czym jest cash flow rodzaje i przyklady przeplywow pienieznych

Cash flow – czym jest, rodzaje i przykłady przepływów pieniężnych

Cash flow – definicja

Sprawozdanie finansowe składa się z kilku elementów. Oprócz bilansu i rachunku zysków i strat obejmuje ono także rachunek przepływów pieniężnych.

Cash flow to element sprawozdania finansowego istniejącego przedsiębiorstwa lub analizy finansowej biznesplanu. Ukazuje źródła uzyskania środków finansowych i ich wykorzystanie. Nadwyżka powstała między nimi w wyniku działalności to Cash flow. Dokument pozwala na ustalenie, jaką gotówką dysponuje przedsiębiorstwo, z jakich źródeł ona pochodzi i jak zostały zagospodarowane te finanse. Jest uzupełnieniem pozostałych zestawień.

Sposób jego sporządzenia określają przepisy. W przeciwieństwie do bilansu i rachunku zysku i strat uwzględnia wyłącznie faktycznie zaistniałe przepływy pieniężne. Nie obejmuje wartości szacunkowych, dlatego wskaźniki cash flow są dokładniejsze od innych sposobów wykorzystywanych w ocenie potencjału firmy.

Trzy segmenty rachunku przepływów środków pieniężnych

Na rachunek przepływów środków finansowych składają się trzy segmenty.

Pierwszym z nich są przepływy pieniężne z działalności operacyjnej firmy. Podlegają tu wszelkie środki pieniężne generowane w wyniku podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub statutowej działalności. W praktyce stanowią one zazwyczaj około 90% wszystkich środków.

Kolejnym segmentem są przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej. Są to środki generowane lub wydatkowane na inwestycje, które są niezbędne do prawidłowego działania przedsiębiorstwa. Może to być zakup środków trwałych.

Trzecim segmentem są przepływy pieniężne netto z działalności finansowej. Zalicza się do nich wszelkiego rodzaju kredyty, obligacje, akcje, wypłatę dywidend, skup własnych akcji, spłatę kredytów, odsetek.

Te trzy rodzaje przepływów razem tworzą rachunek przepływów pieniężnych w ujęciu gotówkowym.

Znaczenie rachunku przepływów pieniężnych

Dane wykazane w rachunku przepływów pieniężnych są coraz częściej wykorzystywane ze względu na dużą użyteczność. W przeciwieństwie do innych elementów sprawozdania finansowego, rachunek przepływów nie zawiera pozycji niepieniężnych, i dlatego ukazuje płynność finansową firmy.

Przedsiębiorstwo może przedstawiać zysk netto w wysokich kwotach, natomiast przepływy pieniężne mogą się gwałtownie zmniejszać. W efekcie kwota przepływów z całej działalności może być ujemna, a sytuacja finansowa firmy może się znacznie pogorszyć. Warto mieć na uwadze, że nie są to zapisy księgowe, lecz rzeczywiste. Opóźnione terminy płatności i inne okoliczności powodują, że pozycja wykazana zostaje w księgach, zwiększając zyski, a faktycznie tych środków firma nie posiada i być może nigdy nie odzyska.

Przed utratą płynności finansowej, a nawet bankructwem, może uratować firmę odpowiednio wcześnie przeprowadzona analiza rachunku przepływów pieniężnych. Cash flow jest przydatny przy analizie wypłacalności przedsiębiorstwa. Wykorzystują go potencjalni kredytodawcy przed podjęciem decyzji o udzieleniu zobowiązania, kontrahenci do oceny ryzyka oraz inwestorzy do oszacowania kondycji firmy i jej możliwości generowania zysków w przyszłości.

Już dziś zainwestuj w terminal płatniczy, który usprawni płatności w Twojej firmie.

Znaczenie cash flow – przykład

Przedsiębiorstwo wykazuje dodatnie salda pomimo ujemnego rachunku przepływów pieniężnych. Dodatnie salda są wynikiem sprzedaży majątku trwałego i zaciągniętych kredytów. Tymczasem działalność podstawowa nie prowadzi do uzyskania zysków. Dla potencjalnych inwestorów, kredytodawców czy kontrahentów firma mogłaby wyglądać korzystnie, gdy w rzeczywistości ma ogromne kłopoty. Innym przykładem jest firma, która jest stabilna, rozwija się i aktywnie inwestuje. Jest w stanie spłacać swoje zobowiązania z zysków wypracowanych działalnością operacyjną. Jej cash flow wykaże dodatnie saldo przepływów.

Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych

Do sporządzenia cash flow stosowane są dwa sposoby. Są to metody: bezpośrednia i pośrednia. Są one równoważne i dają porównywalne wyniki.

Metoda bezpośrednia polega na zestawieniu poszczególnych grup wpływów wydatków. W ten sposób uzyskuje się informacje o zdarzeniach występujących w firmie. Wykazuje się tu wpływy ze sprzedaży, wypływy z tytułu dostaw i usług, wypływy z tytułu wynagrodzeń oraz podatków i opłat.

Metoda pośrednia za pozycję wyjściową przyjmuje zysk netto lub zysk z działalności operacyjnej, od którego uwzględniane są korekty kosztów, niemających charakteru pieniężnego, lecz mogących mieć wpływ na wynik finansowy. Daje to przejrzysty obraz kondycji firmy i pokazuje związek pomiędzy rachunkiem wyników, a przepływami pieniężnymi. Rozkłada wynik na elementy i wskazuje transakcje, które mają na niego wpływ, lecz nie mają charakteru pieniężnego.

Rachunek przepływów pieniężnych to wraz z bilansem i rachunkiem wyników podstawa do oceny kondycji firmy. Pokazuje rzeczywiste przepływy środków dostarczając informacji o płynności finansowej firmy i jej wypłacalności.

Zamowterminal - Poradniki

Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę