Składka emerytalna 2024 – ile wynosi?

Składka emerytalna jest częścią składek na ubezpieczenia społeczne, do których są zobowiązani polscy przedsiębiorcy. Ile wynosi w 2024 roku? Sprawdź jej aktualną wysokość, a także sposób, w jaki jest ona obliczana.

Spis treści

Kiedy przedsiębiorca musi płacić składki do ZUS?

Jako przedsiębiorca ciąży na Tobie wiele obowiązków i formalności poza prowadzeniem swojej firmy. Jednym z nich jest comiesięczne płacenie składek na ubezpieczenia społeczne.

Jesteś do nich zobowiązany, jeśli prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą. Do grona takich osób zaliczamy m.in.:

 • przedsiębiorców wpisanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG);
 • wspólników spółek cywilnych;
 • wspólników spółek jawnych, komandytowych oraz partnerskich;
 • wspólników jednoosobowych spółek z o.o.;
 • komplementariuszy spółek komandytowo-akcyjnych;
 • akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej, którzy wnoszą do firmy wkład niepieniężny w formie pracy lub usług;
 • przedstawicieli wolnych zawodów;
 • twórców i artystów;
 • podmioty zarządzające publicznymi lub niepublicznymi placówkami edukacyjnymi, takimi jak szkoły czy przedszkola.

Kto nie musi płacić składek na ubezpieczenie społeczne?

Niektórzy przedsiębiorcy nie są zobowiązani do płacenia składek ZUS. Do takiej sytuacji dochodzi najczęściej wtedy, kiedy są oni ubezpieczeni na innej podstawie, na przykład jako pracownicy etatowi.

Nie zapominajmy również o osobach prowadzących rolniczą działalność gospodarczą, którzy odprowadzają składki do KRUS. Chociaż wciąż można opłacać Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wielu rolników woli podlegać ubezpieczeniu w KRUS ze względu na niższe stawki.

Jakie są terminy płacenia składek na ubezpieczenia społeczne?

W zależności od rodzaju prowadzenia firmy, musisz opłacić składki ZUS w określonym terminie. Wyróżniamy tutaj:

 • Jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe – do 5. dnia miesiąca.
 • Podmioty posiadające osobowość prawną – do 15. dnia miesiąca.
 • Pozostali płatnicy składek – do 20. dnia miesiąca.

Warto pamiętać o terminach składek na ubezpieczenia społeczne. Każdy dzień zwłoki wiąże się bowiem z naliczeniem odsetek karnych. Zadłużenie w ZUS zaś jest widoczne w bazach dłużników i może pogorszyć zdolność kredytową przedsiębiorcy.

Jakie składki przedsiębiorca musi płacić za siebie?

Przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą są zobowiązani do płacenia składek na swoje ubezpieczenia. Mówimy tutaj o takich składkach jak:

 • ubezpieczenia emerytalne;
 • ubezpieczenia rentowe;
 • ubezpieczenia chorobowe;
 • ubezpieczenia wypadkowe;
 • składka na Fundusz Pracy;
 • składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Oprócz podanych składek, warto doliczyć również ubezpieczenie zdrowotne. Choć nie jest częścią ubezpieczeń społecznych, jest ono obowiązkowe. Obecnie jest to kwota, która zależy od dochodów przedsiębiorców oraz wybranej formy opodatkowania.

Z kolei składka na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy nie jest obowiązkowa w dwóch przypadkach:

 • przedsiębiorca, który ma prawo do płacenia obniżonych składek ZUS, czyli tzw. Małego ZUS-u, nie musi opłacać składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. W takiej sytuacji podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest obniżona i wynosi 30% minimalnego wynagrodzenia brutto;
 • przedsiębiorca ukończył 60. rok życia (w przypadku mężczyzn) lub 55. rok życia (w przypadku kobiet).

Jaka jest wysokość składek na ubezpieczenia społeczne w 2024 roku?

Ze względu na wzrost minimalnego wynagrodzenia pracownika i prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, w 2024 roku wysokość składek na ubezpieczenia zmienia się dwa razy.

Minimalna podstawa wymiaru składek dla tych przedsiębiorców wynosi 4 694,40 zł. W konsekwencji całkowita składka na ubezpieczenia, łącznie ze składką na Fundusz Pracy, osiąga sumę 1600,32 zł miesięcznie. Jest to wzrost o 181,84 zł w porównaniu z rokiem 2023.

Tym samym przedsiębiorcy są zobowiązani do płacenia składek w wysokości:

 • 916,35 zł na ubezpieczenie emerytalne – 19,52%,
 • 375,55 zł na ubezpieczenie rentowe – 8%,
 • 115,01 zł na ubezpieczenie chorobowe – 2,45%,
 • 115,01 zł na Fundusz Pracy – 2,45%,
 • 78,40 zł na ubezpieczenie wypadkowe – 1,67%.

Ile wynosi składka emerytalna w 2024?

Składka emerytalna jest jednym z filarów ubezpieczeń społecznych. Jest ona obowiązkowo odprowadzana do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W 2024 roku jej standardowa stawka wynosi 19,52% podstawy wymiaru.

Należy jednak pamiętać, że wysokość składek na ubezpieczenie emerytalne zależy od wysokości podstawy wymiaru składek ubezpieczenia, która służy do jej obliczenia. Tym sposobem w 2024 roku jej wysokość ulegnie zmianie:

 • od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku – przedsiębiorcy opłacają składkę emerytalną w wysokości 916,35 zł. Dla nowo założonych firm, którym przysługują niższe stawki, opłata wynosi 248,41 zł.
 • odd 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku – składka emerytalna utrzymuje się na poziomie 916,35 zł dla większości przedsiębiorców, natomiast dla nowych firm kwota wzrasta do 251,81 zł.

Ile wynosi składka zdrowotna?

Oprócz składki emerytalnej warto również omówić składkę zdrowotną, która co roku budzi wiele emocji wśród przedsiębiorców. Od 2022 roku jest ona bowiem zależna od formy opodatkowania i wysokości dochodów.

Tym samym dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych, składka zdrowotna wynosi 9% od podstawy wymiaru składki, czyli dochodu z działalności gospodarczej. W przypadku podatku liniowego jest ustalona na poziomie 4,9% dochodu.

Z kolei miesięczna składka zdrowotna na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych zależy od wysokości przychodu:

 • poniżej 60 tys. zł rocznego przychodu – 419,46 zł.
 • od 60 tys. zł do 300 tys. zł rocznego przychodu – 699,11 zł.
 • powyżej 300 tys. zł rocznego przychodu – 1 258,39 zł.

Kiedy po rocznym rozliczeniu zapłacona składka zdrowotna przewyższa należną kwotę, przedsiębiorca może ubiegać się o zwrot nadpłaty. Jeśli zaś składki okażą się niższe, należy dokonać dopłaty różnicy.

Dla przedsiębiorców, szczególnie tych prowadzących działalność handlową lub usługową, dochody są kluczowe do ustalania wysokości składek na ubezpieczenia zdrowotne. Pamiętajmy bowiem, że zaliczamy do nich wszelkiego rodzaju płatności z klientami, przelewy czy transakcje z wykorzystaniem terminali płatniczych.

Ulga na Start i Mały ZUS, czyli ulga dla nowych przedsiębiorców

Ubezpieczenie emerytalne może być niższe dla nowych przedsiębiorców. Wszystko dzięki Uldze na Start i Małemu ZUS. Mają one na celu obniżenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Ulga na Start

Jest to specjalna ulga dla nowych przedsiębiorców. Umożliwia ona zwolnienie z obowiązku płacenia składek na ubezpieczenia społeczne (z wyjątkiem ubezpieczenia zdrowotnego) przez pierwsze sześć miesięcy prowadzenia działalności.

Podczas korzystania z tej ulgi, jako nowy przedsiębiorca jesteś zwolniony z płacenia składek na:

 • ubezpieczenie emerytalne,
 • ubezpieczenie rentowe,
 • ubezpieczenie wypadkowe,
 • ubezpieczenie chorobowe.

Po zakończeniu okresu Ulgi na Start możesz skorzystać z ulgi Mały ZUS przez kolejne 24 miesiące.

Mały ZUS

Mały ZUS umożliwia opłacanie niższych składek na ubezpieczenia społeczne, takie jak ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe. W przypadku tej ulgi masz możliwość opłacania składek od kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia przez okres 24 miesięcy od daty rozpoczęcia działalności.

Dodatkowo, przedsiębiorcy korzystający z Małego ZUS nie są zobowiązani do płacenia składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

W 2024 roku składki na ubezpieczenia ZUS od stycznia do czerwca, i od lipca do grudnia, uwzględniające zmianę minimalnego wynagrodzenia brutto, wynoszą:

 • składka emerytalna – 248,41 zł i 251,81 zł.
 • składka rentowa – 101,81 zł i 103,20 zł.
 • składka chorobowa (dobrowolna) – 31,18 zł i 31,61 zł.
 • składka wypadkowa – 21,25 zł i 21,54 zł.

Całkowita suma składek (bez składki zdrowotnej) oscyluje w granicach 402,65 zł do 408,16 zł.

Mały ZUS Plus dla małych przedsiębiorców – kto może z niego skorzystać?

Mały ZUS Plus to rozszerzona wersja ulgi Mały ZUS. Mogą z niej skorzystać przedsiębiorcy, którzy spełniają określone warunki. Aby tak się stało, przychód z poprzedniego roku nie może przekroczyć 120 000 złotych. Ponadto firma musi być prowadzona w poprzednim roku nie mniej niż przez 60 dni.

Dzięki uldze Mały ZUS Plus, podstawa wymiaru składki nie jest niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia oraz nie jest wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Ile do ZUS płaci pracodawca, a ile pracownik?

Składki na ubezpieczenia obowiązuje podział pomiędzy pracownika a pracodawcę. Jak to wygląda w praktyce?

Ubezpieczenie emerytalne – pracownik opłaca 9,76% swojego wynagrodzenia brutto, tak samo jak pracodawca, który opłaca 9,76%.

Ubezpieczenie rentowe – pracownik odprowadza 1,5% od swojego wynagrodzenia, pracodawca zaś 6,5%.

Ubezpieczenie chorobowe – jest w całości finansowane przez pracownika i wynosi 2,45% wynagrodzenia brutto.

Ubezpieczenie wypadkowe – jest finansowane wyłącznie przez pracodawcę i jego wysokość wynosi od 0,67% do 3,33%.

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – są opłacane tylko przez pracodawcę w wysokości 2,45% i 0,1% wynagrodzenia.

Składka zdrowotna – jest płacona przez pracownika w wysokości 9% wynagrodzenia.

Wysokość emerytury – z czego wynika?

Podstawa obliczenia emerytury jest ustalana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznyc i zależy od kilku czynników, które omówiliśmy poniżej.

 • Kapitał początkowy – jest to suma składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe odprowadzonych przed 1999 rokiem.
 • Składki na ubezpieczenie emerytalne – dotyczą one składek zapisanych na koncie ubezpieczonego w ZUS po 1998 r., aż do końca miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie wypłaty emerytury.
 • Środki z OFE – jako członek OFE do Twojej emerytury są także naliczone zwaloryzowane środki zgromadzone na subkoncie w ZUS, włącznie ze środkami przeniesionymi z OFE.

Składka emerytalna 2024 – ile wynosi? Podsumowanie

W 2024 roku składka emerytalna, a także inne opłaty w systemie ubezpieczeń społecznych, ulegną zmianie. Wszystko z powodu dwukrotnej zmiany minimalnego wynagrodzenia brutto, a także prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Jako przedsiębiorca warto wiedzieć o tych zmianach, aby być świadomym wysokości składek na ubezpieczenie ZUS.

Źródła:

https://samorzad.gov.pl/web/gmina-janowiec-wielkopolski/nowe-wysokosci-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne-w-2024-r

https://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury/emerytura-dla-osob-urodzonych-po-31-grudnia-1948/sposob-wyliczenia-emerytury

Zamowterminal - Poradniki

Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę