rozpoczecie dzialalnosci gospodarczej prawidlowe ustalenie kodw pkd oraz konsekwencje

Kody PKD – jak prawidłowo ustawić kod PKD podczas rozpoczynania działalności gospodarczej?

Czym jest kod PKD i kiedy należy go ustalić?

Obowiązek wyboru kodu z Polskiej Klasyfikacji Działalności wszedł w życie w 2008 roku. Ma on zastosowanie w statystyce, ewidencji, rachunkowości, dokumentacji, a także rejestrach urzędowych i systemach informatycznych administracji. Dotyczy osób prowadzących jednoosobową działalność oraz podmioty objęte obowiązkiem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Numer PKD wpisuje się w formularzu CEIDG-1. Każdy przedsiębiorca wpisuje w nim przynajmniej 1 symbol PKD. Ma prawo wybrać nieograniczoną liczbę kodów i wykonywać zróżnicowaną działalność. W przypadku, jeżeli nie mieszczą się one we wniosku, wypełnia załącznik CEIDG-RD. Na pierwszej pozycji wpisuje się główny obszar działalności, a na kolejnych – dodatkowe. Podmioty rejestrujące spółkę w KRS mogą podać tylko do 10 kodów.

Kody wybiera się zgodnie z faktycznie prowadzoną działalnością, a w przypadku zmiany, czy rozszerzenia zakresu działania, w każdej chwili można je aktualizować. Jeżeli przedsiębiorca rozpoczynający działalność nie potrafi przewidzieć wszystkich, wykonywanych w przyszłości czynności, będzie mógł rozszerzyć zakres PKD, a nawet zmienić te wybrane wcześniej, ale pod warunkiem, że zrobi to przed uzyskaniem przychodu z danego rodzaju działalności, którego dotyczyć będzie nowy kod. Określenie kodu konieczne jest w momencie składania wniosku o rejestrację firmy. Spółki rejestrowane w KRS nie są zobowiązane do wpisywania kodów do umowy spółki. Muszą natomiast opisać przedmiot prowadzonej działalności. Numer PKD ułatwia jednak sądowi ocenę złożonego wniosku o wpis do KRS. Kod PKD jest podstawą do uzyskania numeru REGON, nadawanego przez Urząd Statystyczny.

Struktura kodu PKD

Kody mają strukturę wielopoziomową. W Polskiej Klasyfikacji Działalności zostały podzielone na sekcje, jak np. rolnictwo, transport, handel. Odpowiadają one obszarom wykonywania działalności gospodarczych. Zostały im przypisane litery alfabetu od A do U. Każdy rodzaj składa się z pięciu znaków.

Sekcje dzielą się następnie na działy, które oznaczone są liczbą dwucyfrową, poniżej lista sekcji kodów PKD:

Kod Sekcja
A Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
B Górnictwo i wydobywanie
C Przetwórstwo przemysłowe
D Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
E Dostawa wody; gospodarowanie ciekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
F Budownictwo
G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
H Transport i gospodarka magazynowa
I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
J Informacja i komunikacja
K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
L Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
N Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
O Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
P Edukacja
Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
S Pozostała działalność usługowa
T Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby
U Organizacje i zespoły eksterytorialne

 

Otwierasz działalność gospodarczą? Nie zapomnij o terminalu płatniczym dla Twojego biznesu!

Poziom drugi dzieli cały zbiór na 88 grup rodzajów działalności. Poziom trzeci, oznaczany trzycyfrowym kodem numerycznym, dzieli się na grupy i obejmuje aż 272 pozycje, w zależności od charakteru procesu produkcji lub usługi oraz charakteru odbiorcy. Poziom czwarty, czyli klasa, oznaczany jest czterocyfrowym kodem numerycznym. Obejmuje on 615 grupowań rodzajów działalności. Wyodrębniane one są na podstawie specjalizacji działalności. Piąty poziom to podklasy oznaczane pięcioznakowym kodem alfanumerycznym. Obejmuje on 654 grupowania, wyodrębniające rodzaje działalności, charakterystyczne dla polskiej gospodarki. Pełni także funkcję statystyczną.

Jak ustalić kod PKD?

Szczegółowy wykaz kodów PKD znajduje się w każdym urzędzie gminy oraz na stronie internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wybór kodów ma określać rodzaje działalności gospodarczej. PKD musi więc zostać dokładnie przemyślane. Jeżeli obszaru działania nie można określić precyzyjnie, wówczas wybiera się kilka kodów związanych z profilem firmy. Właściwą metodą jest obliczenie procentowego udziału różnych rodzajów działalności. Ten, który zyska największy udział, wpisywany jest na pierwszym miejscu. Na stronie internetowej GUS istnieje wyszukiwarka kodów, z której również warto skorzystać. Pomoże ona wybrać właściwy kod. Ma pięciopoziomową klasyfikację – od poziomu ogólnego do szczegółowego. Po wpisaniu słowa kluczowego w odpowiedzi wyświetlą się kody odpowiadające dziedzinie działalności. Jeżeli przedsiębiorca nadal ma problem z wyborem, może złożyć wniosek do Urzędu Statystycznego, opisując dokładnie, czym ma się zajmować jego firma. Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi przyjmuje indywidualne zgłoszenia osobiste, pocztowe, drogą faksową lub e-mailem. Opłata pobierana jest w zależności od liczby kodów. W ciągu miesiąca podatnik otrzyma odpowiedź ze wskazaniem właściwych kodów.

Konsekwencje wyboru kodu PKD

Zgodnie z przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia przedsiębiorca, którego działalność wykracza poza zgłoszone rodzaje PKD, może zostać ukarany grzywną. Wybór właściwego PKD w niektórych przypadkach ma wpływ na rodzaj opodatkowania. Charakter wykonywanej działalności może dawać prawo do opodatkowania innego niż na zasadach ogólnych, np. ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, czy podatkiem liniowym. Niewłaściwy kod może utrudnić udział w przetargach, a także staraniach o dofinansowania – brak właściwego kodu może spowodować wykreślenie z listy kandydatów. W wielu przypadkach, gdy kod określono błędnie, może być wymagane poświadczenie posiadania prawa do wykonywania danego zawodu.

Zakres działalności można w każdej chwili poszerzyć lub zmniejszyć, wykreślając lub dodając nowe kody PKD. Złożenie wniosku CEIDG jest bezpłatne, dlatego należy precyzyjnie określać kody PKD odpowiednio do profilu firmy.

Zamowterminal - Poradniki

Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę