Karta podatkowa – co to i kto może z niej skorzystać?

Karta podatkowa – co to i kto może z niej skorzystać?

Prowadzenie niedużej firmy, która zatrudnia niewiele osób, może być trudne ze względu na duże obciążenia podatkowe. Koszty pracy, podatek VAT oraz podatek dochodowy mocno obciążają małe przedsiębiorstwa. To powoduje, że często balansują one na granicy opłacalności prowadzonej działalności. Znaczącym odciążeniem dla budżetu niedużych firm okazuje się karta podatkowa.

Przedsiębiorca korzystający z tej formy opodatkowania nie musi prowadzić skomplikowanej księgowości, dlatego unika kosztów prowadzenia rachunkowości przez firmy zewnętrzne; nie musi też zatrudniać księgowego na etacie. Kolejnym udogodnieniem karty podatkowej jest wysokość podatku dochodowego, który należy odprowadzić do US (urzędu Skarbowego). Jest on z góry ustalony przez Ministra Finansów i nie zależy od wysokości uzyskanych przychodów. Jednak nie każdy przedsiębiorca może skorzystać z karty podatkowej jako formy odprowadzenia podatku. Sprawdź, kto i na jakich warunkach może z tego rozwiązania skorzystać..

Karta podatkowa – dla kogo?

Karta podatkowa jest formą opodatkowania małych i indywidualnych przedsiębiorstw. Dla kogo jest przeznaczona karta podatkowa? Skorzystać z niej mogą jednoosobowe działalności gospodarcze oraz podmioty działające jako spółki cywilne. Wymienione przedsiębiorstwa nie prowadzą skomplikowanej księgowości i odprowadzają podatek ustalony w obwieszczeniu Ministra finansów z dn. 30 listopada 2018 roku. W przypadku karty podatkowej stawki ustalone są z góry i nie zależą od wysokości uzyskanego dochodu. Podatek jest ustalany przez naczelnika odpowiedniego urzędu skarbowego i odprowadza się co miesiąc do określonej kwoty dla poszczególnych form działalności, z wyjątkiem świadczeń dla ludności. Odrębne zapisy obwieszczenia dotyczą proboszczy i wikariuszy. Stawki ustalane są na podstawie liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest firma oraz liczby zatrudnionych pracowników. Pełna treść obwieszczenia pokazująca stawki podatkowe dla określonych form prowadzonej działalności gospodarczej jest dostępna w Internetowym Systemie Aktów Prawnych.

Kto i na jakich warunkach korzysta z karty podatkowej?

Podmioty, które mogą korzystać z karty podatkowej, są wymienione w obwieszczeniu Ministra Finansów z dn. 30 listopada 2018 roku. Zalicza się tu następujące rodzaje działalności:

  • działalność usługową oraz wytwórczo-usługową;
  • działalność parkingową;
  • usługi w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami;
  • usługi w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi;
  • gastronomię, jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%;
  • rozrywkę.

W przypadku spółek cywilnych wyłączone są te działalności, które prowadzą sprzedaż posiłków domowych i nie prowadzą sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%. Wyłączone z karty podatkowej są także wolne zawody – lekarze prowadzący działalność weterynaryjną i sprzedawcy preparatów weterynaryjnych. Z możliwości korzystania z tej formy opodatkowania nie mogą skorzystać również spółki cywilne prowadzące działalność opieki nad dziećmi i osobami starszymi oraz usługi edukacyjne liczone na godziny.

Z karty podatkowej można korzystać na określonych warunkach. Działalność musi być prowadzona na terytorium kraju i nie może korzystać z usług osób niezatrudnionych w oparciu o umowę o pracę. Przedsiębiorstwo nie może wytwarzać produktów objętych podatkiem akcyzowym. Firma nie może prowadzić działalności opartej o wynajem, dzierżawę lub zawierać podobnych umów.

Jak zostać podatnikiem rozliczanym na karcie podatkowej?

Rozliczanie się z fiskusem za pomocą karty podatkowej wymaga prowadzenia jednej z wymienionych działalności oraz spełnienia określonych warunków. Naczelnikowi urzędu skarbowego (czyli urzędowi skarbowemu właściwemu do miasta, w którym zarejestrowana jest działalność) należy złożyć zawiadomienie poprzez wypełnienie wniosku PIT-16. Nieprzekraczalnym terminem na to jest 20 stycznia bieżącego roku podatkowego. Nie ma potrzeby corocznego potwierdzania formy opodatkowania, jedynie w przypadku rezygnacji z karty podatkowej należy powiadomić o tym urząd skarbowy. Przedsiębiorca chcący skorzystać z karty podatkowej w ciągu roku również może złożyć wniosek do urzędu skarbowego, ale na druku CEIDG-1.

Rozliczenie podatku następuje do 7. dnia następnego miesiąca, natomiast ostatnia wpłata podatku w roku musi zostać uiszczona do 28 grudnia. Deklarację podatkową za ubiegły rok podatkowy składa się na druku PIT-16A do 31 stycznia.

Rezygnacja lub utrata karty podatkowej

Aby zrezygnować z karty podatkowej, przedsiębiorca musi zawiadomić o swoim zamiarze urząd skarbowy do 20 stycznia kolejnego roku podatkowego. Prawa do rozliczania się za pomocą karty podatkowej można się zrzec po otrzymaniu decyzji o zmianie wysokości podatku do 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Prawo do rozliczania podatku na karcie podatkowej można również stracić. Urząd skarbowy odbiera tę możliwość, gdy podane dane przedsiębiorcy są nieprawdziwe, gdyż skutkuje to tym, że podatek jest płacony w niewłaściwej kwocie. Drugim czynnikiem odbierającym prawo do rozliczenia podatku w tej formie prowadzenie nierzetelnej ewidencji zatrudnienia. Urząd skarbowy może pozbawić prawa do stosowania karty podatkowej, gdy rachunek jest prowadzony niestarannie lub gdy urząd nie został powiadomiony w ciągu 7 dni o istotnych zmianach mających wpływ na kwotę i formę opodatkowania.

Wygoda, komfort, niski podatek dochodowy i brak kosztów księgowości to ogromne zalety karty podatkowej. Korzystać z niej mogą mikro- i małe przedsiębiorstwa, ale na określonych warunkach. Karta podatkowa nie zwalnia firmy od prowadzenia w sposób rzetelny rozliczenia podatku i działalności.

Zamowterminal - Poradniki

Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę