie pieniędzy wzrosną. Dużo większe szanse na dofinansowanie mają też przyszli przedsiębiorcy w mniejszych miejscowościach, z uwagi na znacznie mniejszą konkurencje. Przyznane środki można przeznaczyć m.in. na:

  • zakup urządzeń;
  • zakup maszyn;
  • zakup materiałów;
  • zakup towarów;
  • remonty pomieszczeń;
  • pomoc prawną;
  • doradztwo i konsultacje;
  • pozyskanie lokalu.

Po dokonaniu zakupu należy pamiętać jedynie o dostarczeniu do urzędu pracy kopii faktur.

Zamowterminal - Poradniki

Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę