DRA – kto to powinien składać deklarację?

ZUS DRA – co to jest?

Przedsiębiorcy podlegają obowiązkowi ubezpieczenia na mocy ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 1998 Nr 137 poz. 887). Znajdziemy w niej najważniejsze informacje dotyczące między innymi zasad ustalania składek oraz trybu i terminu składania deklaracji.

Ubezpieczenie społeczne wiąże się z koniecznością opłacania ubezpieczenia: emerytalnego, rentowego, chorobowego i wypadkowego. ZUS DRA, czyli deklaracja rozliczeniowa/korygująca, to formularz, który zawiera informacje na temat dokonanych przez przedsiębiorcę rozliczeń składek za siebie i pracowników oraz wypłaconych świadczeń. Dokument należy złożyć każdego miesiąca w wyznaczonym w ustawie terminie.

Dodatkowo powinien zawierać trzy załączniki, czyli raporty imienne dotyczące pracowników oraz pracodawcy. Pierwszy z nich to ZUS RCA, czyli informacje na temat opłacanych składek oraz wypłaconych świadczeń na podstawie ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Dotyczy osób, które podlegają pełnemu ubezpieczeniu. ZUS RCA służy również do nanoszenia korekt. Drugi formularz to ZUS RZA, czyli imienny raport obowiązujący w przypadku podlegania oskładkowaniu wyłącznie z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego. Można również nanosić na nim korekty danych. Ostatnim z dokumentów jest ZUS RSA, który zawiera  lub koryguje dane dotyczące wypłaconych zasiłków oraz przerw w składkach.

Warto również wspomnieć o formularzach ZUS DRA cz. II oraz ZUS RCA cz. II. Pierwszy to deklaracja roczna przeznaczona dla osób, które nie zatrudniają pracowników, czyli odprowadzają składki tylko za siebie. Z kolei drugi to formularz zastępczy dla ZUS DRA cz.II i dotyczy przedsiębiorców rozliczających osoby współpracujące lub zatrudnione.

Jak widać, okazuje się, że nie wszyscy przedsiębiorcy mają obowiązek dostarczania formularza ZUS DRA za każdy miesiąc prowadzonej działalności. To, czy podatnik musi składać taki dokument, zależy między innymi od podstawy oskładkowania. Kto i z jaką częstotliwością powinien dostarczyć deklarację ZUS DRA?

Deklaracja ZUS DRA – kto musi składać?

Deklaracja ZUS DRA to formularz, który obowiązuje zarówno firmy zatrudniające pracowników, jak i jednoosobowe działalności gospodarcze. Oznacza to, że każdy przedsiębiorca musi wypełnić i złożyć ZUS DRA w wyznaczonym terminie. Jednak pojawia się pytanie, czy konieczne jest składanie deklaracji każdego miesiąca? Okazuje się, że nie. Do przedsiębiorców, którzy mają obowiązek comiesięcznego rozliczenia, należą: zatrudniający pracowników, opłacający wyższe składki niż minimalne, podejmujący decyzję o zmianie wysokości składek, przechodzący na pełny ZUS. Warto również zaznaczyć, że obowiązek comiesięcznego złożenia deklaracji ZUS DRA spoczywa również na firmach zawieszających lub wznawiających działalność. Ponadto o rozliczeniu na podstawie tego formularza muszą pamiętać także firmy wchodzące na rynek. W przypadku rozpoczęcia działalności w trakcie miesiąca są one zobowiązane do złożenia ZUS DRA wyłącznie za okres funkcjonowania oraz kolejną już za pełny okres rozliczeniowy.

Kogo nie obowiązuje miesięczne rozliczenie ZUS DRA? Zwolnienie obejmuje jednoosobową działalność gospodarczą w przypadku opłacania składek od minimalnej podstawy oraz podczas kolejnego okresu rozliczeniowego nie zmieniły się dane uwzględnione w ostatniej złożonej deklaracji. ZUS DRA za każdy miesiąc działalności nie dotyczy również przedsiębiorców, którym na podstawie wprowadzonych przepisów zmieniła się podstawa oskładkowania. Taka sytuacja może mieć miejsce na przykład w momencie wprowadzenia nowej stawki minimalnego wynagrodzenia.

Deklaracja ZUS DRA kiedy należy złożyć?

ZUS DRA termin złożenia został uregulowany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z jej zapisami osoby odprowadzające składki tylko za siebie, czyli jednoosobowe działalności gospodarcze, mają obowiązek dostarczyć poprawnie wypełniony dokument do 10. dnia następnego miesiąca. Natomiast jeśli przedsiębiorca odprowadza składki za siebie oraz osoby współpracujące lub pracowników, wówczas obowiązuje go termin do 15. dnia następnego miesiąca. Dotyczy on również wspólników spółek cywilnych, partnerskich, jawnych, komandytowych oraz jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Należy przy tym pamiętać, że jeżeli 15 lub 10 dzień danego miesiąca przypada w święto, sobotę lub niedzielę, wówczas formularz musi być złożony najpóźniej do następującego po nim dnia roboczego. Jak sytuacja wygląda w przypadku rozpoczęcia działalności w trakcie miesiąca? Termin jest ten sam, co dla pozostałych. Różni się jedynie wysokość składki, która musi być dostosowana proporcjonalnie do okresu działalności.

Natomiast korekta ZUS DRA powinna zostać złożona przez przedsiębiorcę w terminie:

  • 7 dni od otrzymania informacji na temat błędu z ZUS lub samodzielnym odkryciu nieprawidłowości,
  • najpóźniej w ciągu 7 dni od wydania decyzji o nieprawidłowościach,
  • najpóźniej w ciągu 30 dni od dostarczenia przez ZUS protokołu z przeprowadzonej kontroli, w wyniku której stwierdzono nieprawidłowości.
Zamowterminal - Poradniki

Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę