Zwolnienie dyscyplinarne pracownika – najczęstsze powody i skutki zwolnienia

Zwolnienie dyscyplinarne pracownika – co to oznacza i kogo dotyczy?

Zwolnienie dyscyplinarne to potoczne określenie na rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. Najważniejsze informacje na ten temat można znaleźć w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141). Zgodnie z jej zapisami zakończenie współpracy może mieć dwie formy.

Jedną z nich jest złożenie wypowiedzenia przez pracownika lub pracodawcę. W takiej sytuacji obowiązuje okres wypowiedzenia dostosowany do stażu pracy. Jeśli czas zatrudnienia jest krótszy niż 6 miesięcy, wówczas wynosi on 2 tygodnie. W przypadku gdy pracownik wykonywał swoje obowiązki przez co najmniej 6 miesięcy, obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia.

Z kolei 3-miesięczny okres wypowiedzenia dotyczy pracowników oraz osoby zatrudniającej, których współpraca trwa co najmniej 3 lata. Jednak art. 52 Kodeksu pracy umożliwia pracodawcy rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym, czyli zwolnienie dyscyplinarne. Dotyczy ono nie tylko stosunku pracy nawiązanego na czas określony i nieokreślony, ale również okresu próbnego. Warto również zwrócić uwagę na termin, w jakim pracodawca jest obowiązany dopełnić wszelkich formalności. Zgodnie z zapisami w Kodeksie pracy wynosi on maksymalnie 1 miesiąc od otrzymania informacji o pojawieniu się okoliczności przemawiających za zwolnieniem dyscyplinarnym. Niezbędne jest również zachowanie formy pisemnej.

Dodatkowo warto podkreślić, że zwolnienie dyscyplinarne może dotyczyć również osób szczególnie chronionych przed wypowiedzeniem na podstawie prawa pracy. Wśród nich znajdują się pracownicy w okresie przedemerytalnym, w trakcie urlopu wypoczynkowego, przebywający na zwolnieniu lekarskim, urlopie macierzyńskim czy też pracownice będące w ciąży. Pracodawca ma prawo w uzasadnionych sytuacjach do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym każdej z wyżej wymienionych osób.

Jakie są najczęstsze powody zwolnienia dyscyplinarnego?

Zwolnienie dyscyplinarne: najczęstsze powody

Zwolnienie dyscyplinarne to kwestia uregulowana przez art. 52 Kodeksu pracy. Zakłada on trzy sytuacje, w których pracodawca może podjąć decyzję o rozwiązaniu umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy pracownika.

Pierwsza z nich to ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, które obejmują takie działania jak nagłe, długotrwałe i nieusprawiedliwione opuszczenie stanowiska lub nieobecność, przyjście do pracy w stanie nietrzeźwości, niewykonanie obowiązków służbowych, a także kradzież w miejscu zatrudnienia.

Zwolnienie dyscyplinarne może nastąpić również w przypadku popełnienia przestępstwa podczas okresu zatrudnienia uniemożliwiającego dalszą pracę. Aby zostało ono zakwalifikowane jako podstawa dyscyplinarki, musi zostać spełniony jeden z dwóch warunków: czyn zabroniony jest oczywisty, czyli pracownika złapano na gorącym uczynku,  lub potwierdzony prawomocnym wyrokiem sądu.

Ostatnia z sytuacji, która może spowodować dyscyplinarne zwolnienie, to utrata uprawnień niezbędnych do wypełnienia obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku. W tym przypadku warunkiem koniecznym jest wykazanie winy pracownika. Warto zwrócić szczególną uwagę na fakt, że o ile pozbawienie prawa jazdy to podstawa do dyscyplinarki, o tyle jego tymczasowe zawieszenie nie może być powodem zwolnienia w trybie natychmiastowym.

Jeżeli sytuacja, w której pracodawca chce wręczyć pracownikowi zwolnienie dyscyplinarne, nie klasyfikuje się do żadnej z wyżej wymienionych kategorii, wówczas należy jeszcze raz przemyśleć, czy podjęcie takiego kroku jest naprawdę konieczne.

Zwolnienie dyscyplinarne: skutki

Skutki zwolnienia dyscyplinarnego dla pracowników oraz pracodawców są naprawdę poważne. Z perspektywy osoby, która otrzymała dyscyplinarkę, jedną z najpoważniejszych konsekwencji okazuje się często umieszczenie informacji na ten temat w świadectwie pracy. Może to być przeszkoda w otrzymaniu nowego zatrudnienia. Zapis o rozwiązaniu umowy z winy pracownika obniża jego wiarygodność w oczach przyszłego pracodawcy.

Ponadto nie otrzymuje on dodatkowego czasu na znalezienie pracy, co gwarantuje rozwiązanie umowy na podstawie wypowiedzenia lub za porozumieniem stron. Dodatkowo zwolnienie dyscyplinarne pracownika uniemożliwia mu otrzymanie zasiłku dla bezrobotnych. Będzie to możliwe dopiero po upływie 180 dni od rejestracji w systemie. Jakie obowiązki w takiej sytuacji ciążą na pracodawcy?

Dyscyplinarne zwolnienie wiąże się dla pracodawcy przede wszystkim z uregulowaniem wynagrodzenia oraz należnych mu świadczeń. Pracownikowi przysługuje wypłata za czas, w którym świadczył pracę. Z kolei przekazanie środków powinna nastąpić najpóźniej w dniu rozwiązania umowy. Ponadto może się zdarzyć, że osoba zatrudniająca ma obowiązek wypłacenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Zamowterminal - Poradniki

Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę