Wynagrodzenie za część miesiąca – jak obliczyć wynagrodzenie pracownika za niepełny miesiąc

Wynagrodzenie za niepełny miesiąc: podstawa prawna

Według ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeksu pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141), pracownikowi przysługuje prawo do godziwego wynagrodzenia za wykonywane obowiązki objęte umową o pracę. Jednak zdarzają się sytuacje, kiedy z różnych powodów osoba zatrudniona nie może przebywać w pracy przez cały miesiąc.

Zasady obliczania wynagrodzenia za niepełny czas wykonywania obowiązków reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1986 roku w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. 1996 nr 62 poz. 289).

Zapisy w rozporządzeniu zobowiązują pracodawcę do obliczania wynagrodzenia za część miesiąca na takich samych zasadach, jak w przypadku ustalania ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Jednocześnie należy pamiętać, że w zależności od powodu nieobecności w pracy przysługują również inne prawa wynikające z posiadania ubezpieczenia społecznego. Jak to wygląda?

Wynagrodzenie za część miesiąca – nieobecność spowodowana chorobą lub ciążą

Każda osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę zostaje objęta obowiązkiem ubezpieczeniowym. Jeżeli pracodawca opłacał składki chorobowe przez co najmniej 30 dni, wówczas pracownikowi przysługuje prawo do pobierania zasiłku chorobowego.

Natomiast w przypadku zasiłku macierzyńskiego nie obowiązuje “czas wyczekiwania”, a wniosek o jego wypłatę można złożyć już po pierwszym dniu opłacania składek.

Nieobecność w pracy może również wynikać ze sprawowania opieki nad osobą chorą. W takiej sytuacji na zasadach ustalonych w odpowiednich rozporządzeniach przysługuje zasiłek opiekuńczy.

Jeżeli  problemy zdrowotne są poważne i wymagają dalszego leczenia w celu przywrócenia zdolności do pracy, wówczas przysługuje świadczenie rehabilitacyjne. Warto zaznaczyć, że kiedy okres choroby nie przekracza 33 dni, pracownik otrzymuje wynagrodzenie chorobowe w wysokości 80% pensji ustalonej w umowie o pracę za każdy dzień kalendarzowy.

W każdej z wyżej wymienionych sytuacji zasady obliczania pensji za przepracowaną część miesiąca są takie same.

Jak obliczyć wynagrodzenie za niepełny miesiąc?

Należy wykonać kilka prostych kroków. Pierwszy z nich to podzielenie wynagrodzenia przysługującego za pełny okres pracy przez 30. Warto zaznaczyć, że na ten parametr nie ma wpływu liczba dni w danym miesiącu. Drugi krok polega na pomnożeniu otrzymanej kwoty przez liczbę dni nieobecności pracownika. Na końcu wystarczy odjąć tę kwotę od wynagrodzenia ustalonego w przypadku przepracowania całego miesiąca.

Zakończenie stosunku pracy a wynagrodzenie za niepełny miesiąc

Może się zdarzyć, że pracownik rozpoczyna swoje obowiązki w połowie miesiąca lub jego poprzednia umowa zakończy się w trakcie okresu rozliczeniowego. W takiej sytuacji należy zastosować zasady obowiązujące również w przypadku choroby.

Oznacza to, że wynagrodzenie za pełny miesiąc, należy podzielić przez 30, a następnie otrzymany wynik pomnożyć przez liczbę dni pozostałą w wyniku zwolnienia. Ostatnim działaniem będzie odjęcie kwoty wynikającej z pomnożenia od wynagrodzenia za pełny miesiąc.

Jak obliczyć wynagrodzenie za część miesiąca? Inny powód

Nieobecność w pracy może wynikać również z innych powodów niż choroba.  W takiej sytuacji pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za część miesiąca, w którym wykonywał swoje obowiązki. Jak je obliczyć?

Zasady różnią się od tych obowiązujących w przypadku choroby. Podczas obliczeń należy brać pod uwagę liczbę godzin, a nie dni. Oznacza to, że pierwszym krokiem będzie ustalenie liczby godzin, które pracownik miał przepracować w danym miesiącu. Następnie należy przez nią podzielić wynagrodzenie przysługujące za pełny wymiar czasu pracy. Kolejnym etapem będzie pomnożenie wyniku z poprzedniego kroku przez liczbę godzin nieobecności osoby zatrudnionej. Na końcu pozostaje tylko odjąć obliczoną kwotę od wynagrodzenia ustalonego w stawce miesięcznej.

Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca – choroba i inny powód

Jeżeli w jednym miesiącu zdarzy się zarówno choroba, jak i nieobecność spowodowana innym czynnikiem, wówczas należy wykonać działania obowiązujące dla obu tych przypadków. W takiej sytuacji pierwszym krokiem będzie wyliczenie pensji za okres choroby oraz nieobecności wynikającej z innych przyczyn. Natomiast drugi etap obejmuje odjęcie tych wyników od płacy przysługującej za pełny wymiar pracy.

Otrzymana kwota stanowi wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca.

Zamowterminal - Poradniki

Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę