Różnice kursowe w KPiR – jak je wykazać?

Różnice kursowe

Czym są różnice kursowe? Różnice kursowe to inne wartości powstające po przewalutowaniu kwoty na fakturach zakupowych. Według przepisów przedsiębiorca, który ma siedzibę w Polsce i rozlicza się w rodzimej walucie, powinien przewalutować kwotę w jakiej np. zakupił usługę lub towar wyrażoną w walucie obcej, na PLN. Powinien to zrobić na podstawie średniego kursu walut Narodowego Banku Polskiej, który obowiązywał na dzień przed dokonaniem transakcji, czyli daty sprzedaży na wystawionej fakturze. Faktury zagraniczne naturalnie zawierają kwoty wyrażone w walucie, którą posługuje się dany przedsiębiorca. Firma z polski w celu opłaty faktury może użyć konta walutowego lub przewalutować kwotę na walutę obcą, natomiast zaksięgować i rozliczyć podatek za danych koszt lub przychód musi już  w jednostce krajowej, czyli w omawianym przypadku w polskich złotych.

Różnice kursowe księgowanie – jak je wykazać?

Różnice kursowe, występujące w kosztach lub przychodach mogą w rezultacie być ujemne lub dodatnie. W jaki sposób możemy je wykazać? Po pierwsze, trzeba sprawdzić, czy różnice kursowe będą ujemne czy dodatnie. Ujemne różnice kursowe zaistnieją w momencie, gdy po przewalutowaniu według danego kursu pieniędzy otrzymanych od kontrahenta, czyli podczas wpływu ustalonej kwoty, finalna wartość okaże się niższa niż  w czasie zapłaty. Różnica bierze się właśnie z powodu przewalutowania oraz średniego kursu walut ustalanego codziennie przez NBP. Z kolei różnica dodatnia pojawi się, gdy wartość kosztu, który poniósł przedsiębiorca według waluty obcej, po przewalutowaniu na PLN będzie wyższa niż wartość kosztu w momencie dokonania zapłaty.

Dla uproszczenia, warto brać pod uwagę dwa czynniki – średni kurs NBP w zastosowaniu do zaistniałego kosztu oraz średni kurs NBP w dniu przewalutowania transakcji czy otrzymania zapłaty. W taki sposób łatwo wykażemy różnice w KPiR.

Różnice kursowe w KPiR

Różnice kursowe ujmowane w KPiR kwalifikowane są jako  przychody lub koszty w działalności gospodarczej. Ze względu na rozliczenia finansowe z kontrahentem zagranicznym i obowiązkiem przewalutowania kwot zachodzą różnice kursowe. Różnice spowodowane zmiennym kursem mogą wygenerować przychód lub koszt. Tak jak już wspomnieliśmy ujemnymi różnicami kursowymi będą koszty uzyskania przychodów, a dodatnie różnice kursowe zwiększają przychody. Różnice wynikają z:

  • wartości obliczonych według kursu z dnia wykonania lub otrzymania zapłaty
  • wartości obliczonych według kursu z dnia wystawienia faktury

Jeśli więc po przewalutowaniu na polski złoty zapłata do uiszczenia za fakturę sprzedaży jest wyższa niż wartość faktury, wtedy powstaje przychód, który należy opodatkować. Gdy przedsiębiorca płaci za zakup towarów lub usług, a po przeliczeniu na polski złoty kwota będzie wyższa niż wartość otrzymanej faktury zakupu, wtedy pojawi się koszt dla przedsiębiorcy.

Księgowanie różnic kursowych

W jaki sposób księgujemy różnice kursowe? Księguje się je poprzez dowód księgowy (dowód wewnętrzny DW). Ważne podczas księgowania jest wyliczenie różnic księgowych w ujęciu miesiąca, w którym dokonano płatności za fakturę. Można księgować je również w ostatnim dniu rozliczeniowym jako wystawiony dokument zbiorczy. Po sprawdzeniu wyniku różnic kursowych (dodatnich lub ujemnych), poznamy, gdzie zaksięgować różnice kursowe. O czym mowa? By zarejestrować różnice kursowe służą dwie kolumny przychodów i kosztów. Dokumentem księgowym, na podstawie którego różnice kursowe ujmuje się w KPiR, jest dowód wewnętrzny. Wspomniane kolumny to:

  •  8 – Pozostałe przychody – tutaj księgujemy przychód
  • 13 – Pozostałe wydatki – tutaj księgujemy koszt

Różnice kursowe: przykłady

Spójrzmy na przykłady różnic kursowych. Programista wykonał usługę dla klienta ze Słowacji. Wystawił fakturę 21 czerwca 2019 roku na kwotę 5 000 euro, czyli jako przychód została zakwalifikowana kwota 21 311 zł (kurs 4,2622 euro według tabeli nr 119/A/NBP/2019 z dnia 21 czerwca 2019). Następnie należy ustalić różnicę kursową.

Jaką faktyczną kwotę otrzymał przedsiębiorca, jeśli przekazania wartość ze sprzedaży w dniu wykonania transakcji bankowej przez firmę ze Słowacji była liczona po innym kursie? Powiedzmy, że przelew wyszedł 28 czerwca 2019 – średni kurs euro wynosił wtedy 4,2520.

4,2520 euro x 5000 euro = 21 260 zł

Odejmujemy dwie kwoty – otrzymaną faktycznie kwotę od kwoty ujętej na fakturze sprzedażowej – 21 260 zł – 21 311 zł = – 51 zł

Jak widać różnica kursowa wychodzi ujemna. Dla programisty świadczącego usługę powstał więc koszt. Koszt ujmujemy w rubryce “Pozostałe wydatki” w kolumnie 13 KPiR – data 30 czerwca 2019 roku.

Analogiczną sytuację można przedstawić do dodatniego wyniku różnicy kursowe. Wtedy powstaje przychód dla przedsiębiorcy. Określoną wartość wpisujemy do kolumny 8 w KPiR.

Zamowterminal - Poradniki

Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę